Bijstellingen

Bijstellingen programma

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Verkeer en Vervoer

Intensiveringen

-755

-2.900

-1.700

-1.700

-1.700

Ramingsbijstellingen

9.572

5.843

4.934

4.934

4.459

Technische Wijzigingen

-87

5

106

192

192

Totaal

8.730

2.948

3.340

3.426

2.951

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Verkeer en Vervoer

Oorspronkelijke begroting

-13.981

-13.059

-10.167

-9.127

-9.127

Wijzigingen omissieregeling

-192

-342

-341

-341

-341

Bijstellingen voorjaarsnota

8.731

2.948

3.339

3.424

2.949

Totaal bijgestelde begroting

-5.442

-10.453

-7.169

-6.045

-6.520

Intensiveringen

Intensiveringen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Verkeer en Vervoer

Afschaffen parkeerheffing P+R

-700

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

Nachtmetro

0

-700

0

0

0

Plaswijckpark Parkeren

-55

-500

0

0

0

Totaal

-755

-2.900

-1.700

-1.700

-1.700

Afschaffen parkeerheffing P+R ( van - € 700 tot - € 1,7 mln)

De beprijzing van de P+R-locaties met een regionale functie is enkele jaren geleden ingevoerd. De invoering van een tarief van twee euro heeft er voor gezorgd dat er structureel minder van de P+R-locaties gebruik wordt gemaakt, een ontwikkeling die niet wenselijk is. Tegen de verwachting in treedt er geen herstel op van de opgetreden vraaguitval. Daarnaast starten binnenkort de werkzaamheden aan de Maastunnel. Vanaf 3 juli is de tunnel richting zuid gesloten. Dat vergroot de druk op het verkeer in de stad. Om die reden wordt de beprijzing van de P+R-locaties afgeschaft met ingang van 1 juli aanstaande, om bezoekers te verleiden niet met de auto de binnenstad in te rijden, en het laatste deel van hun reis met OV af te leggen.

Nachtmetro (- € 700)

In 2018 wordt een pilot uitgevoerd om de metro in de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag een uur langer te laten rijden. Hiervoor is een verhoging van de exploitatiekosten van de RET van € 700 benodigd.

Plaswijckpark Parkeren (van - € 55 tot - € 500)

Voor de aanpak van parkeerproblemen rondom het Plaswijckpark wordt er in samenwerking met Plaswijckpark en andere belanghebbenden (waaronder bewonersgroepen) gezocht naar een locatie voor het toevoegen van 200 à 300 parkeerplaatsen. Het ziet er naar uit dat er voor de aanleg van deze parkeerplaatsen een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is, daarom is hier nu reeds een bedrag voor vrijgemaakt, zonder al zicht te hebben op de exacte invulling en kosten.
Omdat de overtuiging bestaat dat er meer kan en moet worden gedaan dan alleen het aanleggen van parkeerplaatsen, wordt er in opdracht van Plaswijckpark en de gemeente een mobiliteitsvisie gemaakt. Daarnaast wordt er een beheerplan gemaakt, waarin maatregelen worden afgesproken die de overlast in de directe woonomgeving moeten terugdringen.
Voor het maken van de mobiliteitsvisie en het uitvoeren van de maatregelen die voortvloeien uit deze visie en het beheerplan wordt al in 2017 budget beschikbaar gesteld.

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Verkeer en Vervoer

Fietsparkeren

-375

-1.500

-2.100

-2.100

-2.100

Juridische capaciteitsuitbreiding

18

43

34

34

34

Onderhoud milieuzones

-400

-400

-400

-400

-400

Toename baten parkeren (saldo garages en straatparkeren)

9.600

8.300

8.300

8.300

8.300

Vervoer over water

-250

0

-300

-300

-775

Vrachtwagenparkeren Hoek van Holland

-600

-600

-600

-600

-600

Vrijval parkeerfonds

1.579

0

0

0

0

Totaal

9.572

5.843

4.934

4.934

4.459

Fietsparkeren (van - € 375 tot - € 2,1 mln)

