Bijstellingen

Bijstellingen programma

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Stedelijke inrichting

Intensiveringen

-250

-250

-250

-250

-250

Ramingsbijstellingen

268

-4.520

-2.600

-2.600

-2.600

Technische Wijzigingen

-66

-975

-943

-893

-893

Totaal

-48

-5.745

-3.793

-3.743

-3.743

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Stedelijke inrichting

Oorspronkelijke begroting

-54.091

-53.282

-51.632

-51.822

-51.822

Wijzigingen omissieregeling

1.317

665

365

365

365

Bijstellingen voorjaarsnota

-49

-5.746

-3.792

-3.743

-3.743

Totaal bijgestelde begroting

-52.824

-58.362

-55.058

-55.199

-55.199

Intensiveringen

Intensiveringen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Stedelijke inrichting

Erfgoedagenda

-250

-250

-250

-250

-250

Totaal

-250

-250

-250

-250

-250

Erfgoedagenda (- €  250)

Vanaf 2017 is voor het uitvoeren van het reguliere beleid, inclusief de nieuw gestelde ambities in de Erfgoedagenda extra geld beschikbaar gesteld.

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Stedelijke inrichting

Omgevingswet

-600

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

Terugbetaling Milieudienst Rijnmond

2.000

0

0

0

0

Programma Duurzaam

-680

-1.920

0

0

0

Skaeve Huse

-452

0

0

0

0

Totaal

268

-4.520

-2.600

-2.600

-2.600

Omgevingswet (van - € 600 tot - € 2,6 mln)

Door een programmatische aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet wordt ruimte geboden voor een brede aanpak om de diverse thema’s waarop de Omgevingswet betrekking heeft, nader te verkennen. Er wordt structureel budget beschikbaar gesteld om aan de hand van pilot projecten en roadshows de Omgevingswet te introduceren in de organisatie, leerervaringen op te doen om vervolgens te implementeren en verder te ontwikkelen.

Terugbetaling Milieudienst Rijnmond ( voor 2017 € 2,0 mln)

Uit de jaarrekening 2016 van de DCMR Milieudienst Rijnmond is gebleken dat het resultaat positief uitvalt waardoor een eenmalige terugbetaling zal plaatsvinden aan Rotterdam van ongeveer € 2 mln.

Programma Duurzaam (van - € 680 tot - € 1,9 mln)

Om de ambities van het college naar aanleiding van het Klimaatakkoord Parijs te halen zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het Programma Duurzaam. Deze middelen worden ingezet voor verdere ontwikkeling van energiebesparingsmogelijkheden voor de Rotterdammer en het kunnen blijven voorzien in de toekomstige energiebehoefte op een robuuste en duurzame wijze. Daarnaast wordt ingezet op het behouden van de Rotterdamse koploperspositie op het gebied van klimaatbestendigheid en het verduurzamen van de eigen organisatie.

Skaeve Huse (- € 452)

Voor 2015-2018 is voor Skaeve Huse € 1,4 mln beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn in tranches opgenomen in de meerjarenbegroting. De voorbereidingen op de daadwerkelijke plaatsing heeft meer tijd gevergd, waardoor de daadwerkelijke uitvoering in 2017 zal plaatsvinden. In 2016 is € 611 begroot en € 159 gerealiseerd. Het restant is toegevoegd aan het budget van 2017.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Stedelijke inrichting

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Mallegat

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserves Investeringsfonds Rotterdam

0

0

0

-1

0

Actualisatie budget Bestaand Rotterdams Gebied

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds

0

0

0

0

0

Actieplan luchtkwaliteit

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve Duurzaam

Totaal

0

0

0

-1

0

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (Mallegat) (€ 0)

Op basis van actuele inzichten heeft er een bijstelling plaatsgevonden aan de geplande onttrekking uit het Investeringsfonds Rotterdam ter dekking van het project Mallegat.

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (- € 1)

De programma’s naderen de afronding. In 2016 is gestart met het extra aansporen van de eigenaren tot het afronden van bouwkundig onderhoud. Het uitvoeren van onderhoud is uitgevoerd met en zonder subsidiemogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn sinds eind 2016 beëindigd. Hierdoor is vrijval ontstaan van niet gebruikte gelden. Als gevolg van deze inzichten is de begroting meerjarig gewijzigd.
Naast deze wijziging is het budget voor het project Boergoensehof, dat onderdeel uitmaakt van het programma Bestaande voorraad, overgeheveld naar het product Gebiedsontwikkeling.

Actualisatie budget Bestaand Rotterdams Gebied (€ 0)

De uitgaven met betrekking tot het programma Bestaand Rotterdams Gebied worden deels gedekt uit de gelden die beschikbaar zijn in de reserve Taakmutaties. Naar verwachting wordt dit deel volledig in 2017 onttrokken.

Actualisatie bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds (€ 0)

De uitgaven met betrekking tot bodemsanering worden gedekt uit de gelden die beschikbaar zijn in de reserve Taakmutaties Gemeentefonds. Op basis van actuele inzichten vinden er meerjarige bijstellingen plaats aan de geplande uitgaven en onttrekkingen.

Actieplan luchtkwaliteit (€ 0)

Via de algemene uitkering Gemeentefonds 2016 is een bedrag ontvangen van € 7,8 mln ter uitvoering van het actieplan Luchtkwaliteit voor 2016 en 2017. In 2016 heeft de uitvoering plaatsgevonden binnen de programma's Stedelijke Inrichting en Verkeer en Vervoer. Het restant is ondergebracht in de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit voor de uitvoering in 2017 (€ 4,7 mln).

Actualisatie bestemmingsreserve Duurzaam (€ 0)

De begrote onttrekking van de bestemmingsreserve Duurzaam is in 2017 verhoogd om de werkzaamheden van het uitvoeringsprogramma Duurzaam te kunnen financieren.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2017

2018

2019

2020

2021

Stedelijke inrichting

Toerekening Overhead aan product

1

-145

-147

-145

-145

Indexering 2018

0

-830

-796

-748

-748

Budgetoverheveling Statushouders

-90

0

0

0

0

Budgetoverheveling Verkeer en Vervoer

75

0

0

0

0

Overige technische wijzigingen

-52

0

0

0

0

Totaal

-66

-975

-943

-893

-893

Toerekening Overhead aan product (van € 1 tot - € 145)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead.

Indexering 2018 (van € - € 830 tot - €748)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Budgetoverheveling Statushouders (- € 90)

Dit betreft een overheveling van budget in 2017 van het programma Maatschappelijke Ondersteuning voor het project Statushouders.

Budgetoverheveling Verkeer en Vervoer (€ 75)

Dit betreft een overheveling van budget in 2017 naar het programma Verkeer en Vervoer in het kader van Kansrijke Wijken voor buurtfietsenstallingen (€ 300) en Milieuzone (- € 225).

Overige technische wijzigingen (- € 52)

Dit betreft een aantal kleine mutaties in 2017 tussen andere producten binnen verschillende programma’s.