Baten en lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

150.126

265.108

147.287

132.572

106.694

96.694

Bijdragen rijk en mede-overheden

10.476

5.954

749

255

255

255

Financieringsbaten

864

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

140.140

259.154

146.538

132.317

106.439

96.439

Overige baten

-1.354

0

0

0

0

0

Totaal lasten

159.865

266.428

149.915

132.127

103.983

94.488

Apparaatslasten

20.790

17.278

17.453

17.559

17.328

17.098

Inhuur

3.686

1.896

1.582

1.893

1.662

1.432

Overige apparaatslasten

939

444

442

441

441

441

Personeel

16.165

14.938

15.429

15.225

15.225

15.225

Interne Lasten

49.594

42.717

34.732

33.113

33.095

33.085

Beleidspecifiek vastgoed

20.831

16.875

16.760

16.685

16.667

16.667

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

28.763

25.842

17.972

16.428

16.428

16.418

Programmalasten

89.481

206.433

97.730

81.455

53.560

44.305

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

35.514

61.642

30.583

23.290

10.427

5.497

Kapitaallasten

15.300

14.137

14.323

13.647

10.268

9.367

Overige programmalasten

38.583

129.701

52.844

44.218

32.565

28.666

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

84

953

-20

300

300

775

Saldo voor VPB en reserveringen

-9.739

-1.320

-2.628

445

2.711

2.206

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-9.737

-1.320

-2.626

448

2.713

2.211

Onttrekking aan reserves

3.399

3.933

1.196

1.491

166

166

Toevoeging aan reserves

700

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

25080

1.579

0

0

0

0

Resultaat

18.039

4.193

-1.432

1.938

2.881

2.374

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

6.152

6.275

5.681

5.735

5.709

5.709

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

3.359

3.338

3.372

3.215

3.186

Resultaat na Overhead

11.887

-5.441

-10.451

-7.169

-6.043

-6.521

Toelichting op de tabel
Baten

De baten hebben betrekking op bijdragen rijk en medeoverheden en opbrengsten derden. Deze baten bestaan voornamelijk uit de inkomsten vanuit parkeren en bijdragen vanuit derden.
De sterke stijging van de baten in 2017 ten opzichte van 2016 komt in het bijzonder door de uitvoering van het railinfrastructuurproject Hoekse Lijn. De uitvoering van dit project vindt plaats in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), die ook een grote financiële investering pleegt in dit project.

Lasten

De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de uitvoering van onder andere het jaarlijks vervangen van verkeerslichtinstallaties, exploitatie van Parkeer Geleiding, de inzet voor straatparkeren, exploitatie en beheer van parkeergarages en fiscaal handhaven, luchtkwaliteit projecten zoals de milieuzone, fietsvoorzieningen, openbaar vervoer en verkeersveiligheid.
De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente van in het verleden gedane investeringen. De sterke stijging van de lasten in 2017 ten opzichte van 2016 betreft de uitvoering van het railinfrastructuurproject Hoekse Lijn, zoals genoemd onder de baten.

Reserves

Na de opheffing en vrijval van de bestemmingsreserve Parkeerfonds in 2016 vinden er in 2017 geen onttrekkingen en/of toevoegingen meer plaats aan deze bestemmingsreserve. De overige onttrekkingen aan de bestemmingsreserves worden o.a. ingezet voor Verkeersveiligheid, Citylab, project A13/A16, de Harwichknoop en buitenruimte Hoek van Holland.
De reserves laten ten opzichte van 2016 een daling zien omdat in 2017 een lagere onttrekking plaatsvindt uit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) voor het project buitenruimte Hoek van Holland.

Meerjarig verloop

De stijging en daling (2017 / 2018) van de baten en lasten wordt veroorzaakt door het uitvoeringsritme van het project Hoekse Lijn. Volgens de huidige inzichten wordt het project in 2018 opgeleverd, met nazorg tot en met 2019. Ten opzichte van 2017 zijn er in 2016 incidentele positieve bijstellingen geweest van budget voor aantrekkende markt en projecten die gefinancierd worden uit middelen Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit.
Daarnaast is in 2016 éénmalig € 25 mln uit de bestemmingsreserve Parkeerfonds vrijgevallen.