Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

3.109

3.146

2.600

2.586

2.729

2.729

Opbrengsten derden

3.068

3.146

2.600

2.586

2.729

2.729

Overige baten

41

0

0

0

0

0

Totaal lasten

99.339

92.491

77.469

76.956

76.674

76.463

Apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Interne Lasten

7.086

6.354

6.459

6.173

6.173

6.173

Beleidspecifiek vastgoed

-5

0

0

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-148

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

7.239

6.354

6.459

6.173

6.173

6.173

Programmalasten

92.253

86.137

71.010

70.783

70.501

70.290

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

63.436

59.852

51.815

49.602

51.010

51.010

Kapitaallasten

23.799

23.839

20.333

20.399

19.236

18.287

Overige programmalasten

5.018

2.446

-1.138

782

255

993

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

0

0

Saldo voor VPB en reserveringen

-96.230

-89.345

-74.869

-74.370

-73.945

-73.734

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-96.231

-89.343

-74.870

-74.369

-73.944

-73.733

Onttrekking aan reserves

362

3.217

269

269

269

58

Resultaat

-95.868

-86.126

-74.600

-74.100

-73.674

-73.675

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

-90.692

-75.235

-67.072

-65.888

-66.006

-66.006

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

Resultaat na Overhead

-5.176

-10.891

-7.528

-8.212

-7.668

-7.669

Toelichting op de tabel
Baten

De baten hebben betrekking op onderverhuur van gemeentelijke objecten aan derden en de doorbelasting van servicekosten aan gebruikers.

Lasten

De lasten bestaan uit inkopen en uitbestede werkzaamheden, zoals huur- en servicekosten, onderhoudskosten, ICT-kosten en facilitair gerelateerde kosten. Daarnaast bestaan de lasten uit kapitaallasten, zoals rente en afschrijving en concern brede bedrijfsvoering kosten. Dit zijn kosten voor doorbelasting van de huisvestingslasten binnen de gemeente.

Reserves

De mutaties in de reserve zijn ten behoeve van de dekking van de kapitaalslasten.

Meerjarig verloop

De structurele besparing op de gemeentelijke huisvestingskosten is opgenomen onder de totale programmalasten.