Bijstellingen

Bijstellingen programma

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Beheer van de stad

Ramingsbijstellingen

-2.932

-5.052

-3.810

-2.849

-6.649

Technische Wijzigingen

-1.665

-3.667

-3.324

-1.991

-1.991

Totaal

-4.597

-8.719

-7.134

-4.840

-8.640

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Beheer van de stad

Oorspronkelijke begroting

-171.913

-175.570

-168.744

-168.618

-168.618

Wijzigingen omissieregeling

-245

-304

77

77

77

Bijstellingen voorjaarsnota

-4.597

-8.718

-7.132

-4.838

-8.638

Totaal bijgestelde begroting

-176.754

-184.592

-175.799

-173.380

-177.180

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Beheer van de stad

Binnenrotte- beheerkosten

0

-62

-62

-62

-62

Blauwalg Kralingse plas

200

-1.550

-1.550

200

200

Coolsingel- beheerkosten heel

0

0

0

-571

-571

Coolsingel- beheerkosten schoon

0

0

0

-218

-218

Inboeten bomen

-1.300

-1.300

0

0

0

Juridische capaciteitsuitbreiding

108

260

202

202

202

Maastunnel Kapitaallasten

0

0

0

0

-3.800

Onkruidbestrijding (irt schoonniveau)

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

Openbare verlichting

-240

0

0

0

0

Plaagdierbeheersing

-400

-400

-400

-400

-400

Uitvoering speelvisie 'Kom naar buiten!'

0

-700

-700

-700

-700

Totaal

-2.932

-5.052

-3.810

-2.849

-6.649

Binnenrotte - beheerkosten (- € 62)

Door de herinrichting van de Binnenrotte wordt het areaal natuursteen substantieel uitgebreid. Schoonmaken van natuursteen kent hogere kosten dan reguliere verharding doordat gebruik gemaakt moet worden van een specialistische veegmachine voor natuursteen. Hierdoor ontstaan jaarlijks extra schoonmaakkosten. De totale toevoeging aan het budget bedraagt € 360, waarvan € 62 betrekking heeft op programmalasten en € 298 op apparaatslasten.

Blauwalg Kralingse plas (van € 200 tot € 200)

In de motie 'structurele oplossing blauwalg Kralingse plas' wordt verzocht voor de jaarlijks terugkerende blauwalgoverlast in de Kralingse Plas een structurele oplossing te vinden die leidt tot een plas die structureel zomer- en zwemklaar is. Het college heeft besloten om hier in 2018 en 2019 € 1,55 mln voor vrij te maken.

De vanaf 2017 toegekende intensivering ad € 200 valt vrij ten behoeve van de algemene middelen. Naast de bijdragen van de Provincie Zuid-Holland (€ 500) en Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard (€ 1,5 mln) voor de periode 2018 en 2019, wordt er voor de jaren 2018 en 2019 nog jaarlijks € 1,55 mln toegevoegd aan het budget om de structurele oplossing te realiseren.

Coolsingel - beheerkosten heel (- € 571)

Het College heeft in 2016 besloten tot herinrichting van de Coolsingel. De benodigde extra middelen voor beheer en onderhoud na herinrichting van de Coolsingel bedragen vanaf 2020 structureel € 571.

Coolsingel - beheerkosten schoon (- € 218)

Het College heeft in 2016 besloten tot herinrichting van de Coolsingel. De benodigde extra middelen voor beheer en onderhoud na herinrichting van de Coolsingel bedragen vanaf 2020 structureel € 218.

Inboeten bomen (rooien en herplanten bomen) (- € 1,3 mln)

Het college heeft voor 2017 en 2018 € 1,3 mln per jaar beschikbaar gesteld voor de instandhouding van het bomenareaal.

Juridische capaciteitsuitbreiding (van € 108 tot € 202)

Om bezwaarschriften en procedures binnen de wettelijke termijnen te kunnen blijven afdoen en in antwoorden op vragen naar juridische adviezen te blijven voorzien, is concern breed extra juridische capaciteit benodigd. De dekking van de hieraan verbonden kosten is afkomstig van de organisatieonderdelen die een beroep doen op deze capaciteit.

Maastunnel Kapitaallasten (- € 3,8 mln)

Bij activering van het gehele toegekende projectbudget Maastunnel in 2020 bedragen de totale kapitaallasten vanaf 2021 structureel € 11,8 mln. In de meerjarenbegroting is nu dekking voor € 8,0 mln. Vanaf 2021 wordt de resterende € 3,8 mln toegevoegd aan de begroting.

Onkruidbestrijding (in relatie tot schoonniveau) (- € 1,3 mln)

Door een wettelijk verbod op chemische onkruidbestrijdingsmiddelen moeten er meer mechanische middelen, zoals borstelen en branden, worden ingezet om het gewenste schoonniveau en de collegetarget van 4 gedurende het jaar te behalen. Hierdoor ontstaan extra kosten.

