Bijstellingen

Bijstellingen programma

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Cultuur, sport en recreatie

Ramingsbijstellingen

-3.688

-561

-2.810

-1.339

-1.067

Taakmutaties

18

18

18

18

18

Technische Wijzigingen

798

-2.985

-2.946

-2.902

-2.922

Totaal

-2.872

-3.528

-5.738

-4.223

-3.971

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Cultuur, sport en recreatie

Oorspronkelijke begroting

-207.423

-207.653

-207.804

-205.717

-205.717

Wijzigingen omissieregeling

-9

-6

44

44

44

Bijstellingen voorjaarsnota

-2.873

-3.531

-5.740

-4.225

-3.974

Totaal bijgestelde begroting

-210.305

-211.190

-213.500

-209.898

-209.647

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Cultuur, sport en recreatie

Aanpassing Evenementenfonds

1.000

0

0

0

0

Afstoten Lokaal Cultuur Centra frictielasten personeel

-2.000

0

0

0

0

Cultuurbegroting op peil (Mediabeleid)

0

-400

-400

-400

-400

Kostendekkende huur De Baroeg

-50

-50

-50

-50

-50

Organisatievraagstuk reorganisaties loonschalen 1-3

0

0

0

247

247

Sportbedrijf op afstand

-1.385

515

-1.493

-240

409

Verbouwing Wereldmuseum

-750

250

250

250

0

Verhoging Evenementenfonds

-720

-720

-720

-720

-720

Vervangen rubbergranulaat

0

-156

-397

-426

-553

Vrijval bestemmingsreserve Sport gebieden

217

0

0

0

0

Totaal

-3.688

-561

-2.810

-1.339

-1.067

Aanpassing Evenementenfonds ( € 1,0 mln)

Bij diverse programma’s binnen de begroting van de gemeente worden ook lasten gemaakt voor evenementen die bezoekers van buiten de stad trekken en die niet uit het evenementenfonds betaald worden, zoals bijvoorbeeld de NN Marathon Rotterdam en het ABN AMRO World Tennis Tournament. Het college stelt voor om de hiervoor benodigde budgetten dit jaar eenmalig ten laste van het Evenementenfonds te laten komen.

Afstoten LCC's frictielasten personeel (- € 2,0 mln)

Voor het op afstand zetten van de Lokale Culturele Centra (LCC’s) is dekking nodig voor de eerste twee jaar (2018 en 2019) van loonkosten, opleidingskosten en begeleidingskosten van de HPK-ers.

Cultuurbegroting op peil (Mediabeleid) (- € 400)

Door het wegvallen van de bijdrage uit de verkoop van het kabelnetwerk, is het niet mogelijk het mediabeleid op het huidige niveau te continueren. Voor een lokale publieke omroep is wettelijk verplicht deze met tenminste € 400 te bekostigen.

Kostendekkende huur de Baroeg (- € 50)

Door investeringen in Baroeg is een hoger subsidiebedrag nodig om de kostendekkende huur te kunnen voldoen. Deze verhoging houdt verband met een beleidswijziging om de afschrijvingstermijn in te korten en werd na vaststelling van het Cultuurplan 2017 – 2020 bekend.

Organisatievraagstuk reorganisaties loonschalen 1-3 ( €247)

De financiële middelen voor de groep herplaatsingskandidaten fsk 1-3 inclusief de benodigde begeleiding is in de Begroting 2017 ondergebracht binnen programma Werk en Inkomen. Aanvullend hierop is voor de jaren 2019-2021 budget overgeheveld ter dekking van de kosten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Sportbedrijf op afstand (van - € 1,4 mln tot € 409)

Om een toekomstig college geen ongedekte frictiekosten vanuit de verzelfstandiging mee te geven is een reserve van € 2,2 mln. nodig. Dit dekt alle frictiekosten t/m 2022.

Verbouwing Wereldmuseum (van - € 750 tot € 250)

Deze budgetverschuiving is bedoeld om het Wereldmuseum over voldoende liquide middelen te laten beschikken om haar bijdrage in de verbouwing te kunnen voldoen. Het Wereldmuseum betaalt het voorschot in drie gelijke termijnen terug aan de gemeente Rotterdam.

