Baten en lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

12.595

9.077

12.442

12.391

12.391

12.391

Bijdragen rijk en mede-overheden

859

13

2

2

2

2

Opbrengsten derden

8.866

8.954

12.330

12.279

12.279

12.279

Dividenden

2.000

0

0

0

0

0

Financieringsbaten

1

0

0

0

0

0

Overige baten

869

110

110

110

110

110

Totaal lasten

340.727

449.954

433.024

432.710

430.077

430.206

Apparaatslasten

186.562

295.277

290.325

289.256

286.695

287.036

Personeel

162.138

253.610

260.692

259.476

259.668

259.941

Inhuur

19.905

28.769

16.067

14.876

14.347

14.318

Overige apparaatslasten

4.519

12.898

13.566

14.904

12.680

12.777

Interne Lasten

-8.374

-9.381

-8.730

-8.937

-8.937

-8.937

Overige doorbelastingen

-8.396

-9.380

-8.729

-8.936

-8.936

-8.936

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

27

-1

-1

-1

-1

-1

Beleidspecifiek vastgoed

-5

0

0

0

0

0

Programmalasten

162.539

164.058

151.429

152.391

152.319

152.107

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

108.207

109.577

99.564

97.692

98.598

98.598

Sociale uitkeringen

1

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

2.146

2.353

2.384

2.384

2.384

2.384

Kapitaallasten

36.646

34.946

32.768

31.109

27.768

23.657

Overige programmalasten

15.539

17.182

16.713

21.206

23.569

27.468

Saldo voor VPB en reserveringen

-328.132

-440.877

-420.582

-420.319

-417.686

-417.815

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-328.132

-440.879

-420.587

-420.325

-417.689

-417.819

Onttrekking aan reserves

755

5.824

1.423

269

269

58

Toevoeging aan reserves

1.000

2.000

1.000

0

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

417.589

437.055

420.162

420.054

417.419

417.758

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

276.701

259.728

241.116

240.082

240.438

240.438

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

101.131

102.831

104.156

101.615

101.954

Resultaat na Overhead

-52.042

-76.193

-76.215

-75.814

-75.367

-75.367

Toelichting op de tabel
Baten

De opbrengsten derden hebben voornamelijk betrekking op onderhuur van gemeentelijke objecten aan derden, detacheringen van personeel bij derden en de doorbelasting van servicekosten aan gebruikers.

Lasten

De apparaatslasten betreffen voornamelijk inzet van personeel voor ondersteuning van de primaire processen die plaatsvinden binnen de andere programma’s. Programmalasten zijn enerzijds inkopen en uitbestede werkzaamheden, zoals huur- en servicekosten, onderhoudskosten, ICT- kosten en facilitair gerelateerde kosten. Anderzijds bestaan de lasten uit de kapitaalslasten, zoals bijvoorbeeld rente en afschrijving. Het totaal van de lasten wordt vanaf 2013 toegerekend aan alle programma’s / producten en zijn daar zichtbaar onder toerekening overhead aan programma.

Reserves

Innovatie is één van de prioriteiten binnen de ICT service organisatie. Voor de digitalisering van werkprocessen bij clusters, het doorzetten van zaakgewijs werken en het verder ontwikkelen van informatie gestuurd werken binnen het concern (uitvoeren pilots en beschikbaar stellen noodzakelijke techniek) worden de middelen van de bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering aangewend.

Meerjarig verloop

De structurele besparing op de gemeentelijke huisvestingskosten is opgenomen onder de totale programmalasten.