Baten en lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

35.303

34.781

33.706

33.630

33.516

33.516

Bijdragen rijk en mede-overheden

27.704

28.931

27.753

27.700

27.586

27.586

Financieringsbaten

8

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

7.163

5.850

5.953

5.930

5.930

5.930

Overige baten

428

0

0

0

0

0

Totaal lasten

573.376

599.177

589.410

582.739

573.805

570.496

Apparaatslasten

53.827

62.693

64.114

63.452

63.465

63.573

Inhuur

5.840

2.552

1.240

1.240

1.240

1.240

Overige apparaatslasten

1.735

1.681

1.731

1.415

1.415

1.417

Personeel

46.252

58.460

61.143

60.797

60.810

60.916

Interne Lasten

2.564

2.027

1.847

1.847

1.847

1.847

Beleidspecifiek vastgoed

0

0

0

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

2.564

2.027

1.847

1.847

1.847

1.847

Programmalasten

516.985

534.457

523.449

517.440

508.493

505.076

Financieringslasten

56

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

52.676

68.242

65.589

64.863

64.724

64.724

Kapitaallasten

947

890

1.800

2.156

1.800

1.367

Overige programmalasten

5.481

2.859

2.468

-5

-497

-65

Sociale uitkeringen

236.232

252.683

240.238

237.231

228.203

223.941

Subsidies en inkomensoverdrachten

221.593

209.783

213.354

213.195

214.263

215.109

Saldo voor VPB en reserveringen

-538.073

-564.396

-555.704

-549.109

-540.289

-536.980

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-538.078

-564.388

-555.706

-549.110

-540.288

-536.980

Onttrekking aan reserves

2.069

25.010

800

0

0

0

Toevoeging aan reserves

3.400

0

10.000

0

0

0

Vrijval reserves

4673

18

0

0

0

0

Resultaat

-534.731

-539.359

-564.911

-549.114

-540.294

-536.987

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

24.549

39.280

36.323

36.595

36.446

36.446

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

16.374

16.074

16.025

15.918

15.869

Resultaat na Overhead

-559.280

-595.013

-617.308

-601.734

-592.658

-589.302

Toelichting op de tabel
Baten

De bijdragen vanuit het Rijk en mede-overheden hebben betrekking op rijksbijdragen en bijdragen van regiogemeenten voor opgedragen taken in de bestrijding van infectieziekten, op bijdragen vanuit ZonMw, de eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en de regeling heroïneverstrekking.
De opbrengsten derden bestaan uit de inkomsten vanuit de reizigerszorg en de huurinkomsten van de (z)OnderDak-woningen.

Lasten

Eigen personeel wordt ingezet in het kader van de jeugdhulp, toegang tot de Wmo, beleid en zorginkoop, de aanpak van huiselijk geweld en ter bestrijding van infectieziekten.
Het grootste deel van de programmalasten wordt besteed via sociale uitkeringen en subsidies en inkomensverstrekking. Bij sociale uitkeringen gaat het om de inkoop van ondersteuningsarrangementen in het kader van de nieuwe Wmo. Subsidies betreffen de subsidies die enerzijds verstrekt worden aan instellingen die werkzaamheden verrichten in het kader van de specialistische jeugdhulp en anderzijds aan instellingen in het kader van de maatschappelijke opvang.

Reserves

In 2017 vindt er een onttrekking aan de bestemmingsreserve AWBZ plaats van € 22 mln. Hiervan wordt € 17 mln ingezet ter dekking van overbestedingen op Wmo-arrangementen en specialistische jeugdhulp, en wordt de overige € 5 mln gebruikt voor ICT-investeringen (programma Doorontwikkeling Informatiemanagement), en voor implementatiekosten voor de nieuwe inkoop van zorg en welzijn en van het doelgroepenvervoer.
In de periode 2015-2017 wordt er € 400 onttrokken aan de bestemmingsreserve Maatschappelijke participatie gebieden ter dekking van activiteiten in het kader van gebiedsopdracht Jeugd binnen het Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW). Daarnaast vindt er een onttrekking plaats uit de bestemmingsreserve Huishoudelijke Hulp Toelage in 2017 en 2018 van € 800 per jaar voor continuering van de voucherregeling tot eind 2018.

Meerjarig verloop

Vanaf 2017 vindt er een structurele budgetoverheveling plaats van de eerstelijnsondersteuning voor de Wmo vanuit het programma Maatschappelijke ondersteuning. Het effect hiervan is een forse toename van het apparaatslastenbudget, de interne lasten en de inkopen en uitbestede werkzaamheden binnen dit programma.

Daarnaast vindt er in 2017 ten opzichte van 2016 een verschuiving plaats van subsidies en inkomensoverdrachten naar sociale uitkeringen door het laatste deel van de omzetting van subsidies naar Wmo-arrangementen voor de begeleidingsplekken in de maatschappelijke opvang.

De bijdragen vanuit het Rijk voor het Sociaal Domein dalen. De kosten dalen niet in hetzelfde tempo. Daarom wordt o.a. een bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp gevormd voor € 10 mln.