Bijstellingen

Bijstellingen programma

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Ondersteuning

Intensiveringen

2.000

0

0

0

0

Ramingsbijstellingen

-3.640

-6.030

-5.530

-5.030

-5.030

Reserves

425

0

0

0

0

Taakmutaties

-6.370

-6.380

-6.118

-6.118

-6.118

Technische Wijzigingen

-1.965

-4.731

-4.697

-4.694

-4.698

Totaal

-9.550

-17.141

-16.345

-15.842

-15.846

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Ondersteuning

Oorspronkelijke begroting

-147.454

-138.873

-134.946

-134.879

-134.879

Wijzigingen omissieregeling

3.843

3.896

4.212

4.225

4.225

Bijstellingen voorjaarsnota

-9.550

-17.140

-16.345

-15.842

-15.847

Totaal bijgestelde begroting

-153.162

-152.117

-147.078

-146.497

-146.501

Intensiveringen

Intensiveringen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Ondersteuning

Actualisatie Middelen kinderen in armoede

2.000

0

0

0

0

Totaal

2.000

0

0

0

0

Actualisatie Middelen kinderen in armoede (€ 2,0 mln)

Via het gemeentefonds heeft het Rijk aan Rotterdam circa € 6,1 mln extra beschikbaar gesteld voor kinderen in armoede. Omdat besluitvorming over besteding van deze middelen later in het jaar plaatsvindt, wordt voor 2017 een onderbesteding van € 2 mln op deze middelen verwacht.

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Ondersteuning

Autonome ontwikkeling kosten bewindvoering

-1.750

-3.200

-2.700

-2.200

-2.200

Right to Challenge

-1.740

0

0

0

0

Rijksmiddelen LHBT

-150

0

0

0

0

Tekort WMO en Jeugdhulp

0

-2.830

-2.830

-2.830

-2.830

Totaal

-3.640

-6.030

-5.530

-5.030

-5.030

Autonome ontwikkeling kosten bewindvoering (van - € 1,8 mln tot - € 2,2 mln)

De afgelopen jaren is er een groei zichtbaar van het aantal Rotterdammers dat van het instrument beschermingsbewind gebruik maakt. Zodoende wordt een verdere toename aan kosten voor bewindvoering verwacht. Om de verwachte kostentoename om te buigen moet er maximaal gestuurd worden op de in- en uitstroom. Dit vergt extra investeringen om mensen duurzaam financieel zelfredzaam te maken. Het resultaat van deze investering is vanaf 2019 zichtbaar.

Right to Challenge (- € 1,7 mln)

De niet bestede middelen in 2016 voor Right to Challenge worden ingezet om de activiteiten voort te zetten alsmede de subsidieregeling 'Vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp' uit te voeren.

Rijksmiddelen LHBT (- € 150)

De niet bestede rijksmiddelen 2016 voor LHBT worden ingezet om de activiteiten in het kader van emancipatie van de LHBT gemeenschap alsnog uit te voeren.

Tekort WMO en Jeugdhulp ( - € 2,8 mln)

Eind maart/begin april 2017 zijn de bestekken voor de inkoop van welzijn, wijkteams, jeugdhulp en Wmo-arrangementen gepubliceerd. Met betrekking tot het product Maatschappelijke Begeleiding en Advies blijkt uit de bestekken een knelpunt te ontstaan bij Huizen van de wijk. Daarnaast wordt ingezet op intensivering van de Couleur Locale. Dekking vindt plaats vanuit de algemene middelen.

Taakmutaties

Taakmutaties

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Ondersteuning

Armoedebestrijding voor ouderen met een bijstandsuitkering

-252

-262

0

0

0

Bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen

-6.118

-6.118

-6.118

-6.118

-6.118

Totaal

-6.370

-6.380

-6.118

-6.118

-6.118

Armoedebestrijding voor ouderen (- € 252 tot - € 262)

Vanuit het gemeentefonds is incidenteel voor de jaren 2017 en 2018 extra geld toegekend. Deze middelen worden wordt toegevoegd aan het budget voor het AOW-tegoed.

Bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen (- € 6,1 mln)

Via het gemeentefonds heeft het Rijk aan Rotterdam € 6,1 mln extra beschikbaar gesteld voor kinderen in armoede. Het voorstel hoe deze middelen te verdelen, wordt nog aan uw raad voorgelegd. De feitelijke verdeling van de middelen over de producten vind plaats bij de 2e herziening 2017.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Ondersteuning

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

0

0

0

0

Bijdrage flexbudget gebieden uit bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie Gebieden

0

0

0

0

0

Onttrekking bestemmingsreserve AWBZ 2017

0

0

0

0

0

Taalplein 2017

425

0

0

0

0

Totaal

425

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds (€ 0)

Het restant van het budget (€ 22) voor sociale acceptatie LBHT wordt in 2017 ingezet.

