Bijstellingen

Bijstellingen programma

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Openbare orde en veiligheid

Intensiveringen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Ramingsbijstellingen

-704

-1.608

-1.138

-1.138

-1.138

Technische Wijzigingen

-186

-4.080

-3.849

-3.299

-3.299

Totaal

-1.890

-6.688

-5.987

-5.437

-5.437

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Openbare orde en veiligheid

Oorspronkelijke begroting

-152.049

-147.596

-144.427

-144.232

-144.232

Wijzigingen omissieregeling

378

430

105

105

105

Bijstellingen voorjaarsnota

-1.891

-6.688

-5.987

-5.436

-5.436

Totaal bijgestelde begroting

-153.562

-153.854

-150.309

-149.563

-149.563

Intensiveringen

Intensiveringen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Openbare orde en veiligheid

Integrale gebiedsaanpak Spaanse polder schoon heel toezicht

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Totaal

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Integrale gebiedsaanpak Spaanse Polder (- € 1,0 mln)

De Spaanse Polder is een gebied dat meer aandacht en prioriteit nodig heeft. Daarom gaan de gemeenten Rotterdam en Schiedam samenwerken om een integrale gebiedsgerichte organisatie op te zetten. Een benadering die veiligheid, economie en openbare ruimte combineert om het gebied te “upgraden”. Hiermee is meerjarig € 1,0 mln gemoeid in periode 2017 - 2021. In 2017 is er vanuit product Economie voor deze aanpak ook € 150 beschikbaar.

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Openbare orde en veiligheid

FLO brandweer

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Juridische capaciteitsuitbreiding

46

112

82

82

82

Seksuele straatintimidatie

-250

-220

-220

-220

-220

Veilig flexibele schil crisisorganisatie

-500

-500

0

0

0

Totaal

-704

-1.608

-1.138

-1.138

-1.138

FLO (functioneel leeftijdsontslag) Brandweer (- € 1,0 mln)

De bonden en werkgever Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben op 25 maart 2017 op hoofdlijnen een principeakkoord bereikt over de aanpassing van het FLO-overgangsrecht; een soort vroegpensioen-regeling voor brandweerpersoneel in de uitrukdienst. Een compleet beeld van de financiële consequenties is nog niet bekend. Aan het budget van directie Veilig is daarom meerjarig € 1,0 mln toegevoegd voor de periode 2018-2021.

Juridische capaciteitsuitbreiding (van € 46 tot € 82)

Om bezwaarschriften en procedures binnen de wettelijke termijnen te kunnen blijven afdoen en in antwoorden op vragen naar juridische adviezen te blijven voorzien, is concern breed extra juridische capaciteit benodigd. De dekking van de hieraan verbonden kosten is afkomstig van de organisatieonderdelen die een beroep doen op deze capaciteit.

Seksuele straatintimidatie (van - € 250 tot - € 220)

In het Wijkveiligheid Actieprogramma is een aanpak aangekondigd om seksuele straat intimidatie tegen te gaan. Naar dit fenomeen is een wetenschappelijk onderzoek gedaan door de Erasmus Universiteit gericht op de aard, omvang, gevolgen en de aanpak in Rotterdam. Uit dit onderzoek blijkt dat 84% van de vrouwen in Rotterdam te maken heeft met deze vorm van intimidatie. Om dit aan te kunnen pakken is een integraal plan van aanpak opgesteld in samenspraak met vele partijen. Hiermee is € 250 gemoeid in 2017 en € 220 in de periode 2018-2021.

Flexibele schil crisisorganisatie ( - € 500)

Recente ontwikkelingen zoals radicalisering, spanningen tussen bevolkingsgroepen, dreiging van terrorisme en ook de aanpak van nieuwe criminaliteitsvormen vragen om steeds meer inzet en investeringen. We intensiveren daarom onder andere op de aanpak van radicalisering, ondermijning, bestuurlijke handhaving, en leefbaarheid en veiligheid in wijken. Het extra budget van € 500 per jaar is vooralsnog toegekend voor 2 jaar. Op basis van het nieuwe veiligheidsprogramma zal deze inzet integraal worden bezien.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Openbare orde en veiligheid

Diverse technische mutaties

111

43

43

43

43

Cluster specifieke overhead

-73

-65

95

645

645

Formatie 45 fte

0

-1.650

-1.700

-1.700

-1.700

Bodycams

-100

-100

-50

-50

-50

Registratie Eerste Verblijf Adres

-97

0

0

0

0

Formatie overheveling

-27

-28

-28

-28

-28

Indexering 2018

0

-2.280

-2.209

-2.209

-2.209

-186

-4.080

-3.849

-3.299

-3.299

Diverse technische mutaties (van € 111 tot € 43)

Er heeft een kleine verschuiving plaatsgevonden van materieel budget naar personeelsbudget. Verder is de geschatte inzet van juridische en interim management meerjarig verwerkt in de begroting. Met al deze kleine wijzigingen is in totaal meerjarig €15 gemoeid in de periode 2018 - 2021 en € 14 in 2017.

Cluster specifieke overhead (van - € 73  tot € 645)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead.

Formatie 45 fte (- € 1,7 mln)

Bij de transitie van handmatige parkeercontrole naar controle met behulp van scantechnologie is een efficiëntieslag gerealiseerd. Deze is per abuis dubbel ingeboekt in de begroting, waardoor een financieel knelpunt is ontstaan van € 2,2 mln. Van dit knelpunt wordt € 550 structureel gedekt uit een besparing op de kosten van het totale proces parkeerhandhaving. In 2017 wordt het resterend knelpunt van € 1,7 mln eveneens opgelost in de eigen begroting. Voor de jaren 2018 en verder is dekking van € 1,7 mln benodigd.

Bodycams (van - € 100 tot - € 50)

In 2016 heeft een handhavingsteam de pilot met bodycams uitgevoerd. De resultaten van deze pilot waren positief. Daarom heeft de raad besloten tot uitbreiding en verlenging van de pilot bodycams waarvoor budget benodigd is.

Registratie Eerste Verblijf Adres (- € 97)

Vanuit het project informatie-gestuurd handhaven zijn in het jaar 2017 casussen aangeleverd waarbij sprake is van opvallende registratie eerste verblijf adres (REVA) inschrijvingen. Om deze adressen te controleren, is voor de inzet van twee controleurs van het stedelijk interventieteam, € 97 ter beschikking gesteld vanuit het budget EU arbeidsmigranten.

Formatie overheveling (van - € 27 tot - € 28)

Binnen het cluster Stadsbeheer is een formatieplaats verschoven naar de cluster staf.

Indexering 2018 (€ 2,2 mln)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.