In fietsplan is aangegeven dat meer ruimte voor fietsers wordt gecreëerd door realisatie van meer fietsenstallingen. Er is daarom budget beschikbaar gesteld voor:

  • Bewaking van fietsenstallingen aan de rand van de stad waarvoor tot op heden geen structurele dekking was;
  • Optimalisatie van de fietsenstallingen Rotterdam CS zodat er voldoende capaciteit, goede bezettingsgraad en een goed toezichtssysteem komt;
  • Realisatie van fietsparkeervoorzieningen in stadswijken en de binnenstad;
  • Realisatie van een fietsenstalling op de Coolsingel in 2019.
Juridische capaciteitsuitbreiding (van € 18 tot  € 34)

Om bezwaarschriften en procedures binnen de wettelijke termijnen te kunnen blijven afdoen en in antwoorden op vragen naar juridische adviezen te blijven voorzien, is extra juridische capaciteit benodigd. De dekking van de hieraan verbonden kosten is afkomstig van de organisatieonderdelen die een beroep doen op deze capaciteit, waaronder Parkeren. Vanuit Parkeren is hier meerjarig een bijdrage geleverd.

Onderhoud milieuzones (- € 400)

De invoering van de toegangsrestricties van de drie gebieden (Maasvlakte, ’s Gravendijkwal en Milieuzone) is gefinancierd uit rijksmiddelen voor de Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit (RAL). De middelen mochten echter niet worden aangewend worden voor beheer en onderhoud van bijvoorbeeld camera’s (kentekenherkenning) of verkeersborden. Er is jaarlijks € 400 nodig voor zowel deze materiële kosten als de apparaatslasten.

Toename baten parkeren (van € 9,6 mln tot € 8,3 mln)

De hogere parkeerbaten worden naar verwachting gerealiseerd door een toename van het aantal betalende kort parkeerders op straat en in de garages. Deze toename komt door een verdere verbetering van de betalingsgraad, meer betaalgemak en de promotie van parkeergarages.

Vervoer over water (van - € 250 tot  - € 775)

In 2017 worden er diverse walvoorzieningen in het centrumgebied van Rotterdam gerealiseerd. Dit gaat niet alleen om pontons, maar vooral ook om parkeervoorzieningen voor fietsers, wachtruimtes, route-informatiesystemen naar diverse OV haltes e.d. Hiervoor is € 250 nodig.
Daarnaast wordt Waterbus lijn 18 van 2019 tot en met 2021 voortgezet. De kosten hiervan zijn € 300 per jaar.

De afspraak die met de provincie Zuid-Holland en de overige partners van de Toekomstvisie personenvervoer over water is gemaakt om tot 2022 vanwege het dan aflopende contract van de provincie met Waterbus lijn 20 van Rotterdam-Dordrecht geen nieuwe lijnen te realiseren, maar wel de huidige contracten zoveel als mogelijk tot die datum te verlengen. Hierbij is het uitgangspunt dat andere partners zoals de MRDH en het Havenbedrijf ook hun bijdrage verlengen tot 2022.
De verlenging van Waterbus lijn 19 (fiets voetveer Feijenoord-Kralingen) is gedekt tot en met 2020. Vanwege de afspraak met de Toekomstpartners voor verlenging van bestaande contracten mist er één jaar exploitatiebijdrage ter grootte van € 475 voor het jaar 2021.

Vrachtwagenparkeren Hoek van Holland (- € 600)

In 2016 is in Hoek van Holland een tijdelijke truckparking aangelegd totdat er een definitieve oplossing is. Deze is tot maximaal 2021 in gebruik. Deze truckparking is er om het fout en onveilig parkeren van vrachtwagens aan te pakken. De dekking van het jaarlijkse exploitatietekort van de truckparking is meerjarig verwerkt in de begroting.

