Bijstellingen

Bijstellingen programma

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Algemene middelen

Intensiveringen

3.249

3.363

2.940

3.509

0

Ramingsbijstellingen

76.861

68.309

52.061

38.628

38.270

Reserves

3.527

2.644

1.552

517

0

Taakmutaties

414

-1.029

-1.329

-1.091

2.452

Technische Wijzigingen

-2.425

23.614

20.700

20.009

24.035

Totaal

81.626

96.901

75.924

61.572

64.757

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Algemene middelen

Oorspronkelijke begroting

1.861.686

1.824.845

1.805.239

1.801.931

1.801.931

Wijzigingen omissieregeling

-134

-826

-795

-795

-795

Bijstellingen voorjaarsnota

81.628

96.900

75.923

61.570

64.755

Totaal bijgestelde begroting

1.943.181

1.920.919

1.880.367

1.862.706

1.865.891

Intensiveringen

Intensiveringen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Algemene middelen

Motie Verjonging

1.999

2.113

1.690

2.259

0

Transfertrajecten

1.250

1.250

1.250

1.250

0

Totaal

3.249

3.363

2.940

3.509

0

Motie Verjonging (van € 2,0 mln tot € 2,3 mln)

In het kader van verjonging wordt de ‘dakpan’-constructie genoemd als één van de mogelijkheden om nieuwe instroom van jongeren te bevorderen. De dakpan-constructie is een tijdelijke (vierjarige) overlapping van het eindigende dienstverband van een oudere medewerker met het startende dienstverband van een instromende jongere. De overlappende periode (de dakpan) kan gebruikt worden als inwerkperiode, kennisoverdracht etc. Hierdoor is er geen braindrain, maar een geleidelijke overgangsperiode. Deze mutatie betreft de dekking ten laste van de reserve "Doorontwikkeling Organisatie".

Transfer trajecten (€ 1,3 mln)

Voorgesteld wordt de transfertrajecten voortaan concernbreed beschikbaar te stellen in plaats van alleen voor medewerkers die binnen het bereik van reorganisatie RIO40 vallen. Hierdoor kan een impuls gegeven worden aan doorstroom van medewerkers zowel in het kader van hun loopbaanontwikkeling (goed werkgeverschap) als in het kader van strategische personeelsplanning (voorkomen toekomstige Herplaatskandidaten).Uitgangspunt is een bereik van 1.200 medewerkers in de periode van 2017-2020, dat is gemiddeld 300 transferkandidaten per jaar.
Deze mutatie gaat om de dekking ten laste van de reserve "Doorontwikkeling Organisatie".

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Algemene middelen

Aanpassing rente als gevolg van gewijzigd BBV

4.757

7.761

9.336

5.778

1.775

Actualiatie Gemeentefonds

-2.063

13.912

17.789

23.664

25.028

Bijstelling dividendinkomsten

13.690

0

0

0

0

Bijstelling post onvoorzien

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Deelnemingen bijstelling

-577

1.245

995

995

2.390

Effecten Algemene reserve, voorjaarsretraite 2017

54.789

27.696

144

2.294

2.577

Evenwicht begroting in Lias

-1

-2

0

0

0

Financiering bijstelling programmalasten

466

466

466

466

466

Gedeeltelijke uitkering trend

0

7.125

7.125

7.125

7.125

Kasschuif IFR

0

5.200

11.300

-6.600

-9.900

Logiesbelasting

900

900

900

900

900

Onroerend Zaakbelasting

0

1.506

1.506

1.506

1.506

Precariobelasting

-500

-500

-500

-500

-500

Taakstellende onderuitputting

4.000

0

0

0

0

Toevoeging IFR

-1.600

0

0

0

0

Vrijval kapitaallasten Zuidplein

0

0

0

0

3.903

Totaal

76.861

68.309

52.061

38.628

38.270

Aanpassing rente als gevolg van aanpassingen BBV (van € 4,8 mln naar € 1,8 mln)

Deze mutaties zijn het gevolg van de aanpassing van het volume van opgenomen en verstrekte gelden, de mutaties in de externe rente en de verlaging van de omslagrente van 3 naar 2,5%.

Actualisatie Gemeentefonds (van - € 2,1 mln tot € 25,0 mln)

De raming van de algemene uitkering van het Gemeentefonds is geactualiseerd.
De daadwerkelijke financiële effecten zijn bekend op Prinsjesdag 2017 (septembercirculaire Gemeentefonds).

