Baten en lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

16.314

18.263

10.077

6.924

6.924

6.924

Bijdragen rijk en mede-overheden

11.082

13.044

4.781

1.628

1.628

1.628

Financieringsbaten

612

320

320

320

320

320

Opbrengsten derden

4.620

4.899

4.976

4.976

4.976

4.976

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

175.314

146.346

137.240

129.818

129.413

129.384

Apparaatslasten

55.209

26.616

27.232

26.114

26.114

26.085

Inhuur

7.571

3.563

2.951

1.960

1.960

1.960

Overige apparaatslasten

1.904

630

427

427

427

425

Personeel

45.734

22.423

23.854

23.727

23.727

23.700

Interne Lasten

-886

-1.122

-1.876

-1.876

-1.876

-1.876

Beleidspecifiek vastgoed

0

336

338

338

338

338

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-886

-1.458

-2.214

-2.214

-2.214

-2.214

Programmalasten

120.991

120.852

111.884

105.580

105.175

105.175

Financieringslasten

65

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

53.574

50.671

37.376

37.073

37.073

37.073

Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Overige programmalasten

8.043

4.861

4.022

3.138

2.663

2.663

Sociale uitkeringen

39.671

40.877

43.340

43.086

43.156

43.156

Subsidies en inkomensoverdrachten

19.638

24.443

27.146

22.283

22.283

22.283

Saldo voor VPB en reserveringen

-159.000

-128.083

-127.163

-122.894

-122.489

-122.460

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-159.007

-128.081

-127.163

-122.895

-122.490

-122.462

Onttrekking aan reserves

11.906

1.237

0

0

0

0

Vrijval reserves

127

0

0

0

0

0

Resultaat

-146.974

-126.846

-127.163

-122.896

-122.491

-122.463

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

19.205

18.408

17.202

16.655

16.580

16.580

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

7.908

7.750

7.528

7.428

7.458

Resultaat na Overhead

-166.179

-153.162

-152.115

-147.079

-146.499

-146.501

Toelichting op de tabel
Baten

De baten op het programma Maatschappelijke Ondersteuning betreffen voornamelijk rijksbaten ten behoeve van educatie, opbrengsten uit de verkoop van de Rotterdampas, bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) ten behoeve van de dekking van de personele lasten bij het Jongerenloket, rentebaten op verstrekte leningen vanuit de schulddienstverlening en bijdrage van werkgevers om werknemers op te nemen in de schulddienstverlening.

Lasten

Het grootste deel van de programmalasten wordt besteed aan het Nieuw Rotterdams Welzijn. Dit heeft ten doel het versterken van de wijknetwerken en het bieden van meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een maatwerkvoorziening te verstrekken. Daarnaast wordt een deel ingezet voor armoedebestrijding, waaronder individuele verstrekkingen, armoedebeleid, schulddienstverlening en kwijtschelding van afvalstoffenheffing. Verder worden middelen ingezet ten behoeve van integratie en taal. Een deel van de middelen is bestemd voor jongerenparticipatie.

Reserves

Uit verschillende bestemmingsreserves wordt een totaalbedrag van € 1.237 onttrokken. Deze wordt ingezet ten behoeve van de activiteiten van het Nieuw Rotterdams Welzijn, voor het beschikbaar stellen van een flexbudget voor de gebieden, voor doorontwikkelsporen, voor de realisatie van de beoogde doelen die te maken hebben met participatie jeugd en ten behoeve van het vergroting van de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders.

Meerjarig verloop

De daling meerjarig betreft met name het stopzetten van de bijdrage van de gemeente aan de regeling collectieve zorgverzekering (€ 3,6 mln) bij inkopen en uitbestede werkzaamheden. De apparaat- en programmalasten stijgen door de extra beschikbaar gestelde middelen voor het Jongerenloket en uitvoering van de Wmo.