Baten en lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

14.163

13.241

12.752

12.752

12.752

12.752

Bijdragen rijk en mede-overheden

124

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

12.574

13.241

12.752

12.752

12.752

12.752

Overige baten

1.465

0

0

0

0

0

Totaal lasten

202.998

211.973

210.409

212.051

208.538

208.267

Apparaatslasten

32.422

25.021

25.681

25.565

25.565

25.565

Inhuur

1.488

292

345

345

345

345

Overige apparaatslasten

1.238

647

651

651

651

651

Personeel

29.696

24.082

24.685

24.569

24.569

24.569

Interne Lasten

9.831

9.011

8.817

8.806

8.794

8.794

Beleidspecifiek vastgoed

22.088

21.206

21.333

21.322

21.310

21.310

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-12.257

-12.195

-12.516

-12.516

-12.516

-12.516

Programmalasten

160.745

177.941

175.911

177.680

174.179

173.908

Financieringslasten

44

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

9.790

16.850

15.318

15.350

14.807

14.807

Kapitaallasten

1.822

1.590

1.480

1.353

1.147

1.058

Overige programmalasten

12.201

15.603

13.984

16.339

14.898

14.466

Sociale uitkeringen

9

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

136.879

143.898

145.129

144.638

143.327

143.577

Saldo voor VPB en reserveringen

-188.835

-198.732

-197.657

-199.299

-195.786

-195.515

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-188.826

-198.735

-197.660

-199.297

-195.788

-195.518

Onttrekking aan reserves

3.684

2.976

832

332

332

333

Toevoeging aan reserves

2.619

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

1694

217

0

0

0

0

Resultaat

-186.068

-195.541

-196.825

-198.963

-195.456

-195.184

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

10.175

8.807

8.346

8.434

8.396

8.396

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

5.955

6.018

6.101

6.046

6.067

Resultaat na Overhead

-196.243

-210.303

-211.189

-213.498

-209.898

-209.647

Toelichting op de tabel
Baten

De baten hebben voornamelijk betrekking op de opbrengsten uit de verhuur van gymzalen, sporthallen, sportvelden en zwembaden. Daarnaast worden inkomsten verkregen uit de verkoop van toegangsbewijzen voor de diverse voorzieningen, bijvoorbeeld bij de zwembaden.

Lasten

Het grootste deel van de apparaatslasten betreft de kosten van het voor de uitvoering van het sport- en cultuurbeleid beleid benodigde personeel, zoals bijvoorbeeld de medewerkers werkzaam voor het beheer van zwembaden, sporthallen en sportvelden, kinderboerderijen, sportstimulering, natuur en milieueducatie enz.

De interne lasten bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor het gebruik en het groot onderhoud van de diverse sportaccommodaties en de doorbelaste (concern)overhead. Daarnaast worden vanuit dit programma kosten intern doorbelast, zoals voor het gebruik van gymzalen en zwembaden ten behoeve van het onderwijs.

Een groot deel van de programmalasten betreft verstrekte subsidies. Er wordt subsidie verleend aan culturele organisaties conform het opgestelde Cultuurplan en onder andere aan de Stichting Bibliotheek Rotterdam, Stichting Diergaarde Blijdorp, Stichting Rotterdam Topsport en Stichting Rotterdam Sportsupport. Binnen de programmalasten worden daarnaast meerdere projecten en programma’s uitgevoerd, waaronder de implementatie van de Sportnota 2017+, de Final en het programma Lekker Fit!. Verder bestaan de programmalasten uit de kosten van het dagelijks beheer van accommodaties, zoals bijvoorbeeld onderhoud en energie.

Reserves

De onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Sportprogrammering’ is onder meer bedoeld voor de beoogde doelen waarvoor deelraden van voormalige deelgemeenten bestemmingsreserves hadden gevormd op onderwerpen die te maken hebben met sport. Daarnaast vinden onttrekkingen plaatst aan Investeringsfonds Rotterdam (IFR) ten behoeve van verbouwingen en aanpassingen aan de accommodaties en voor activiteiten in het kader van Levendige Binnenstad.
Als bijdrage aan het algemeen financieel beeld, is ten laste van de bestemmingsreserve van het product Sport en Recreatie, een bedrag vrijgevallen.

Meerjarig verloop

De begroting op programmaniveau laat een meerjarig fluctuerend beeld zien. Dit beeld is voornamelijk veroorzaakt door bijstellingen van de budgetten ten behoeve van het Sportbedrijf en Lokale Culturele Centra.