Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

4.961

1.961

5.651

5.651

5.651

5.651

Bijdragen rijk en mede-overheden

662

11

0

0

0

0

Dividenden

2.000

0

0

0

0

0

Financieringsbaten

1

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

2.258

1.950

5.651

5.651

5.651

5.651

Overige baten

40

0

0

0

0

0

Totaal lasten

223.396

234.061

230.482

229.363

229.716

229.717

Apparaatslasten

170.387

178.090

171.391

169.004

169.006

169.006

Inhuur

19.110

16.486

12.165

10.351

10.351

10.351

Overige apparaatslasten

3.958

4.445

3.880

3.879

3.879

3.879

Personeel

147.319

157.159

155.346

154.774

154.776

154.776

Interne Lasten

-11.874

-12.471

-11.564

-11.485

-11.485

-11.485

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-1

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-11.873

-12.471

-11.564

-11.485

-11.485

-11.485

Programmalasten

64.883

68.442

70.655

71.844

72.195

72.196

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

44.737

49.067

46.935

47.275

46.916

46.916

Kapitaallasten

12.846

11.107

12.435

10.710

8.531

5.370

Overige programmalasten

5.154

5.915

8.901

11.475

14.364

17.526

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Sociale uitkeringen

1

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

2.145

2.353

2.384

2.384

2.384

2.384

Saldo voor VPB en reserveringen

-218.435

-232.100

-224.831

-223.712

-224.065

-224.066

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-218.433

-232.100

-224.830

-223.712

-224.065

-224.065

Onttrekking aan reserves

393

2.607

1.154

0

0

0

Toevoeging aan reserves

1.000

2.000

1.000

0

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-219.042

-231.491

-224.673

-223.711

-224.064

-224.064

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

-186.009

-184.493

-174.044

-174.194

-174.432

-174.432

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

Resultaat na Overhead

-33.033

-46.998

-50.629

-49.517

-49.632

-49.632

Toelichting op de tabel
Baten

De opbrengsten derden hebben betrekking op baten vanuit externe partijen, zoals de Veiligheidsregio, Bibliotheek e.d.

Lasten

De lasten bestaan voor een groot deel uit personeelskosten voor de ondersteuning van de primaire processen die plaatsvinden binnen de overige organisatieonderdelen. De programmalasten betreffen ICT- en facilitair-gerelateerde kosten, waaronder concern brede automatiseringskosten, licenties, kosten voor post en pakketten en schoonmaakcontracten. Het totaal van de lasten wordt vanaf 2013 toegerekend aan alle programma’s/producten en zijn daar zichtbaar onder ‘Toerekening overhead aan programma’.

Reserves

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering:
De middelen van deze bestemmingsreserve (aangemaakt bij de voorjaarsnota) worden aangewend voor de digitalisering van werkprocessen bij clusters, het doorzetten van zaakgewijs werken en het verder ontwikkelen van informatie gestuurd werken binnen het concern (uitvoeren pilots en beschikbaar stellen noodzakelijke techniek).

Meerjarig verloop

Er is sprake van een daling van de personeelskosten vanaf 2018. Dit komt door de organisatieontwikkelingen om te komen tot een kleiner en slagvaardiger gemeentelijk apparaat. Hier staat een daling in de toerekening van de overhead naar alle beleidsproducten tegenover.
De onder de baten gepresenteerde oploop vanaf 2018 betreft Rotterdamse Interimmanagers (BRIM) en zal in 2017 verschuiven naar interne baten zodra de definitieve interne opdrachten bekend zijn.