Bijstellingen

Bijstellingen programma

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Ruimtelijke ontwikkeling

Ramingsbijstellingen

-688

-3.541

-984

-854

-844

Reserves

81

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

-4.967

-4.407

-1.137

558

558

Totaal

-5.574

-7.948

-2.121

-296

-286

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Ruimtelijke ontwikkeling

Oorspronkelijke begroting

10.020

12.480

7.840

5.877

5.877

Wijzigingen omissieregeling

-663

-14

-14

-14

-14

Bijstellingen voorjaarsnota

-5.573

-7.947

-2.121

-295

-285

Totaal bijgestelde begroting

3.784

4.519

5.705

5.568

5.578

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Ruimtelijke ontwikkeling

Doorgeschoven onderhoud vastgoed

-2.067

-2.067

0

0

0

Onderhoud Wereldmuseum

-1.000

-2.000

-1.500

0

0

Rentelasten Stadion

0

0

0

-1.200

-1.200

Verlegregeling

-1.121

0

0

0

0

Voorziening BIE als gevolg van rente aanpassingen BBV

1.000

0

0

0

0

Vrijval BR Infrastructuur

1.500

0

0

0

0

Vrijval BR Investeringsplannen zonder gronduitgifte

1.000

0

0

0

0

Vrijval Zuidplaspolder

0

526

516

346

356

Totaal

-688

-3.541

-984

-854

-844

Doorgeschoven onderhoud vastgoed (- € 2,1 mln)

Het wegvallen van de uitvoeringsslagkracht in 2016 en het lange aanbestedingsproces hebben geleid tot een onderbesteding op het onderhoud. De gemeente heeft de verplichting dit onderhoud uit te voeren om achterstallig onderhoud te voorkomen. Voor zowel 2017 als 2018 is hiervoor € 2,1 mln beschikbaar.

Onderhoud Wereldmuseum (van - € 1 mln tot - € 1,5 mln)

Uit risico inventarisatie blijkt dat naast bouwkundige- en functionele aanpassingen ook het vervangen van de klimaatinstallatie en het realiseren van een beveiligingsschil nodig zijn om het beheer van de gemeentelijke collectie veilig te stellen.

Rentelasten Stadion (€ 1,2 mln)

De gemeente draagt bij aan de financiering van het nieuwe Feyenoord stadion in de vorm van een aandelenpakket. Omdat dividendbetalingen in de loop van 2025 aanvangen, is er voor de periode 2020-2025 € 1,2 mln aan rentelasten opgenomen.

Verlegregeling (- € 1,1 mln)

In afwachting op een uitspraak in de civiel- en bestuursrechterlijke procedure rondom de verlegregeling wordt de voorziening opgehoogd met de wettelijke rente.

Voorziening Bouwgronden in Exploitatie (BIE) als gevolg van rente aanpassingen Besluit Begroting en Verantwoording (€ 1 mln)

De voorziening verliesgevende grondexploitaties wordt als gevolg van de rente aanpassing van 2% naar 1,7% verlaagd met € 1,0 mln. De rente aanpassing komt voort uit de wet- en regelgeving.

Vrijval Bestemmingsreserve Infrastructuur (€ 1,5 mln)

Uit de actualisatie van Rotterdam CS is gebleken dat uit de reserve Infrastructuur een bedrag van
€ 1,5 mln kan vrijvallen.

Vrijval Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte (€ 1,0 mln)

Uit de actualisatie van de investeringsplannen zonder gronduitgifte is gebleken dat uit de reserve een bedrag van € 1 mln kan vrijvallen.

Vrijval Zuidplaspolder (van € 526 tot € 356)

De jaarlijkse bijdrage van de gemeente in de rentelasten van de gemeenschappelijke regeling RZG Zuidplas (GR) is structureel verlaagd door de herfinanciering van de GR.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Ruimtelijke ontwikkeling

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV)

0

1

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsfonds rotterdam (IFR)

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Onderhoud

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

0

0

0

0

0

Actualisatie Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Larenkamp

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

0

0

0

0

0

Actualisatie reserve Infrastructuur

0

0

0

0

0

Actualisatie reserve Inrichting Buitenruimte Gebieden

0

0

0

0

0

Onttrekking aan de bestemmingsreserve Vastgoed Gebieden

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsprogramma College Hefboombudget

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg (BIR)

0

0

0

0

0

verdeling IFR-V Voorbereidingsbudget 2017 A13/A16, Stadionpark en investeringsstrategie

81

0

0

0

0

Totaal

81

1

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV) (€ 1)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (ISV) is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Bestemmingsreserve Onderhoud (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve heeft betrekking op het omzetten van de dotatie aan de voorziening in een toevoeging aan bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
(€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve heeft betrekking op oude plankosten Woonbron.

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve investeringsprojecten zonder gronduitgifte is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Larenkamp (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve NPRZ heeft betrekking op de sloopkosten van het wijkcentrum Larenkamp.

