Baten en lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

16.525

17.575

14.624

10.586

9.787

9.787

Bijdragen rijk en mede-overheden

628

160

160

960

160

160

Dividenden

2.000

2.500

0

0

0

0

Opbrengsten derden

13.897

14.114

13.662

8.823

8.823

8.823

Overige baten

0

801

802

803

804

804

Totaal lasten

77.945

70.446

68.030

65.141

62.151

59.928

Apparaatslasten

46.723

43.315

43.298

41.470

41.466

41.466

Inhuur

1.565

1.943

1.829

1.829

1.829

1.829

Overige apparaatslasten

3.816

3.391

3.360

3.361

3.361

3.361

Personeel

41.342

37.981

38.109

36.280

36.276

36.276

Interne Lasten

-2.218

-2.661

-3.781

-3.781

-3.781

-3.781

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-2.218

-2.661

-3.781

-3.781

-3.781

-3.781

Programmalasten

33.440

29.792

28.513

27.452

24.466

22.243

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

10.819

14.934

12.670

14.696

11.732

9.509

Kapitaallasten

3.494

707

676

107

231

206

Overige programmalasten

13.559

7.185

8.603

6.085

5.939

5.964

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.568

6.966

6.564

6.564

6.564

6.564

Saldo voor VPB en reserveringen

-61.420

-52.871

-53.406

-54.555

-52.364

-50.141

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-61.421

-52.872

-53.407

-54.558

-52.367

-50.144

Onttrekking aan reserves

804

3.370

2.521

2.721

500

500

Toevoeging aan reserves

1.829

1.829

1.829

1.829

1.829

1.829

Vrijval reserves

200

0

0

0

0

0

Resultaat

-62.248

-51.330

-52.717

-53.667

-53.697

-51.474

Toerekening overhead aan programma

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

19.017

14.682

13.710

13.656

13.601

13.601

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

4.389

3.988

3.942

3.904

3.904

Resultaat na Overhead

-81.265

-70.401

-70.415

-71.265

-71.202

-68.979

Toelichting op  de tabel
Baten

De baten bestaan uit legesinkomsten van producten Legesverordening Publiekszaken, Naturalisatie, inkomsten voor de dienstverlening van het Stadsarchief, diverse overige inkomsten en een rijksbijdrage voor de uitvoering van de RNI (Registratie Niet Ingezetenen).

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten voor dienstverlening aan de burger en de gebiedsorganisatie. Ook zijn hier de vergoedingen aan de leden van de 14 gebiedscommissies en hun (vice-) voorzitters opgenomen. Ook de lasten van de externe accountant vallen onder dit programma.

Reserves

In de periode 2017-2019 worden onttrekkingen begroot aan de reserve gebiedscommissies voor het initiatief "Ik ben Wij" in Charlois, extra bewonersinitiatieven in Noord, promotie Rozenburg en het project Wijkgestuurd werken. Ultimo 2019 is het saldo nihil.

Meerjarig zijn de begrote kosten voor verkiezingen onttrokken aan de bestemmingsreserve verkiezingen. Met ingang van 2017 vinden er weer jaarlijks verkiezingen plaats (2017 Tweede Kamer, 2018 Raad en 2019 Provincie/Europees) waarvoor kosten en onttrekkingen in de begroting zijn opgenomen. De onttrekking aan de bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening is voor de kosten van Democratische Vernieuwing. De toevoeging aan de bestemmingsreserve verkiezingen betreft het jaarlijkse budget.
De in de begroting opgenomen onttrekking aan de bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening dekt de kosten voor de activiteiten vanuit de Kadernotitie Dienstverlening.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop van dit programma laat een stabiel beeld zien.