Bijstelling dividendinkomsten (€ 13,7 mln)

In 2017 stijgen de dividenden eenmalig met € 13,7 mln t.o.v. begroting 2017. Deze eenmalige baten bestaan uit: € 9,2 mln aan extra dividend Eneco over 2016, € 2,4 mln aan extra dividend Evides, € 1,0 mln Biomedical, € 0,8 mln Schiphol en € 0,3 mln BNG.

Bijstelling post Onvoorzien (€ 3,0 mln)

Het BBV schrijft voor dat de begroting een post onvoorzien bevat, zonder een maximale dan wel minimale hoogte van deze post voor te schrijven. In recente jaren is deze post in onze gemeente steeds begroot op € 3,6 mln. Dit bedrag komt neer op 1% van de omzet. In achtereenvolgende jaren is echter nooit gebruik van deze post. Daarom is zij tussentijds bij bestuursrapportages dan wel bij rekening vrijgevallen. Daarbij is, vergeleken met de andere G4-gemeenten, de hoogte van de post onvoorzien in Rotterdam relatief hoog. Voorgesteld wordt de hoogte van het bedrag per 2017 structureel naar beneden bij te stellen naar € 600. Dit komt neer op € 1,00 per inwoner. Het effect hiervan op de weerstandsratio is minimaal.

Deelnemingen bijstellingen (van - € 577 tot € 2,4 mln)

Naast de begrote dividendinkomsten voor 2017 moeten, op basis van de ramingen van betrokken ondernemingen, ook de begrote dividendinkomsten vanaf 2018 met ca € 1,4 mln structureel naar boven worden bijgesteld. Zo stijgt het dividend Evides met € 1,0 mln, BNG met € 100 en Schiphol met € 250. Vanaf 2021 zal o.b.v. afspraken met HbR het dividend structureel met 2% stijgen. Daarmee zijn de geraamde dividendinkomsten op een niveau gebracht
Voor de advisering van de aandeelhouderscommissie (AHC) van Eneco dient voor 2017 een bijdrage ad € 317 te worden verstrekt. Voorgesteld wordt om deze lasten te dekken uit de extra dividendinkomsten 2017.
De geraamde advieskosten voor het beheer van de deelnemingen kunnen vanaf 2017 structureel met € 100 neerwaarts bijgesteld worden. Daarnaast wordt het bedrag aan te betalen fee voor de beheerders van Erasmus Biomedical Fund verlaagd eenmalig met € 68 in 2017 en structureel met € 98 vanaf 2018.
Volgens het herstelplan Warmtebedrijf wordt het aandelen kapitaal van de gemeente verhoogt van € 38,0 mln naar € 52,5 mln. Ook de kleine storting in het aandelenkapitaal RET heeft enig effect op de kapitaalrente. Hierdoor wordt de interne omslagrente met € 434 vermeerderd.

Effecten Algemene Reserve, voorjaarsretraite 2017 (van € 54,8 mln tot € 2,6 mln)

De toevoegingen en onttrekkingen aan de Algemene Reserve dienen als sluitpost voor het in evenwicht brengen van de concern exploitatie. Daarmee presenteren we een sluitend financieel beeld voor de verschillende jaren. Als gevolg daarvan wordt voorgesteld in 2017 € 54,7mln extra te onttrekken aan de Algemene Reserve.

Evenwicht begroting in Lias (van - € 1 tot - € 2)

Dit gaat om een klein aantal aanpassingen om afrondingsverschillen op te lossen.

Financiering bijstelling programmalasten (€ 466)

Op basis van de verwachte provisiekosten, juridische kosten en materiële kosten in komende jaren, kunnen de programmalasten naar beneden worden bijgesteld.

Gedeeltelijke uitkering trend (€ 7,1 mln)

Het trendpercentage voor de categorie ‘materieel’ is voor het jaar 2018 gehalveerd naar 1,15%. Subsidies worden in principe met 2,1% opgehoogd, een saldo van de trend van 2,8% en een taakstelling van 0,7%. Dit geldt niet voor de subsidies die worden betaald uit de integratie-uitkering Sociaal Domein.
Door het gedeeltelijk uitkeren van de trend is budget beschikbaar voor de meerjarenbegroting.

Kasschuif IFR (van € 5,2 mln tot - € 9,9 mln)

Rekening houdend met een gewenst weerstandsvermogen van minimaal € 160 mln. dreigde voor de jaren 2018 en 2019 hierop een ongewenst negatief saldo te ontstaan.Dat zal zich in de jaren 2020 en 2021 stabiliseren. Daarom wordt voorgesteld om voor de jaren 2018 en 2019 een onttrekking aan het IFR te doen om voor elk van deze jaren aan het genormeerde weerstandsvermogen te kunnen voldoen, terwijl dit in 2020 en 2021 weer geheel terugvloeit aan het IFR. Over de jaren 2018 – 2021 verloopt dit per saldo budgettair neutraal.

