Baten en lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

249.347

226.532

229.759

232.166

233.147

233.147

Belastingen

66.133

65.626

68.676

70.600

72.576

72.576

Bijdragen rijk en mede-overheden

10.572

3.114

3.384

3.384

2.384

2.384

Financieringsbaten

85

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

172.113

153.821

157.276

157.759

157.764

157.764

Overige baten

444

3.971

423

423

423

423

Totaal lasten

371.343

340.417

348.766

342.013

342.468

353.820

Apparaatslasten

125.381

106.819

110.615

109.907

109.907

109.907

Inhuur

6.617

3.774

4.351

4.312

4.312

4.312

Overige apparaatslasten

5.382

3.458

3.438

3.438

3.438

3.438

Personeel

113.382

99.587

102.826

102.157

102.157

102.157

Interne Lasten

-11.172

-8.043

-10.610

-10.610

-10.610

-10.610

Beleidspecifiek vastgoed

0

0

0

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-14

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-11.158

-8.043

-10.610

-10.610

-10.610

-10.610

Programmalasten

257.134

241.641

248.761

242.716

243.171

254.523

Financieringslasten

-9

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

57.602

56.125

57.964

57.958

58.458

58.458

Kapitaallasten

56.078

52.496

60.084

63.832

67.536

82.460

Overige programmalasten

138.103

132.459

130.654

120.867

117.118

113.546

Salarislasten WSW en WIW

0

-35

-35

-35

-35

-35

Sociale uitkeringen

315

505

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.045

91

94

94

94

94

Saldo voor VPB en reserveringen

-121.996

-113.885

-119.007

-109.847

-109.321

-120.673

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-121.990

-113.889

-119.010

-109.848

-109.321

-120.673

Onttrekking aan reserves

8.927

8.348

3.859

3.815

4.201

3.753

Toevoeging aan reserves

0

8.000

8.000

8.000

8.000

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-113.061

-113.541

-123.148

-114.029

-113.117

-116.917

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

59.225

43.688

41.094

41.489

41.302

41.302

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

19.524

20.348

20.279

18.958

18.958

Resultaat na Overhead

-172.286

-176.753

-184.590

-175.797

-173.377

-177.177

Toelichting op de Tabel
Baten

De baten hebben betrekking op inkomsten lokale lasten.
Onder belastingen valt de Rioolheffing. Onder opbrengsten derden vallen de Afvalstoffenheffing, Bedrijfsreinigingsrecht, de Lijkbezorgingsrechten, Leges leidingen en de opbrengsten van het bedrijfsonderdeel Lease.

Lasten

De lasten hebben betrekking op Afvalinzameling, Reiniging, beheer en onderhoud van Wegen en Openbare Verlichting, Water en Groen en Riolen en Gemalen.

Reserves

In 2017 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Evenementenfonds om invulling te geven aan het collegebesluit om een aantal parken evenementenproof te maken. Vanuit IFR zijn voor het Kralingse bos, toiletvoorziening en kapitaallasten onttrekkingen begroot. Verder is er een reserve gevormd voor de Maastunnel.

Meerjarig verloop

In het programma beheer van de stad is er aan de batenkant een aantal wijzigingen. Zo dalen de opbrengsten vanuit de Afvalstoffenheffing (ASH), stijgen de opbrengsten rioolheffing, daalt de bijdrage van het Havenbedrijf en vallen de baten topografie weg door nieuwe wetgeving. De belangrijkste mutaties aan de lastenkant worden veroorzaakt door een concernbrede herverdeling van de overhead, intensiveringen voor wegen en riolen en budget ter dekking van de kapitaallasten voortkomend uit de renovatie van de Maastunnel vanaf 2021.