Baten en lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

233.622

208.907

215.854

211.455

211.551

212.827

Bijdragen rijk en mede-overheden

11.468

10.865

12.439

12.439

12.439

12.439

Financieringsbaten

2

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

205.420

229.498

188.793

183.652

183.501

184.397

Overige baten

16.732

-31.456

14.622

15.364

15.611

15.991

Totaal lasten

248.539

238.707

208.339

189.424

199.290

182.181

Apparaatslasten

77.000

70.375

64.069

63.821

63.804

63.804

Inhuur

10.565

8.418

2.720

2.792

2.775

2.775

Overige apparaatslasten

2.928

1.445

1.218

1.218

1.218

1.218

Personeel

63.507

60.512

60.131

59.811

59.811

59.811

Interne Lasten

-131.421

-124.656

-137.611

-135.382

-137.999

-142.035

Beleidspecifiek vastgoed

-94.777

-94.716

-95.844

-92.602

-95.769

-99.830

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-36.644

-29.940

-41.767

-42.780

-42.230

-42.205

Programmalasten

302.960

292.988

281.881

260.985

273.485

260.412

Financieringslasten

0

0

0

0

1.200

1.200

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

96.377

136.341

106.367

100.039

101.640

105.741

Kapitaallasten

120.452

82.105

81.350

81.923

83.646

85.831

Overige programmalasten

85.133

75.093

94.255

76.460

84.682

65.323

Subsidies en inkomensoverdrachten

998

-551

-91

2.563

2.317

2.317

Saldo voor VPB en reserveringen

-14.917

-29.800

7.515

22.031

12.261

30.646

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-14.917

-29.797

7.522

22.037

12.269

30.650

Onttrekking aan reserves

43.741

72.104

33.540

20.509

29.893

11.522

Toevoeging aan reserves

7.136

1.646

0

0

0

0

Vrijval reserves

4500

3.146

0

0

0

0

Resultaat

26.193

43.804

41.056

42.541

42.157

42.168

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

31.938

30.620

28.209

28.443

28.314

28.314

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

9.403

8.333

8.397

8.276

8.276

Resultaat na Overhead

-5.745

3.781

4.514

5.701

5.567

5.578

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit opbrengsten van gronduitgiften, huurinkomsten van gemeentelijk vastgoed en canonopbrengsten erfpacht.

Lasten

De lasten bestaan uit investeringen in de grondexploitaties, zoals verwervingen en bouw- en woonrijp maken en de kosten voor het gemeentelijk vastgoed, zoals kapitaalslasten, beheer en onderhoud en herinrichting van de buitenruimte.

Reserves

De reserves worden ingezet voor investeringen in de buitenruimte en ter dekking van verliesgevende grondexploitaties.

Meerjarig verloop

Het saldo van baten en lasten na reservering laat een stabiel beeld zien in komende jaren.