Bijstellingen

Bijstellingen programma

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Overhead

Ramingsbijstellingen

-2.742

-1.150

-1.329

-1.329

-1.329

Reserves

-2.000

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

243

-13.916

-14.178

-12.352

-12.692

Totaal

-4.499

-15.066

-15.507

-13.681

-14.021

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Overhead

Oorspronkelijke begroting

-431.938

-308.496

-307.855

-307.755

-307.755

Wijzigingen omissieregeling

-616

1.283

1.171

1.185

1.185

Bijstellingen voorjaarsnota

-4.499

-15.066

-15.507

-13.681

-14.021

Totaal bijgestelde begroting

-437.053

-420.161

-420.053

-417.420

-417.760

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Overhead

Intensivering Informatiebeveiliging

-1.305

-1.905

-2.005

-2.005

-2.005

Juridische capaciteitsuitbreiding

288

755

676

676

676

Technische wijziging verschuiving binnen product

575

0

0

0

0

Verhuisprojecten en herijking programma concernhuisvesting

-2.300

0

0

0

0

Totaal

-2.742

-1.150

-1.329

-1.329

-1.329

Intensivering Informatiebeveiliging (van - € 1,3 mln tot - € 2,0 mln)

De samenleving en het concern Rotterdam digitaliseren in snel tempo. Informatiebeveiliging en privacy worden steeds belangrijker en krijgen daarbij ook steeds meer aandacht.
Om te voldoen aan wetgeving en de verwachting van burgers zijn extra middelen en inzet nodig. Hiermee wordt het risico op datalekken beperkt en tevens invulling gegeven aan een aantal moties op het gebied van informatiebeveiliging (o.a. Pin pin pin pin en Bewustwording van de privacy). Ook het recente rekenkamerrapport over informatiebeveiliging geeft aanleiding om op een aantal onderdelen extra inzet te plegen.

Juridische capaciteitsuitbreiding (van € 288 tot € 676)

Om bezwaarschriften en procedures binnen de wettelijke termijnen te kunnen blijven afdoen en in antwoorden op vragen naar juridische adviezen te blijven voorzien, is extra juridische capaciteit benodigd. De dekking van de hieraan verbonden kosten is afkomstig van de organisatieonderdelen die een beroep doen op deze capaciteit.
Het totaalbedrag van de capaciteitsuitbreiding is in 2017 - € 800. Het restantbedrag van - € 1,1 mln staat vermeld onder de "technische wijzigingen"

Technische wijziging verschuiving binnen product (€ 575)

Deze mutatie betreft een verschuiving van programmalasten naar apparaatslasten binnen het product concernondersteuning. De tegenboeking is verwerkt onder de "technische wijzigingen".

Verhuisprojecten en herijking programma concernhuisvesting (- € 2,3 mln)

De ramingsbijstelling vloeit voort uit de herijking van het programma Concernhuisvesting 2017 en het doorschuiven van verschillende verhuisprojecten naar 2017. Dit leidt tot extra verhuiskosten en het langer aanhouden van diverse objecten.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Overhead

Onttrekking aan de bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

0

0

0

0

0

Technische wijziging verschuiving binnen product

-2.000

0

0

0

0

Totaal

-2.000

0

0

0

0

Onttrekking aan de bestemmingsreserve Vastgoed gebieden ( € 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Vastgoed gebieden heeft betrekking op kapitaallasten die zijn gerelateerd aan het verbouwen en inrichten van objecten in de gebieden.

Technische wijziging verschuiving binnen product (- € 2,0 mln)

Budgetten ten behoeve innovatie en digitalisering ter grootte van € 2,0 mln worden verschoven van apparaatslasten (inhuur) naar programmalasten. De tegenboeking hiervan is verwerkt onder de "technische wijzigingen"
Daarnaast wordt het deel van de bestedingen voor zaaksgewijs werken en digitalisering dat vanuit 2016 is doorgeschoven naar 2017 (€ 607) aan de budgetten 2017 toegevoegd. Dit is per saldo neutraal doordat de dekking plaatsvindt vanuit de bestemmingsreserve Innovatie en Digitalisering.