Logiesbelasting (€ 900)

Een structurele verhoging van de logiesbelasting met € 900 vanwege een toename in het aantal toeristen die een hotelovernachting boeken in de stad. De toeristische sector trekt de afgelopen jaren steeds meer toeristen naar de stad. De toeristische sector beleefde vorig jaar een topjaar met 1,6 miljoen hotelovernachtingen. Dit is een stijging van 8% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Deze extra opbrengsten worden toegevoegd aan het evenementenfonds.

Onroerende zaakbelasting (€ 1,5 mln)

Een structurele verhoging van de onroerende zaakbelasting met € 1,5 mln vanwege areaaluitbreidingen in de stad. Deze areaaluitbreidingen zorgen echter ook voor meer werkzaamheden binnen Belastingen, zoals het taxeren van panden en technische installaties, opleggen van aanslagen en het opstarten van invorderingsactiviteiten om de opbrengsten binnen te halen. Om in deze capaciteitsbehoefte te voorzien is de bruto-opbrengst van de areaaluitbreiding gecorrigeerd met € 205 apparaatskosten
De apparaatskosten zijn gerubriceerd bij het product Belastingen onder de rubriek technische wijzigingen.

Precariobelasting (- € 500)

Een structureel lagere precariobelasting met € 500 vanwege het sluiten van twee compromissen met belastingplichtigen in 2016.

Taakstellende onderuitputting (€ 4,0 mln)

De jaarrekening van de gemeente Rotterdam laat de afgelopen jaren een overschot zien. Dit overschot wordt deels veroorzaakt door onderuitputtingen.
Bij de Voorjaarsnota 2017 wordt eenmalig een taakstellende onderuitputting opgenomen. De daadwerkelijke invulling ervan zal bij Begroting 2018 / Tweede herziening over 2017 worden verwerkt.

Toevoeging IFR (- € 1,6 mln)

Om enkele fysieke projecten af te wikkelen via het IFR wordt voorgesteld € 1,6 mln toe te voegen aan het IFR.

Vrijval kapitaallasten Zuidplein (€ 3,9 mln)

De termijn van afschrijving van de metrolijn CS-Zuidplein loopt voor de periode van 1971 tot en met 2020. Daarmee vallen deze structurele lasten met ingang van 2021 vrij.

Taakmutaties

Taakmutaties

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Algemene middelen

Bijstelling rijksbijdrage

414

-1.029

-1.329

-1.091

2.452

Totaal

414

-1.029

-1.329

-1.091

2.452

Bijstelling rijksbijdrage  (van € 414 tot € 2,5 mln)

Bij de september- en decembercirculaire 2016 zijn de taakmutaties en decentralisatie uitkeringen bijgesteld. Deze bijstelling is ook bij de betreffende producten verwerkt en is derhalve per saldo concernbreed budgettair neutraal.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Algemene middelen

Omzetting reserve Bodem

0

0

0

0

0

Opheffing Financieringsreserve toevoeging aan Algemene Reserve

0

0

0

0

0

Reserve doorontwikkeling organisatie

3.527

2.644

1.552

517

0

Verwerken indexering 2018

0

0

0

0

0

Totaal

3.527

2.644

1.552

517

0

Omzetting reserve bodem (€ 0)

Dit betreft de beëindiging met ingang van 2021 van de jaarlijkse bijdrage ad € 9 mln in het Gemeentefonds (taakmutatie). Daarmee wordt de rijksbijdrage vanaf 2021 verlaagd en daarmee ook de toevoeging van dit bedrag aan de Algemene Reserve.

Reserve doorontwikkeling Organisatie (van € 3,5 mln tot € 517)

In de begroting 2017 en verder zijn de verwachte lasten en baten (onttrekking) opgenomen van de reserve doorontwikkeling organisatie. Dit betreffen de verwachte lasten met betrekking tot uitvoering van de jaarplannen 2017 en de verwachte frictiekosten (de kosten voor diverse arrangementen en transfers).
Uit deze reserve worden ook de motie 'Verjonging- en transfertrajecten' gedekt maar die worden toegelicht bij de ramingsbijstellingen en intensiveringen.