Vrijval parkeerfonds (€ 1,6 mln)Ter dekking van de ramingsbijstellingen is vanuit de bestemmingsreserve Parkeerfonds € 1,6 mln beschikbaar gesteld.
Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Verkeer en Vervoer

Indexering 2018

0

129

214

154

123

Toerekening Overhead aan Product

1

-69

-94

52

83

Budgetoverheveling Stedelijke inrichting

-75

0

0

0

0

Overige Technische Wijzigingen

-13

-55

-14

-14

-14

Actualisatie Hoekse Lijn

0

0

0

0

0

Totaal

-87

5

106

192

192

Indexering 2018 (van € 129 tot € 123)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Toerekening Overhead aan Product (van € 1 tot € 83)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan een onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead.

Budgetoverheveling Stedelijke inrichting (- € 75)

Dit betreft een overheveling van budget in 2017 van het programma Stedelijke inrichting in het kader van Kansrijke Wijken voor buurtfietsenstallingen (- € 300) en Milieuzone (€ 225).

Overige Technische Wijzigingen (van - € 13 tot  - € 14)

Dit betreft een aantal kleine mutaties tussen verschillende programma’s.

Actualisatie Hoekse Lijn (€ 0)

De prognose voor Hoekse Lijn is geactualiseerd. Op basis hiervan is de verwachting dat de spoorverlenging iets vertraagt ten opzichte van de huidige begroting. De raming uit de meerjarenbegroting in de jaarschijf 2021 wordt hierdoor teruggebracht naar de jaarschijven 2019 en 2020. Dit betreft een bijstelling van zowel de baten (MRDH) als de bijbehorende lasten.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Verkeer en Vervoer

Actualisatie bestemmingsreserve ISV-3 Harwichknoop Buitenruimte

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve fietsplan IFR

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve Rotterdam Climate Initiative - Citylab

0

0

0

0

0

Actualiseren bestemmingsreserve investeringsfonds fietsprojecten

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit E - Laadpalen

1

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Project Hoekselijn

0

0

0

0

0

verdeling IFR-V Voorbereidingsbudget 2017 A13/A16, Stadionpark en investeringsstrategie

0

0

0

0

0

Totaal

1

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve ISV-3 Harwichknoop Buitenruimte (€ 0)

In 2016 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld welke voor € 379 in 2017 worden onttrokken aan de bestemmingsreserve investeringsprogramma stedelijke vernieuwing ter dekking van te maken kosten betreffende Harwichknoop.

Actualisatie bestemmingsreserve fietsplan IFR (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve IFR is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Actualisatie bestemmingsreserve Rotterdam Climate Initiative - Citylab (€ 0)

Binnen de bestemmingsreserve Duurzaam is een bedrag van € 48 gereserveerd voor Citylab. Deze reservering wordt in 2017 aan de bestemmingsreserve onttrokken om zo de Citylab projecten mogelijk te maken.

Actualiseren bestemmingsreserve investeringsfonds fietsprojecten (€ 0)

Als gevolg van de actualisatie van investeringsprojecten Volgerweg en Grote Stern wordt de structurele onttrekking aan de bestemmingsreserve investeringsfonds Rotterdam bijgesteld.

Actualisatie bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit E - Laadpalen (€ 1)

In 2016 is de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve Lucht vanwege lagere bestedingen in niet volledig onttrokken in 2016. Het niet in 2016 onttrokken bedrag van € 589 wordt in 2017 aan de bestemmingsreserve onttrokken ten behoeve van projecten uit het actieplan Luchtkwaliteit.

Bestemmingsreserve  Investeringsfonds Rotterdam Project Hoekselijn (€ 0)

Als gevolg van de actualisatie van het project Hoekse Lijn buitenruimte wordt de onttrekking aan het investeringsfonds Rotterdam in de jaren 2017 tot en met 2019 geactualiseerd.

Verdeling IFR-V Voorbereidingsbudget 2017  A13/A16, Stadionpark en investeringsstrategie
(€ 0)

Het voorbereidingsbudget Investeringsfonds Rotterdam 2017 wordt ingezet voor mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City, Verbinding A16 en de investeringsstrategie.