Bijstellingen

Bijstellingen programma

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Volksgezondheid en zorg

Intensiveringen

0

-10.000

0

0

0

Ramingsbijstellingen

-6.182

-18.615

-11.015

-1.615

4.585

Taakmutaties

5.927

6.442

6.480

6.243

3.458

Technische Wijzigingen

1.611

-4.165

-4.263

-4.265

-4.324

Totaal

1.356

-26.338

-8.798

363

3.719

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Volksgezondheid en zorg

Oorspronkelijke begroting

-591.921

-586.968

-589.062

-589.133

-589.133

Wijzigingen omissieregeling

-4.445

-4.002

-3.874

-3.886

-3.886

Bijstellingen voorjaarsnota

1.355

-26.337

-8.798

363

3.719

Totaal bijgestelde begroting

-595.011

-617.307

-601.733

-592.656

-589.300

Intensiveringen

Intensiveringen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Volksgezondheid en zorg

Vormen bestemmingsreserve tweedelijns zorg WMO en Jeugdhulp

0

-10.000

0

0

0

Totaal

0

-10.000

0

0

0

Vormen bestemmingsreserve Tweedelijnszorg WMO en Jeugdhulp (- € 10,0 mln)

Deze nieuwe bestemmingsreserve dient als buffer om schommelingen in de tweedelijns uitgaven in de Wmo en Jeugdhulp op te vangen vanaf 2018.

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Volksgezondheid en zorg

Tekort WMO en Jeugdhulp

-6.200

-19.565

-11.965

-2.565

3.635

Verlaging budget Stadsregio en Servicepunt schoolmaatschappelijk werk

0

950

950

950

950

Vrijval bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

18

0

0

0

0

Totaal

-6.182

-18.615

-11.015

-1.615

4.585

Tekort WMO en Jeugdhulp (van - € 6,2 mln tot € 3,6 mln)

Op basis van prognoses is de verwachting dat er een structurele overbesteding zal zijn op de kosten van de Wmo en Jeugdhulp. Als bijsturing op de overbesteding is er een pakket aan maatregelen in ontwikkeling waarvan een deel reeds in uitvoering is.
Daarnaast wordt in 2017 een groot deel van het tekort gedekt uit de onttrekking uit de bestemmingsreserve AWBZ. Hierna resteert er een tekort dat vanuit de algemene middelen gedekt wordt.

Verlaging budget product Zorg Jeugd (Stadsregio + Servicepunt SMW) ( € 950)

Verder wordt structureel vanaf 2018 het budget van product Zorg Jeugd met € 950 verlaagd ten gunste van het algemene beeld. Ingeleverd worden de bijdrage die voorheen voor Jeugdzorg aan de Stadsregio werd betaald ter dekking van bestuurskosten en een deel van het budget Servicepunt schoolmaatschappelijk werk.

Vrijval bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden (€ 18)

Van de bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden valt € 18 vrij ten gunste van het algemene beeld., omdat hier nog geen verplichting aan ten grondslag ligt.

Taakmutaties

Taakmutaties

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Volksgezondheid en zorg

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

-312

-312

-312

-312

-312

Sociaal Domein Jeugd

3.004

3.524

3.524

3.524

2.678

Sociaal Domein WMO naar AWBZ

2.441

2.393

2.431

2.218

2.338

Vrouwenopvang

-43

0

0

0

0

WMO huishoudelijke hulp

837

837

837

813

-1.246

Totaal

5.927

6.442

6.480

6.243

3.458

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (- € 312)

Dit betreft de maatschappelijke opvang. De verdeling voor 2017 is ten opzichte van de meicirculaire 2016 gewijzigd door het gebruik van actuelere maatstafaantallen. De uitkering voor 2018 en verder is gelijk gesteld aan de uitkering voor 2017.

Sociaal Domein Jeugd (van € 3,0 mln tot € 2,7 mln)

De taakmutaties uit de september- en december circulaire 2016 van het Gemeentefonds zijn verwerkt. De daling van € 3,5 mln. voor de jeugdhulp heeft betrekking op een groepen cliënten die in een ander domein terechtkomen dan verondersteld bij de start (‘foutieve startstreep per 1 januari 2015). Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van het budget, terwijl de lasten hierdoor niet dalen.
Vanaf juli 2017 komt een nieuwe groep – de zogeheten Wlz-indiceerbaren – onder verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen. Voor 2017 betekent dit een toename van het budget van € 0,5 mln; verwachting is dat de hiermee gepaard gaande lasten het overgekomen budget zullen overschrijden. Voor 2018 en verdere jaren zal voor deze doelgroep ook budget worden overgeheveld door het Rijk, maar tot dusverre zijn deze middelen nog niet toegekend.

Sociaal Domein Wmo naar AWBZ (van € 2,4 mln tot € 2,3 mln)

De taakmutaties uit de september- en decembercirculaire 2016 van het Gemeentefonds zijn verwerkt. Deze taakmutaties bestaan uit diverse plussen en minnen, waarvan de belangrijkste zijn:

  • Zoals gemeld in de begroting 2017 was het Wmo-deel van de integratie-uitkering Sociaal Domein voor de gemeente Rotterdam foutief berekend in de meicirculaire 2016. In de begroting 2017 was al rekening gehouden met een correctie, maar deze blijkt in de septembercirculaire nog € 1 mln positiever te zijn uitgevallen.
  • Tevens is in de septembercirculaire € 3,8 mln toegevoegd voor een taakuitbreiding (tijdelijk verblijf voor mensen met een verstandelijke beperking) en ter compensatie van de kabinetsmaatregel om de eigen bijdrage voor de Wmo te verlagen voor meerpersoonshuishoudens waarbij één van de partners chronisch ziek is en daardoor niet kan werken.

