Baten en lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

562.973

540.769

514.842

515.120

527.074

533.097

Bijdragen rijk en mede-overheden

550.804

529.387

506.237

507.942

519.896

525.919

Dividenden

0

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

12.280

11.382

8.605

7.178

7.178

7.178

Overige baten

-111

0

0

0

0

0

Totaal lasten

748.476

749.717

745.442

684.053

691.310

697.291

Apparaatslasten

92.212

85.200

87.964

85.926

82.588

82.107

Inhuur

16.628

4.679

4.610

3.870

582

582

Overige apparaatslasten

3.272

3.010

2.995

2.831

2.828

2.828

Personeel

72.312

77.511

80.359

79.225

79.178

78.697

Interne Lasten

-5.729

-2.470

-2.834

-2.579

-2.761

-2.761

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-9

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-5.720

-2.470

-2.834

-2.579

-2.761

-2.761

Programmalasten

661.993

666.987

660.312

600.706

611.483

617.945

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

23.823

28.723

33.074

30.749

28.861

28.348

Kapitaallasten

149

856

2.964

4.158

4.120

4.196

Overige programmalasten

14.866

16.941

7.964

7.765

7.721

7.721

Salarislasten WSW en WIW

61.740

58.863

54.493

50.539

51.333

52.210

Sociale uitkeringen

554.114

555.409

556.835

505.263

517.216

523.238

Subsidies en inkomensoverdrachten

7.301

6.195

4.982

2.232

2.232

2.232

Saldo voor VPB en reserveringen

-185.503

-208.948

-230.600

-168.933

-164.236

-164.194

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-185.505

-208.948

-230.601

-168.931

-164.235

-164.193

Onttrekking aan reserves

19.453

40.138

60.167

0

0

0

Toevoeging aan reserves

9.748

64.925

0

0

0

0

Vrijval reserves

0

164

0

0

0

0

Resultaat

-175.800

-233.572

-170.433

-168.927

-164.235

-164.192

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

55.677

50.830

46.677

45.028

46.238

46.238

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

12.217

14.066

15.898

15.928

16.283

Resultaat na Overhead

-231.477

-296.619

-231.176

-229.853

-226.401

-226.713

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit rijksbijdragen in het kader van de gebundelde uitkering (BUIG) ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet.

Lasten

De programmalasten bestaan voor het grootste deel uit de uitkeringslasten (algemene bijstand). De participatiemiddelen, als integrale uitkering in het Gemeentefonds, zijn bestemd voor re-integratie van werkzoekenden, werkzoekenden met een arbeidsbeperking en de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

Reserves

Het tekort op de uitkeringslasten (BUIG) voor 2017 is geraamd op € 36,7 mln en voor 2018 op € 57,6 mln. De kosten voor Social Impact Bonds (SIB) bedragen respectievelijk € 3,0 en € 2,6 mln. Het tekort op de BUIG in 2017 en 2018 en de kosten van de SIB (in totaal € 99,9 mln) worden gedekt uit de reserve WWB (Wet Werk en Bijstand). De hoogte van de reserve WWB bedraagt op 1 januari 2017 € 35,0 mln. In 2017 is derhalve een dotatie van € 64,9 mln aan de reserve WWB noodzakelijk.

Meerjarig verloop

In het meerjarig verloop op de programmalasten is de verwachte afbouw van de WSW populatie zichtbaar. Daarnaast wordt het meerjarig verloop beïnvloed door de systematiek van de raming van de uitkeringslasten en het BUIG-budget. De lasten van de sociale uitkeringen worden voor 2 jaren (2017 en 2018) reëel geraamd op basis van volume en prijs. Het BUIG budget voor deze jaren is gebaseerd op de laatst verkregen informatie van het Rijk. Voor de jaren daarna worden de lasten gelijk gesteld aan de verwachte baten.

Het meerjarig verloop op de apparaatslasten wordt met name veroorzaakt door de mutatie in de formatie en de aan het personeelsbestand gerelateerde kosten (loonkosten, overige personele kosten, inhuur). De formatie beweegt gedeeltelijk mee met de omvang van het bijstandsvolume.