Bijstellingen

Bijstellingen programma

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Werk en inkomen

Intensiveringen

0

-2.000

0

0

0

Ramingsbijstellingen

-63.947

-3.033

-4.460

-5.036

-5.285

Taakmutaties

12

11

10

9

-181

Technische Wijzigingen

-1.488

-7.805

-15.293

-13.159

-13.031

Totaal

-65.423

-12.827

-19.743

-18.186

-18.497

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Werk en inkomen

Oorspronkelijke begroting

-231.576

-218.718

-210.228

-208.334

-208.334

Wijzigingen omissieregeling

381

368

117

117

117

Bijstellingen voorjaarsnota

-65.423

-12.828

-19.743

-18.185

-18.497

Totaal bijgestelde begroting

-296.618

-231.178

-229.854

-226.402

-226.714

Intensiveringen

Intensiveringen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Werk en inkomen

Tegemoetkoming werkende minima

0

-2.000

0

0

0

Totaal

0

-2.000

0

0

0

Tegemoetkoming werkende minima (- € 2 mln)

In 2018 is geld vrijgemaakt om tegemoet te komen aan de werkenden met een laag inkomen.

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Werk en inkomen

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

164

0

0

0

0

BUIG

-5.589

-60.167

0

0

0

BUIG reserve

-59.336

60.167

0

0

0

ICT Regulier en kapitaalslasten

814

-3.033

-4.460

-5.036

-5.285

Totaal

-63.947

-3.033

-4.460

-5.036

-5.285

Bestemmingsreserve Fit 4 Work (€ 164)

De verwachting is dat deze middelen niet meer zullen worden onttrokken omdat het project Fit 4 Work is afgerond. Derhalve komen deze middelen vrij te vallen.

BUIG (reserve) (- € 64,9 mln)

Het Rijk heeft in april het nader voorlopig budget BUIG 2017 bekend gemaakt. Voor Rotterdam betekent dit een bijdrage vanuit het Rijk van € 517,8 mln (exclusief budget Besluit bijstandverlening zelfstandigen, Bbz). Voor 2018 is een budget geraamd van € 497,8 mln. De lasten (sociale uitkeringen) voor het jaar 2017 worden geraamd op € 555,1 mln en voor 2018 € 555,9 mln. De stand van de reserve WWB was op 1 januari 2017 € 35 mln. Het saldo van de ramingen lasten en baten van de BUIG in 2017 en 2018 leiden tot een benodigde toevoeging aan de reserve WWB in 2017 van in totaal € 64,9 mln. Deze mutatie is in de tabel zichtbaar met de bedragen € 5,6 mln met de omschrijving BUIG en € 59,3 mln met de omschrijving BUIG reserve. Voor de jaren daarna worden de lasten gelijk gesteld aan de verwachte baten. De mutaties zijn per saldo € 0.

ICT Regulier en kapitaalslasten (van € 814 tot - € 5,3 mln)

In de nieuwe versie van het programmaplan Innovatie komt naar voren dat het programma, door de opgelopen vertraging, een jaar langer gaat duren. Op basis hiervan is een herijking uitgevoerd op de lasten en baten van het programma. Verder is door Wigo4it een stijgende meerjarenbegroting afgegeven voor de reguliere beheerorganisatie. In de meerjarenraming van de gemeente is geen rekening gehouden met deze stijging in de bijdrage aan Wigo4it.
Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een financieel knelpunt van in totaal € 3,0 mln in 2018 tot € 5,3 mln in 2021.

Reserve Taaleis

Op 1 januari 2016 is de Wet taaleis Participatiewet in werking getreden. Deze wet regelt dat bijstandsgerechtigden die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en daardoor worden belemmerd bij hun inschakeling op de arbeidsmarkt, de verplichting wordt opgelegd om de Nederlandse taal te leren. Gemeenten ontvangen een compensatie voor de uitvoeringskosten van de wet Taaleis. De bijdrage vanuit het rijk is onvoldoende ter dekking van de kosten voor het inkopen van taaltoetsen en voor de uitvoeringskosten. Bij de Jaarrekening 2016 is een bestemmingsvoorstel ingediend voor 2017 van € 2,5 mln. Dat voorstel is in deze voorjaarnota verwerkt (€ 2,0 mln bij programma Werk en Inkomen en € 0,5 mln bij programma Maatschappelijke Ondersteuning). Na goedkeuring van de vorming van de reserve Taaleis zal de onttrekking bij het eerstvolgende bestuursmoment worden begroot. Derhalve is de mutatie in de tabel niet zichtbaar.

Taakmutaties

Taakmutaties

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Werk en inkomen

Sociaal Domein Participatie

12

11

10

9

- 181

Totaal

12

11

10

9

-181

Sociaal Domein Participatie (van € 12 tot - € 181)

Voor 2021 is vanuit het Gemeentefonds aanvullend budget beschikbaar voor re-integratie. Het Gemeentefonds wordt bij Beheer Algemene Middelen voor de betreffende bedragen aangepast. Op concernniveau betreft dit een neutrale wijziging.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Werk en inkomen

ICT

349

-917

-1.299

-514

-14

Reëel begroten formatie in relatie tot BUIG

0

0

-6.686

-7.424

-7.796

Organisatievraagstuk reorganisaties loonschalen 1-3

0

0

-308

-1.247

-1.247

Garantiebanen (eliminatie interne doorbelasting SW-detacheringen

-1.854

-1.868

-1.868

-1.868

-1.868

Intensiveringen rechtmatigheid (heronderzoeken)

0

-3.000

-3.000

0

0

Juridische capaciteitsuitbreiding

445

1.175

654

654

654

Indexering 2018 en overige mutaties

-428

-3.195

-2.786

-2.760

-2.760

Totaal

-1.488

-7.805

-15.293

-13.159

-13.031

Als gevolg van de kostenverdeling (leegboeken van kostenplaatsen naar kostendragers) worden de ramingsbijstellingen voor dat deel dat de mutatie apparaatslasten betreft gepresenteerd als onderdeel van de technische wijzigingen.