Opheffing Financieringsreserve toevoeging aan Algemene Reserve (€ 0)

De Commissie BBV heeft als richtlijn gegeven dat de omslagrente de werkelijke financieringskosten moet volgen. Daarmee komt de egalisatiefunctie van de Financieringsreserve te vervallen. Met het oog hierop wordt de Financieringsreserve per 1 januari 2018 opgeheven. Het vrijvallende bedrag wordt geheel toegevoegd aan de Algemene Reserve. Het heeft hierdoor geen effect op het weerstandsvermogen. De begrote mutaties 2018 en verdere jaren met de Financieringsreserve zijn
omgezet naar mutaties van de Algemene Reserve. Ook dit is budgetneutraal.

Verwerken indexering 2018 (€ 0)

Dit betreft de toevoeging van de trend aan het IFR met ingang van 2018. Deze mutatie is budgetneutraal binnen het product Beheer Algemene Middelen.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Algemene middelen

Kostenverdeling

-5.572

-4.959

-3.925

-2.774

1.252

Overheveling budget

218

50

50

50

50

Perceptiekosten

2.300

0

0

0

0

Technische wijziging afroming SW inleenvergoeding binnen Concern

43

44

44

44

44

Technische wijziging afstemming interne leveringen

65

0

0

0

0

Verlaging omslagrente

521

-209

-3.445

-5.134

-5.134

Indexering 2018

0

8.098

7.591

7.438

7.438

Verwerken trend op loonkosten

0

20.795

20.590

20.590

20.590

Onroerend zaakbelasting

0

-205

-205

-205

-205

Totaal

-2.425

23.614

20.700

20.0094

24.035

Kostenverdeling (van - € 5,6 mln tot € 1,3 mln)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead.

Overheveling budget overige materiële kosten (van € 218 tot € 50)

Op het product Beheer Algemene Middelen zijn programmalasten begroot voor incidentele onderzoeken, adviesopdrachten e.d. Voorgesteld wordt deze budgetten over te hevelen naar het product Audits en Control ter dekking van kosten die samenhangen met de doorontwikkeling van de controlfunctie en ter versterking van de governance op deelnemingen.

Perceptiekosten (€ 2,3 mln)

Als gevolg van gewijzigde BBV-regelgeving is in de oorspronkelijke begroting 2017 bij het product Afvalinzameling abusievelijk een te laag bedrag opgenomen voor de perceptiekosten voor de afvalstoffenheffing (ASH). Met deze mutatie wordt dit hersteld. Dit leidt tot hogere begrote kosten voor het product Afvalinzameling, waar hogere begrote opbrengsten tegenover staan voor het product Belastingen. Op concernniveau is dus sprake van een budgettair neutrale wijziging. Overigens is in het ASH-tarief 2017 wel rekening gehouden met de hogere perceptiekosten. Dit betekent dat het tarief voor de afvalstoffenheffing 2017 door deze mutatie niet zal wijzigen.

Technische wijziging afroming SW inleenvergoeding binnen Concern (van € 43 tot € 44)

In de begroting 2017 is de financiële dekking voor de garantiebanen meerjarig ondergebracht binnen het programma Werk en Inkomen. Recentelijk is besloten om de sociale werkplaatsen doelstelling te integreren met de doelstelling voor de garantiebanen. Dit betekent dat er met ingang van 2017 geen financiële doorbelasting van SW-detacheringen meer plaats zal vinden binnen het concern.

Technische wijziging afstemming interne levering (€ 65)

Medewerkers van het Bureau Rotterdam Interim Management worden concernbreed ingezet onder andere bij Van Werk naar Werk. Hiervoor wordt door Van Werk Naar Werk incidenteel budget overgeheveld. Deze wijziging is per saldo neutraal.

Verlaging omslagrente (van € 521 tot - € 5,1 mln)

Dit betreft technische correctie als gevolg van verlaging omslagrente naar 3% bij begroting 2017 en heeft enkel betrekking op de kapitaallasten vastgoed. Op concernniveau is dit budgetneutraal.

Indexering 2018 (van € 8,1 mln tot € 7,4 mln)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Verwerken trend op loonkostem (van € 20,8 mln tot € 20,6 mln)

Bij de recente circulaire heeft bijstelling van de trend 2018 voor de jaren 2018 t/m 2021 plaatsgevonden. Bij de betreffende clusters wordt de bijbehorende trend opgenomen op het betreffende product, de bijstelling van de rijksbijdrage vindt plaats bij het product Beheer Algemene Middelen.

Onroerend zaakbelasting (- € 205)

Dit betreft de extra apparaatskosten op het product Belastingen die het gevolg zijn van toename van areaal (zie de toelichting bij de ramingsbijstellingen van dit programma).