Bijstellingen

Bijstellingen programma

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijs

Ramingsbijstellingen

1.452

729

3.861

653

-3.298

Taakmutaties

0

939

939

939

467

Technische Wijzigingen

3.357

1.494

1.550

1.579

1.568

Totaal

4.809

3.162

6.350

3.171

-1.263

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijs

Oorspronkelijke begroting

-135.530

-136.719

-139.910

-140.327

-140.327

Wijzigingen omissieregeling

252

185

190

190

190

Bijstellingen voorjaarsnota

4.809

3.163

6.350

3.170

-1.264

Totaal bijgestelde begroting

-130.469

-133.371

-133.370

-136.967

-141.401

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijs

Cofinanciering project Bridge

0

-120

-120

-110

0

Onderwijshuisvesting

0

400

400

400

400

Onderwijshuisvesting extra investeringen

0

0

0

-348

-1.392

Onderwijshuisvesting investeringsbudget

1.408

449

3.581

711

-2.306

Vrijval bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

25

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

19

0

0

0

0

Cofinanciering project Bridge (van - € 120 tot - € 110)

De gemeente Rotterdam heeft Europese subsidie gehonoreerd gekregen voor het project Bridge. De beoogde activiteiten moeten jongeren in Rotterdam Zuid helpen om opleidingen te kiezen waarmee ze in de toekomst werk kunnen vinden. Voorwaarde voor het ontvangen van deze subsidie is cofinanciering vanuit de gemeente Rotterdam. De vereiste cofinanciering vanuit het Onderwijsbeleid wordt ingezet in de jaren 2018, 2019 en 2020.

Onderwijshuisvesting (€ 400)

Ten gunste van het algemene beeld is een ombuiging verwerkt van structureel € 400 op het schadebudget. Historisch gezien wordt dit budget niet geheel uitgeput.

Onderwijshuisvesting extra investeringen (van - € 348 tot - € 1,4 mln)

Om geen gat in de vervangingsopgave van schoolgebouwen te laten vallen wordt voor eenmalig € 60 mln aan extra investeringskrediet beschikbaar gesteld. De actualisatie zoals bij Onderwijshuisvesting investeringsbudget beschreven is aangepast door extra budget toe te voegen aan de begroting 2020 en 2021.

Onderwijshuisvesting investeringsbudget (van € 1,4 mln tot - € 2,3 mln)

Er is een actualisatie gemaakt van de meerjarenbegroting onderwijshuisvesting op basis van de huidige stand van de uitvoering van het investeringsprogramma. Hieruit is gebleken dat er tot 2020 minder uitgaven worden verwacht. Voor 2021 wordt juist een tekort verwacht. Daarom worden de verwachte overschotten van de periode 2017-2020 gereserveerd voor het verwachte tekort vanaf 2021. Het surplus komt ten gunste van het algemene beeld.

Vrijval bestemmingsreserve Leertijduitbreiding (€ 25) en Vakmanschap in zorg, haven en techniek (€ 19) in 2017

Een vrijval van deze bestemmingsreserves is gedaan ten gunste van het algemene beeld.

Taakmutaties

Taakmutaties

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijs

Peuterspeelzaalwerk

0

939

939

939

939

Voorschoolse voorziening peuters

0

0

0

0

-472

Totaal

0

939

939

939

467

Peuterspeelzaalwerk (€ 939)

De uitkering gemeentefonds (septembercirculaire 2016) voor het peuterspeelzaalwerk is structureel gedaald.

Voorschoolse voorziening peuters (- € 472)

De actualisatie gemeentefondsuitkering (septembercirculaire 2016) levert in 2021 een budgetverhoging op van € 0,5 mln.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijs

Actualisatie inzet reserves Nationaal Programma Rotterdam Zuid

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Actualisatie inzet reserves Nationaal Programma Rotterdam Zuid (€ 0)

De onttrekkingen uit de bestemmingsreserves Leertijduitbreiding en Vakmanschap in zorg, haven en techniek zijn geactualiseerd aan de inzet voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) over de jaren 2017 (€ 267), 2018 (€ 296) en 2019 (€ 468). Dit is saldo neutraal.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijs

Correctie bijdrage onderwijs voor kapitaalslasten schoolgebouwen

3.322

3.298

3.323

3.347

3.347

Indexering 2018

0

-1.478

-1.452

-1.451

-1.451

Apparaatslasten

35

-326

-321

-317

-328

Totaal

3.357

1.494

1.550

1.579

1.568

Correctie bijdrage onderwijs voor kapitaalslasten schoolgebouwen (€ 3,3 mln)

De omslagrente van vastgoed is verlaagd van vier procent naar drie procent. Deze mutatie is vorig jaar binnen het programma ruimtelijke ontwikkeling verwerkt. De bijdrage vanuit het programma onderwijs - die nog niet naar beneden was bijgesteld - wordt nu doorgevoerd.

Indexering 2018 ( € 1,5 mln )

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Apparaatslasten (€ 35 tot - € 328 )

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels. Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead. Voor een bedrag van € 29 in 2017 tot € 64 in 2021 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd. De mutatie komt door de indexering van personele lasten en overhevelingen naar andere producten