Openbare Verlichting (- € 240)

Vanwege het niet verkrijgen van vergunningen en belemmering van de bereikbaarheid zijn een
aantal projecten verlichting doorgeschoven naar 2017 (o.a. De Hef, Erasmusbrug en Kleinpolderplein). In 2017 wordt eenmalig € 240 aan het budget toegevoegd.

Plaagdierbeheersing (- € 400)

Vanaf 2017 is voor de bestrijding van ratten het gebruik van gif niet meer toegestaan. Hierdoor is de bestrijding van ratten (gemeentelijke taak) arbeidsintensiever en brengt hogere materiële kosten met zich mee. Daarnaast zijn middelen nodig voor de plaatsing van duiventillen.

Uitvoering speelvisie 'Kom naar buiten!' (- € 700)

Voor uitvoering van de speelvisie wordt er met ingang van 2018 structureel € 700 toegevoegd aan het speel budget. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de motie “Spelen op zeker”.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Beheer van de stad

Cluster specifieke overhead

54

- 4.042

- 3.766

- 2.444

- 2.444

Budgetoverheveling

292

0

0

0

0

Perceptiekosten

- 2.300

0

0

0

0

Indexering 2018

0

86

153

164

164

Diverse mutaties

289

289

289

289

289

Totaal

- 1.665

- 3.667

- 3.324

- 1.991

- 1.991

Cluster specifieke overhead (van € 54 tot - € 2,4 mln)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead. De mutaties in de clusterspecifieke overhead betreffen volgende:

Eliminatie interne doorbelasting SW-detacheringen
In de Begroting 2017 is de financiële dekking voor de garantiebanen meerjarig ondergebracht binnen het programma Werk en Inkomen. Recentelijk is besloten om de SW doelstelling te integreren met de doelstelling voor de garantiebanen. Dit betekent dat er met ingang van 2017 geen financiële doorbelasting van SW-detacheringen meer plaats zal vinden binnen het concern. De mutatie is op concernniveau neutraal.

Budgetoverheveling VWNW
In 2017 zijn herplaatsingskandidaten geplaatst op een functie binnen het concern Rotterdam. De begroting 2017 en verder is hierop aangepast.

Diverse Mutaties
Diverse budgetoverhevelingen betreffende de formatie en de centralisatie van het onderhoudsbudget voor het Meldingen Systeem Buitenruimte.

Slim Beheer 2020 en 2021
Ontwikkelingen op het gebied van demografie, klimaat, circulair en technologie vragen om een andere benadering qua beheer van de buitenruimte, daarom wordt ingezet op Slim Beheer. Slim Beheer leidt op termijn tot verlaging van de kosten. Daarom wordt vanaf 2020 rekening gehouden met een besparing van € 2 mln. Deze besparing wordt gerealiseerd binnen het programma Beheer van de stad en de producten Handhaven wet- en regelgeving, Parkeren en Markten. De definitieve verdeling over de producten vindt plaats bij vaststelling begroting 2018.

Actualisatie diverse budgetten (Omissie)
Bij de Omissie 2017 is het inhuurbudget verlaagd om onder andere garantiebanen en bijdrage Citylab010 binnen de begroting te dekken. Vanwege gewijzigde BBV-regelgeving heeft dit effect op de clusterspecifieke overhead.

Budgetoverheveling (€ 292)

Conform afspraak wordt het onderhoudsbudget voor de buitenruimte Hart van Zuid jaarlijks overgeheveld van product Wegen en Openbare Verlichting naar product Grondzaken.

Perceptiekosten (- € 2,3 mln)

Onder perceptiekosten worden de kosten verstaan die zijn gemoeid met de heffing en invordering van belastingen. Als gevolg van gewijzigde BBV-regelgeving is in de oorspronkelijk begroting 2017 bij het product Afvalinzameling abusievelijk een te laag bedrag opgenomen voor de perceptiekosten voor de afvalstoffenheffing (ASH). Met deze mutatie wordt dit hersteld. Dit leidt tot hogere begrote kosten voor het product Afvalinzameling, waar hogere begrote opbrengsten tegenover staan voor het product Belastingen. Op concernniveau is dus sprake van een budgettair neutrale wijziging. Overigens is in het ASH-tarief 2017 wel rekening gehouden met de hogere perceptiekosten. Dit betekent dat het tarief voor de afvalstoffenheffing 2017 door deze mutatie niet zal wijzigen.

Indexering 2018 (van € 86 tot € 164)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Diverse mutaties (€ 289)

Betreft diverse op concernniveau budgettair neutrale mutaties.