Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

4.381

3.668

3.762

3.762

3.762

3.762

Bijdragen rijk en mede-overheden

106

0

2

2

2

2

Opbrengsten derden

3.486

3.558

3.650

3.650

3.650

3.650

Overige baten

789

110

110

110

110

110

Totaal lasten

2.294

5.678

5.771

5.771

5.771

5.771

Apparaatslasten

786

595

613

613

613

613

Inhuur

25

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

9

0

0

0

0

0

Personeel

752

595

613

613

613

613

Interne Lasten

-3.729

-3.788

-3.840

-3.840

-3.840

-3.840

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-3.729

-3.788

-3.840

-3.840

-3.840

-3.840

Programmalasten

5.237

8.871

8.998

8.998

8.998

8.998

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

-136

48

49

49

49

49

Overige programmalasten

5.373

8.823

8.949

8.949

8.949

8.949

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0

0

Saldo voor VPB en reserveringen

2.087

-2.010

-2.009

-2.009

-2.009

-2.009

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

2.086

-2.010

-2.009

-2.009

-2.009

-2.009

Resultaat

2.085

-2.009

-2.009

-2.009

-2.009

-2.009

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

366

0

0

0

0

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

Resultaat na Overhead

1.719

-2.009

-2.009

-2.009

-2.009

-2.009

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit opbrengsten uit de externe premie-inning van alle verzekeringssoorten (brand-, auto-, vaartuigen- Construction All Risk, aansprakelijkheid-, rechtsbijstand-, kunst- en overige verzekeringen). Daarnaast zijn er ook opbrengsten uit de afhandeling van schades.

Lasten

De lasten van het product Verzekeringen betreffen, naast de personele lasten, voornamelijk programmalasten zoals betaling van premies, schade-uitkeringen, expertisekosten en overige kosten.
De interne lasten bestaan uit de (concern)overhead en de verrekeningen van de specifieke verzekeringen brand, auto, vaartuigen, glas en Construction All Risk.

Meerjarig verloop

In 2016 was sprake van een zeer gunstig schadeverloop, waardoor het saldo incidenteel positiever was.