Bijdrage flexbudget gebieden uit bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie Gebieden (€ 0)

Vanuit de bestemmingsreserve Maatschappelijk participatie gebieden wordt € 355 ingezet als flexbudget voor de gebieden.

Onttrekking bestemmingsreserve AWBZ 2017  (€ 0)

In 2017 wordt er € 425 onttrokken uit de bestemmingsreserve AWBZ voor de doorontwikkeling zorg en welzijn.

Taalplein 2017 (€ 425)

Ten behoeve van de handhaving inburgering 2017 wordt de bestemmingsreserve ingezet. In 2017 wordt 5,6 fte tijdelijk personeel ingezet in combinatie met inhuur. De reserve is door deze onttrekking volledig uitgeput.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Ondersteuning

Apparaatslasten

-2.350

-2.205

-2.229

-2.226

-2.230

Doorontwikkeling Jongerenloket

-600

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

Eliminatie interne doorbelasting SW-detacheringen

111

114

114

114

114

Indexering 2018

0

-1.040

-982

-982

-982

Overheveling Armoedebudgetten

300

300

300

300

300

Overheveling uitvoeringsbudget Tegemoetkoming zorg en AOW jeugd
pakket

300

300

300

300

300

Diversen

274

0

0

0

0

Totaal

-1.965

-4.731

-4.697

-4.694

-4.698

Apparaatslasten (van - € 2,4 mln tot - € 2,2 mln)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels. Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead. Voor een bedrag van - € 269 tot - € 527 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd. Dit komt voornamelijk door de inzet van de bestemmingsreserve voor de handhaving inburgering 2017 (Taalplein) en de overheveling van het uitvoeringsbudget voor Tegemoetkoming Meerkosten Zorg en AOW Jeugdtegoed.

Doorontwikkeling Jongerenloket (van -€ 600 tot- € 2,2 mln)

Het Jongerenloket van de gemeente Rotterdam richt zich op het begeleiden van jongeren naar duurzame zelfredzaamheid door toeleiding naar onderwijs en werk. Er is een grote behoefte aan meer maatwerk en meer contact tussen jongeren en jongerencoaches.
De middelen worden ingezet om de dienstverlening van het Jongerenloket verder te ontwikkelen o.a. door te werken met een team van intakespecialisten, gerichte maatwerk begeleiding, intensievere begeleiding van jongeren met zwaardere hulpvraag en meer gespecialiseerde jongerencoaches. Een gedeelte van de middelen (70 tot 140) wordt ingezet voor de uitbreiding van jongerencoaches in Oud-Crooswijk, conform motie plan Oud-Crooswijk.
Hierdoor wijzigt voor een bedrag van -€ 82 tot -€ 344 de cluster specifieke overhead.

Eliminatie interne doorbelasting SW-detacheringen (van € 111 tot € 114)

In de Begroting 2017 is de financiële dekking voor de garantiebanen meerjarig ondergebracht binnen het programma Werk en Inkomen. Recentelijk is besloten om de SW doelstelling te integreren met de doelstelling voor de garantiebanen. Dit betekent dat er met ingang van 2017 geen financiële doorbelasting van SW-detacheringen meer plaats zal vinden binnen het concern. De mutatie is op concernniveau neutraal.

Indexering 2018 (van - € 1 mln tot - € 982)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Overheveling Armoedebudgetten (€ 300)

Vanuit het product Armoede wordt structureel bijgedragen aan de uitvoering van de individuele inkomenstoeslag binnen het cluster Werk en Inkomen.

Overboeking uitvoeringsbudget Tegemoetkoming zorg en AOW jeugdpakket (€ 300)

Vanuit het product Armoede wordt structureel bijgedragen aan de uitvoering van het AOW Jeugdpakket.

Diversen (€ 274)

Dit is het saldo van diverse (kleine) begrotingswijzigingen binnen en buiten het programma.

Amendement armoedebestijding

Bij de behandeling van de voorjaarsnota op 6 juli is een amendement aangenomen dat leidt tot extra budget voor armoedebestrijding in 2017. Dit budget is direct beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke organisatie. De cijfermatige tabellen op deze website zijn exclusief het amendement en de moties.