Reserve Werkplan Integriteit (€ 0)

Diverse maatregelen op het gebied van integriteit (instellen van een integriteitscommissie, een leerstoel en een congres over integriteit) leveren een knelpunt op van € 230 per jaar, hetgeen binnen de begroting wordt opgelost. In 2018 wordt hiervoor éénmalig de beschikbare bestemmingsreserve ingezet.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Overhead

Indexering 2018

0

-7.785

-7.768

-7.755

-7.755

Mutaties Clusterondersteuning

-839

-4.155

-5.391

-3.582

-3.922

Overheveling structureel oud-Stadsregio

428

428

428

428

428

Technische wijziging afroming SW inleenvergoeding binnen Concern

594

594

594

594

594

Bijdrage Raad aan Verhaal van de Stad

-100

0

0

0

0

Juridische capaciteitsuitbreiding

-1.083

-2.772

-1.989

-1.989

-1.989

Formatie Zorgconsul

-47

-47

-47

-47

-47

Budget inkoop aanwenden voor inhuur

0

0

0

0

0

Overheveling budget BAM

-218

-50

-50

-50

-50

Overige technische wijzigingen

1.508

-129

45

49

49

Totaal

243

-13.916

-14.178

-12.352

-12.692

Indexering 2018 (€ 7,8 mln)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Mutaties Clusterondersteuning (van - € 839 tot - € 3,9 mln)

Analoog aan hetgeen in paragraaf is toegelicht over de baten en lasten van het product Clusterondersteuning, bestaan deze bijstellingen voornamelijk uit bijstellingen van personeel, inhuur en overige apparaatslasten die vanuit de verschillende producten en programma's aan het programma Overhead worden toegerekend.
Voor de verdere toelichting wordt dan ook verwezen naar de toelichting op de bijstellingen van de clusterondersteuning die bij de afzonderlijke producten en programma's is opgenomen.

Overheveling structureel oud-Stadsregio budget naar product Zorg Jeugd (€ 428)

Vanuit het product Concernondersteuning wordt een structureel budget van € 428 overgeheveld naar product Zorg Jeugd. Dit betreft (bestuurs-)kosten voor Jeugdzorg die voorheen vanuit Concernondersteuning aan de stadsregio werden overgemaakt. Door de opheffing van de stadsregio is dit nu belegd in product Zorg Jeugd.

Technische wijziging  afroming SW inleenvergoeding binnen Concern (€ 594)

In de Begroting 2017 is de financiële dekking voor de garantiebanen meerjarig ondergebracht binnen het programma Werk en Inkomen. De SW doelstelling is gelijk aan de doelstelling voor de garantiebanen. Dit betekent dat er met ingang van 2017 geen financiële doorbelasting van SW-detacheringen meer plaats zal vinden binnen het concern. De mutatie is op concernniveau neutraal.

Bijdrage Raad aan Verhaal van de Stad (- € 100)

De gemeenteraad heeft toegezegd € 100 aan budget over te dragen als bijdrage aan het Verhaal van de Stad.

Juridische capaciteitsuitbreiding (van - € 1,1 mln tot - € 2,0 mln)

Om bezwaarschriften en procedures binnen de wettelijke termijnen te kunnen blijven afdoen en in antwoorden op vragen naar juridische adviezen te blijven voorzien, is extra juridische capaciteit benodigd. De dekking van de hieraan verbonden kosten is afkomstig van de organisatieonderdelen die een beroep doen op deze capaciteit.
Het totaalbedrag van de capaciteitsuitbreiding is in 2017 omstreeks - € 800. Het restantbedrag van
€ 288 staat vermeld onder de "Ramingsbijstellingen".

Formatie Zorgconsul (- € 47)

Met deze begrotingswijziging worden de formatieplaats en de feitelijke bezetting en aansturing van de Zorgconsul met elkaar in overeenstemming gebracht.

Budget inkoop aanwenden voor inhuur (€ 0)

Bij Middelen en Control is in 2017 behoefte aan het eenmalig, tijdelijk inzetten van externe inhuur voor extra inzet op het jaarrekeningtraject. Binnen de afdeling is deze begrotingswijziging budgettair neutraal.

Overheveling budget BAM (van - € 218 tot - € 50)

Op het product Beheer Algemene Middelen (BAM) zijn programmalasten begroot ten behoeve van incidentele onderzoeken, adviesopdrachten en dergelijke. Voorgesteld wordt deze budgetten over te hevelen naar het product Audits en Control voor de doorontwikkeling van Middelen en Control (incidenteel) en versterking van de governance op deelnemingen (structureel).

Overige technische wijzigingen (van € 1,5 mln tot € 49)

De overige technische mutaties bestaan vooral uit verschuivingen van budgetten binnen het product Concernondersteuning. (Dit betreft zowel verschuivingen tussen verschillende organisatieonderdelen als verschuivingen tussen apparaatslasten en programmalasten).