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve als gevolg van hogere sloopkosten voor Zwembad Heijplaat.

Actualisatie reserve Infrastructuur  (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Infrastructuur is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Actualisatie reserve Inrichting Buitenruimte Gebieden  (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve inrichting buitenruimte gebieden is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Onttrekking aan de bestemmingsreserve Vastgoed Gebieden ( € 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Vastgoed gebieden heeft betrekking op kapitaallasten die zijn gerelateerd aan het verbouwen en inrichten van objecten in de gebieden

Bestemmingsreserve Investeringsprogramma College Hefboombudget (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve is voor de aanleg van een openbare buurttuin aan de Oostkousdijk.

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg (BIR) (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve BIR is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Verdeling IFR-V Voorbereidingsbudget 2017 A13/A16, Stadionpark en investeringsstrategie (€ 81)

Het voorbereidingsbudget Investeringsfonds Rotterdam 2017 wordt ingezet voor mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City, Verbinding A13/A16 en de investeringsstrategie.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Ruimtelijke ontwikkeling

Toekenning overhead aan Producten

-3.483

-4.255

-4.320

-4.299

-4.299

Actualisatie inhuur

1.965

0

0

0

0

Actualisatie kapitaallasten

-3.904

-3.874

-3.914

-3.944

-3.944

Afroming SW inleenvergoeding binnen Concern

-36

-28

-28

-28

-28

Herijking begroting Erfpacht

269

592

664

647

647

Hart van Zuid

-292

0

0

0

0

Uitbreiding formatie

216

240

240

240

240

Verlaging omslagrente

-521

209

3.445

5.134

5.134

Indexering 2018

0

2.152

2.216

2.253

2.253

Overig

798

557

560

556

556

Totaal

-4.988

-4.407

-1.137

559

559

Toerekening overhead aan producten (van - € 3,5 mln tot - € 4,3 mln)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead.
Voor een bedrag van - € 79 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd. Dit komt met name door uitbreiding formatie.
In bovengenoemde reeks is ook opgenomen de extra bezetting afdeling Vastgoed € 150, € 750 structureel.
Uit het dossier Boompjeskade, het rekenkamerrapport 'Een cultuur van Vast goed' en tussenrapportage van onderzoek Twynsta Gudde blijkt dat de afdeling Vastgoed een kwaliteitsslag dient te maken. Het college wil de uitvoeringskracht van Vastgoed versterken en investeert daarom kwalitatief en kwantitatief in de formatie. Voor de exacte invulling en accenten daarbij zal het rapport van Twynstra Gudde, dat deze zomer verschijnt, behulpzaam zijn, op korte termijn zullen alvast de administratieve processen steviger ondersteund worden.

Actualisatie inhuur (€ 2 mln)

De capaciteitsvraag binnen Grondzaken is toegenomen en kan niet worden voorzien vanuit de bestaande formatie. Voor de toegenomen inzet is de begrote externe inhuur geactualiseerd. In de initiële begroting was nog geen inhuur opgenomen. De dekking vindt plaats vanuit de grondexploitaties

Actualisatie kapitaallasten (- € 3,9 mln)

De omslagrente binnen de gemeente is verlaagd van 4% naar 3%. Voor het afschrijvingseffect als gevolg van de renteverlaging is afgesproken dat deze door de Algemene Reserves worden gedekt.

Afroming SW inleenvergoeding binnen Concern (van - € 36 tot - € 28)

In de Begroting 2017 is de financiële dekking voor de garantiebanen meerjarig ondergebracht binnen het programma Werk en Inkomen. Recentelijk is besloten om de SW doelstelling te integreren met de doelstelling voor de garantiebanen. Dit betekent dat er met ingang van 2017 geen financiële doorbelasting van SW-detacheringen meer plaats zal vinden binnen het concern. De mutatie is op concernniveau neutraal.

Herijking begroting erfpacht (van € 269 tot € 647)

Betreft diverse budgettair neutrale mutaties en correcties binnen het reeds beschikbaar gestelde programmabudget.

Hart van Zuid (-€ 292)

Het onderhoudsbudget voor de buitenruimte binnen Hart van Zuid wordt toegevoegd aan het projectbudget.

Uitbreiding formatie (van € 216 tot € 240)

Naar aanleiding van het rapport “een cultuur van Vast goed” dient de afdeling Vastgoed een kwaliteitsslag te maken. Om dit te bereiken is extra inzet nodig.

Verlaging omslagrente (van - € 521 tot € 5,1 mln)

Bij de Begroting 2017 zijn de rentelasten afgeroomd als gevolg van de verlaging van de omslagrente (4% naar 3%). Voor het afschrijvingseffect als gevolg van de renteverlaging is afgesproken dat deze door de Algemene Reserves worden gedekt.

Indexering 2018 (€ 2,2 mln)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Overig (van € 798 tot € 556)

Er hebben diverse aanpassingen plaatsgevonden van technische aard.