Reserves en voorzieningen

Reserves

Reserves

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

544

544

544

544

544

Bestemmingsreserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie

91

91

91

91

91

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling

50

50

50

50

50

Egalisatiereserve Ombudsman

133

133

133

133

133

Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden

20

20

20

20

20

Egalisatiereserve Rekenkamer

250

250

250

250

250

Voorzieningen

N.v.t.