Hier staat tegenover dat in de septembercirculaire budgetten zijn uitgenomen voor groepen cliënten die in een ander domein terechtkomen dan verondersteld bij de start (‘foutieve startstreep per 1 januari 2015’). Het gaat om meerdere mutaties, maar de voornaamste betreft pgb-houders met een hoog zorgzwaartepakket (zzp) en een extramurale indicatie die alsnog vanuit de Jeugdwet en Wmo instromen in de Wet langdurige zorg (Wlz), waar de eventuele beschikbaarheid van mantelzorg niet wordt meegewogen in de indicatiestelling. In de septembercirculaire 2016 is hiervoor met ingang van 2017 € 5,6 mln in mindering gebracht op het Wmo-deel van de integratie-uitkering sociaal domein. Aangezien wij de omvang van de vermeende uitstroom uit de Wmo en jeugdwet niet herkennen, zijn we samen met andere gemeenten in gesprek gegaan met het Rijk om de onderliggende berekeningen getoetst te krijgen. Dit leidt in de meicirculaire 2017 al tot een eerste correctie, maar de gesprekken met het Rijk hierover zijn nog niet afgerond.

Vrouwenopvang (- € 43)

In 2016 en 2017 ontvangt de centrumgemeente Rotterdam twee keer € 131 voor de opzet en borging van een structureel en landelijk dekkend netwerk van Centra voor Seksueel Geweld. In de meicirculaire 2016 was al een deel van het bedrag ontvangen. Met de septembercirculaire is het resterende bedrag, namelijk € 43, ontvangen.

Wmo huishoudelijke hulp (van € 837 tot - € 1,2 mln)

De omvang van de integratie-uitkering Wmo wordt vanaf 2017 structureel verlaagd omdat gemeenten vanaf dat moment niet meer verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke verzorging voor de Wet langdurige zorg-cliënten (Wlz) met een modulair pakket thuis (mpt). De stijging in 2021 is het gevolg van een toename van het landelijke macrobudget voor huishoudelijke hulp per 2021.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Volksgezondheid en zorg

Onttrekking aan reserve Huishoudelijke Hulp Toelage

0

0

0

0

0

Onttrekking bestemmingsreserve AWBZ 2017

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Onttrekking reserve Huishoudelijke Hulp Toelage ( € 0)

In 2017 en 2018 vindt er een onttrekking van € 800 per jaar plaats ten behoeve van de voucherregeling Huishoudelijke Hulp Toelage.

Onttrekking bestemmingsreserve AWBZ 2017 ( € 0)

In 2017 wordt er € 22,0 mln onttrokken uit de bestemmingsreserve AWBZ. Hiervan wordt € 17,0 mln ingezet ter dekking van overbestedingen op Wmo-arrangementen en specialistische jeugdhulp, en wordt de overige € 5,0 mln gebruikt voor ICT-investeringen (programma Doorontwikkeling Informatiemanagement) en voor implementatiekosten voor de nieuwe inkoop van zorg en welzijn en van het doelgroepenvervoer.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Volksgezondheid en zorg

Inbesteding Centrum Jeugd en Gezin

2.040

3.581

3.581

3.581

3.581

Inhuur GGZ specialisten wijkteams

1.326

Indexering programmabudget

0

-2.345

-2.345

-2.349

-2.349

apparaatslasten

-1.942

-5.258

-4.935

-4.933

-4.992

Diversen

187

-143

-564

-564

-564

Totaal

1.611

-4.165

-4.263

-4.265

-4.324

Inbesteding Centrum Jeugd en Gezin (CJG) (van € 2,0 mln tot € 3,6 mln)

Vanaf juni 2017 zijn de wijkteamleiders overgekomen van CJG naar de gemeente Rotterdam. Hiermee is op jaarbasis € 3,6 mln gemoeid. Dit wordt gefinancierd uit het programmabudget, want deze wijkteamleiders werden eerst via een subsidie aan stichting CJG Rijnmond ingekocht.

Inhuur GGZ specialisten wijkteams (€ 1,3 mln)

In 2017 gaat er € 1,3 mln van het programmabudget naar het apparaatsbudget voor de inhuur van GGZ-specialisten in de wijkteams.

Indexering programmabudget (- € 2,3 mln)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Apparaatslasten (van - € 1,9 mln tot - € 5,0 mln)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels. Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead.
Voor een bedrag van - € 847 in 2017 tot - € 1,7 mln in 2021 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd. Deze stijging komt deels door de inbesteding van Centrum Jeugd en Gezin, waarmee wijkteamleiders nu in dienst van de gemeente zijn gekomen.

Diversen (van € 187 tot - € 564)

Dit is het saldo van diverse (kleine) begrotingswijzigingen binnen en buiten het programma.