Baten en lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

8.743

3.438

2.793

2.793

2.793

2.793

Bijdragen rijk en mede-overheden

4.812

510

400

400

400

400

Opbrengsten derden

3.931

2.928

2.393

2.393

2.393

2.393

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

137.286

126.261

126.382

122.636

122.526

122.526

Apparaatslasten

70.274

55.207

55.751

54.521

54.500

54.500

Inhuur

7.059

3.504

1.854

1.838

1.838

1.838

Overige apparaatslasten

3.119

794

791

791

770

770

Personeel

60.096

50.909

53.106

51.892

51.892

51.892

Interne Lasten

-7.639

-7.394

-6.049

-6.049

-6.049

-6.049

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-2

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-7.637

-7.394

-6.049

-6.049

-6.049

-6.049

Programmalasten

74.651

78.448

76.680

74.164

74.075

74.075

Financieringslasten

0

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

11.928

16.932

15.599

12.919

13.256

13.364

Kapitaallasten

445

559

544

458

402

294

Overige programmalasten

1.966

1.258

487

1.003

633

633

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

60.312

59.699

60.050

59.784

59.784

59.784

Saldo voor VPB en reserveringen

-128.543

-122.823

-123.589

-119.843

-119.733

-119.733

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-128.546

-122.817

-123.590

-119.843

-119.731

-119.731

Onttrekking aan reserves

55

0

673

0

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-128.488

-122.820

-122.917

-119.840

-119.730

-119.729

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

20.457

18.299

16.853

16.807

16.733

16.733

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

12.443

14.086

13.661

13.101

13.101

Resultaat na Overhead

-148.945

-153.562

-153.856

-150.308

-149.564

-149.563

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan uit opbrengsten van huisvuil- en andere bestuurlijke boetes, zoals boetes voor wildplassen, afval op straat gooien en hondenpoep. Daarnaast zijn er legesopbrengsten uit het verlenen van horeca- en evenementenvergunningen en een aantal subsidies van het rijk.

Lasten

De lasten voor het onderdeel Veiligheid bestaan uit bestrijding woonoverlast, gemeentelijk cameratoezicht en werkzaamheden voor het programma Veilig Ondernemen, bevorderen Veiligheidsbeleving, stadsmariniers, terugdringen High Impact Crime (HIC), bestrijden woninginbraken, beleid en uitgeven evenementen- en horecavergunningen, tegengaan ondermijnende criminaliteit en aanpak jeugdoverlast. Aan de RET wordt een subsidie verstrekt voor de inzet van OV surveillanten. De lasten voor Toezicht en Handhaving bestaan grotendeels uit de personeelskosten van de stadswachten die verantwoordelijk zijn voor onder meer het wijkgerichte toezicht, naleving van drank- en horeca- en taxiwetgeving, de pandenaanpak voor bestrijding woonoverlast, het toezicht op de Maastunnel, het gemeentelijk cameratoezicht, beveiliging van gemeentelijke gebouwen en de brug- en sluiswachters.

Reserves

Er is in 2016 € 55 mln onttrokken aan het specifiek veiligheidsprogramma uit de reserve Wijkgericht werken, die ingevlochten is vanuit de voormalige deelgemeenten. Er wordt in 2018 of mogelijk al deels eerder € 673 mln onttrokken aan het specifiek veiligheidsprogramma uit de reserve Wijkgericht werken ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid in de wijken. In de meeste wijken zijn de ontwikkelingen positief. Tegelijkertijd toont het wijkprofiel dat in sommige wijken de ontwikkelingen minder positief en zelfs in sommige wijken negatief zijn. In de meest kwetsbare wijken continueren wij de intensieve inzet in deze wijken. Met name zal de inzet gefocust worden op de HIC-aanpak zoals wijken als Vreewijk, Bloemhof, Pendrecht, Bospolder-Tussendijken en Tarwewijk.

Meerjarig verloop

Het resultaat na overhead daalt in 2017 ten opzichte van 2016 voornamelijk door het wegvallen van de vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor brug- en sluiswachters per 1 januari 2017. Deze daling wordt enerzijds beperkt door een lagere toerekening van overhead aan het product. Anderzijds is voor de periode 2017 en 2018 budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van project Nota Schone Stad en Plan-Oost. Vanaf 2019 vallen deze middelen weg en laat het resultaat een stabiel beeld zien.
De lasten dalen verder meerjarig vanwege de invulling van de bezuinigingen en de afbouw van het budget voor Bospolder-Tussendijken na 2018. Tegelijkertijd zijn de lasten meerjarig toegenomen als gevolg van de aanpak problematiek Spaanse Polder, Crisisorganisatie Veilig, project Sexueel Intimiderend Straatgedrag en de FLO Brandweer vanaf 2018.