Baten en lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

7.243

2.409

1.901

1.901

1.900

1.900

Bijdragen rijk en mede-overheden

2.168

0

0

0

0

0

Financieringsbaten

0

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

4.535

2.409

1.901

1.901

1.900

1.900

Overige baten

540

0

0

0

0

0

Totaal lasten

26.907

26.538

25.461

24.160

24.219

24.219

Apparaatslasten

5.100

5.347

6.046

5.970

5.970

5.970

Inhuur

23

469

241

241

241

241

Overige apparaatslasten

211

131

117

117

117

117

Personeel

4.866

4.747

5.688

5.612

5.612

5.612

Interne Lasten

2.684

2.059

2.327

2.326

2.206

2.191

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

2.684

2.059

2.327

2.326

2.206

2.191

Programmalasten

19.123

19.132

17.088

15.864

16.043

16.058

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

213

1.793

1.259

1.259

1.259

1.274

Kapitaallasten

199

214

267

270

273

273

Overige programmalasten

8.293

7.779

6.770

6.065

6.241

6.241

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

10.418

9.346

8.792

8.270

8.270

8.270

Saldo voor VPB en reserveringen

-19.664

-24.129

-23.560

-22.259

-22.319

-22.319

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-19.665

-24.134

-23.561

-22.261

-22.320

-22.320

Onttrekking aan reserves

1.315

2.451

1.154

410

0

0

Toevoeging aan reserves

2.253

1.662

1.188

462

0

0

Vrijval reserves

1254

0

0

0

0

0

Resultaat

-19.350

-23.347

-23.595

-22.318

-22.321

-22.321

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

2.182

2.002

1.887

1.904

1.895

1.895

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

872

903

904

886

886

Resultaat na Overhead

-21.532

-26.221

-26.385

-25.126

-25.102

-25.102

Toelichting op de tabel
Baten

De baten hebben betrekking op het innovatieprogramma Dutch Windwheel dat wordt ondersteund met een bijdrage vanuit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De baten hebben ook betrekking op marktgelden, inschrijfgelden en leges.

Lasten

De apparaats- en programmalasten bestaan voornamelijk uit kosten voor toezicht, exploitatie en onderhoud marktterreinen. De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van reinigingskosten marktterreinen, overhead en overige kosten vanuit andere producten.

De lastenstijging wordt met name veroorzaakt door budget dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de Roadmap Next Economy, Waste 2 Chemicals en projecten die gedekt worden uit bestemmingsreserves.

Reserves

Het saldo van de dotaties en onttrekkingen van de reserves ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is geactualiseerd.

Meerjarig verloop

De begroting op het programma Economie kent een licht neerwaarts verloop, deze wordt met name veroorzaakt door uitputting van reserves en de eindigheid van dotaties aan de kredietrisicoreserve. De totale baten Markten dalen meerjarig door invoering van de Maatregel persoonlijke plaatsbezetting markten. De betreffende maatregel leidt ertoe dat de inkomsten