ICT (van € 349 tot - € 14)

In de nieuwe versie van het programmaplan Innovatie komt naar voren dat het programma, door de opgelopen vertraging, een jaar langer gaat duren. Op basis hiervan is een herijking uitgevoerd op de lasten en baten van het programma. Het onderdeel Geautomatiseerde Aanvraag Levens Onderhoud (GALO) van het programma levert daarnaast niet het maximale rendement (fte besparing) op.

Reëel begroten formatie in relatie tot BUIG (van - € 6,7 mln tot - € 7,8 mln)

De formatie van het onderdeel Werk en Inkomen was tot nu toe niet structureel gedekt in de begroting. In deze voorjaarsnota is de structurele dekking van de formatie verwerkt. Bij elke voor-/najaarsnota wordt de raming van de formatie in relatie tot de verwachte ontwikkeling van het bijstandsvolume herijkt.

Organisatievraagstuk reorganisaties loonschalen 1-3 (van - € 308 tot - € 1,2 mln)

De financiële middelen voor de groep herplaatsingskandidaten fsk 1-3 inclusief de benodigde begeleiding is in de Begroting 2017 ondergebracht binnen programma Werk en Inkomen. Aanvullend hierop is voor de jaren 2019-2021 budget overgeheveld ter dekking van de kosten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Garantiebanen (eliminatie interne doorbelasting SW-detacheringen) ( - € 1,9 mln)

In de Begroting 2017 is de financiële dekking voor de garantiebanen meerjarig ondergebracht binnen het programma Werk en Inkomen. Recentelijk is besloten om de Sociale Werkvoorziening (SW) doelstelling te integreren met de doelstelling voor de garantiebanen. Dit betekent dat er met ingang van 2017 geen financiële doorbelasting van SW-detacheringen meer plaats zal vinden binnen het concern. Voor het programma Werk en Inkomen leidt dit tot een lagere bate. Aangezien dit bij de overige programma’s leidt tot lagere lasten is de mutatie op concernniveau neutraal.

Intensiveringen rechtmatigheid (heronderzoeken) (- € 3 mln)

Het project rechtmatigheid kent van oorsprong een begrote doorlooptijd tot 2017. Omdat de aanpak het gewenste resultaat oplevert wordt ze voor de jaren 2018 en 2019 voortgezet en verder geïntensiveerd. Dit gebeurt onder andere door, opbouwend vanaf eind 2017, in 2018 en 2019 het aantal heronderzoeken te vergroten met 3.000 a-selecte heronderzoeken. Met de huidige intensivering van 3.000 heronderzoeken op basis van een risicoprofiel zullen in beide jaren 6.000 extra heronderzoeken plaatsvinden. Hier is een totaal bedrag mee gemoeid van € 3 mln per jaar. De verwachte besparing op de uitkeringslasten voor 2018 is in de ramingsbijstelling van de BUIG verwerkt

Juridische capaciteitsuitbreiding (van € 445 tot € 654)

Binnen het programma Werk en Inkomen wordt een aantal maatregelen op het apparaat getroffen ter hoogte van € 445 in 2017 en € 654 structureel. Dit betreft de bijdrage in de kosten van uitbreiding van juridische capaciteit, bedoeld voor het afdoen van bezwaarschriften en procedures en het verstrekken van juridisch advies.

Indexering 2018 en overige mutaties (van - € 428 tot - € 2,8 mln)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Overige mutaties zijn diverse kleine correcties, waaronder:

Technische wijzigingen programma naar apparaat
Voor de uitvoering van nieuwe initiatieven zoals Programma Rotterdam Inclusief en Armoedebeleid is respectievelijk € 201 en € 300 budget beschikbaar gesteld vanuit het product Werk en product Armoede.

Technische wijzigingen binnen apparaat
In de begroting is het totale budget voor de formatie van Inkomen geraamd onder ambtelijke salarislasten. Voor de flexibele formatieplaatsen die niet gevuld zijn met ambtelijke krachten, worden inhuurkrachten ingezet. Om een goede confrontatie te kunnen maken tussen budget en realisatie wordt een mutatie gemaakt waarbij het budget van personeel naar inhuur wordt verschoven.

Technische wijzigingen binnen programma
Om een goede confrontatie te maken tussen budget en realisatie worden binnen het programma neutrale wijzigingen voorgesteld. Voor het Programma Rotterdam Inclusief is, voor zowel 2017 als 2018, programmageld ad € 201 overgeheveld van het budget bij het product Werk naar personeelskosten bij de clusterstaf.

Technische wijzigingen apparaat naar programma
De prognose op de apparaatslasten laat een onderbesteding zien op de apparaatslasten. De onderbesteding wordt gebruikt om de huur van de uitvoeringslocatie te financieren.