Verhoging budget Evenementenfonds (- € 720)

Het college stelt voor om, structureel vanaf 2017, het budget voor evenementen met € 900 op te hogen. Deze ophoging wordt gefinancierd vanuit de meerjarige verwachte logies opbrengsten.
Deze ophoging komt conform afspraak voor 80% (€ 720) ten gunste van het programma Cultuur, sport en recreatie en voor 20% (€ 180) ten gunste van het programma Economische Zaken.

Vervangen rubbergranulaat (van -€ 156 tot -€ 553)

Dit betreft de dekking voor het uitfaseren van het rubbergranulaat op kunstgrasvelden in een periode van tien jaar, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de raadsbrede wens om deze maatschappelijke problematiek op te lossen.

Vrijval bestemmingsreserve Sport gebieden ( € 217)

Als bijdrage aan het algemeen financieel beeld, is ten laste van de bestemmingsreserve van het product Sport en Recreatie, een bedrag vrijgevallen.

Taakmutaties

Taakmutaties

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Cultuur, sport en recreatie

Impuls brede scholen combinatiefuncties

18

18

18

18

18

Totaal

18

18

18

18

18

Impuls brede scholen combinatiefuncties (€ 18)

In de decembercirculaire van 2016 is het Impulsprogramma Brede Scholen voor 2017 en verder met
€ 18 gekort. Dit bedrag is in mindering gebracht op het programma Lekker Fit.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Cultuur, sport en recreatie

Actualisatie bestemmingsreserve

0

0

0

0

0

Onttrekking bestemmingsreserve Gebieden ten behoeve van De Branding

0

0

0

0

0

Onttrekking reserve IFR

0

0

0

0

0

Onttrekking Sportcampus Rotterdam

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve ( € 0)

Vanaf 2017 is vanuit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) een bijdrage beschikbaar gesteld voor de exploitatie van het Van Maanenbad en het Oostelijk zwembad.

Onttrekking bestemmingsreserve Gebieden ten behoeve van de Branding ( € 0)

Het betreft hier een overdracht naar Vastgoed voor de realisatie van het huis in de wijk in gebied Kralingen Crooswijk.
De onttrekking aan de reserve bij Sport is verlaagd evenals de lasten voor de realisatie.

Onttrekking reserve IFR ( € 0)

Vanuit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) is voor de jaren 2017 en 2018 een subsidiebedrag van € 500 beschikbaar voor activiteiten in het kader van Levendige Binnenstad. Per saldo betreft dit een budgettair neutrale mutatie.

Onttrekking Sportcampus Rotterdam ( € 0)

Vanaf 2017 is vanuit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) een bijdrage beschikbaar gesteld voor de exploitatie van de Sportcampus.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Cultuur, sport en recreatie

Kostenverdeling/Overhead

967

219

246

247

227

Technische wijzigingen binnen apparaat en programmalasten

-923

-1.055

-1.055

-1.055

-1.055

Technische mutaties en budget overheveling naar een ander programma

159

164

164

164

164

Actualisatie kapitaallasten Sportaccommodaties

595

590

602

612

612

Indexering 2018

0

-2.903

-2.903

-2.870

-2.870

Totaal

798

-2.985

-2.946

-2.902

-2.922

Kostenverdeling/Overhead (van € 967 tot € 227)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead.
Voor een bedrag van € 896 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd.
Dit komt door verevening van bedragen tussen apparaatslasten en programmalasten binnen het product Sport en recreatie.
Vanaf 2018 is het bedrag verlaagd als gevolg van de aanpassing van de indexering, die doorwerkt naar de overhead.

Technische wijziging binnen apparaat en programmalasten ( van - € 923 tot - € 1,1 mln)

Het betreft hier verschuiving van bedragen tussen apparaatslasten en programmalasten binnen het programma.

Technische mutaties en budget overheveling naar een ander programma (van € 159 tot € 164)

De mutaties zijn het gevolg van budgetoverhevelingen voor afroming garantiebanen naar het programma Werk en Inkomen.

Actualisatie kapitaallasten Sportaccommodatie (van € 595 tot € 612)

De omslagrente binnen de gemeente is verlaagd van 4% naar 3%. De bijdrage vanuit product Sport en recreatie is verlaagd.

Indexering 2018 ( - € 2.9 mln)

Vanaf 2018 tot en met 2021 zijn de budgetten geïndexeerd. Dit levert voor het programma een budgetverhoging op van -€ 2.903 in 2018 en 2019 tot -€ 2.870 in 2020 / 2021.