Bijstellingen

Bijstellingen programma

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Bestuur en dienstverlening

Intensiveringen

-771

-962

-2.178

-2.223

0

Ramingsbijstellingen

1.609

23

-1.987

-1.987

-1.987

Technische Wijzigingen

-470

-1.908

-1.385

-1.349

-1.349

Totaal

368

-2.847

-5.550

-5.559

-3.336

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Bestuur en dienstverlening

Oorspronkelijke begroting

-70.217

-67.013

-65.161

-65.089

-65.089

Wijzigingen omissieregeling

-553

-553

-553

-553

-553

Bijstellingen voorjaarsnota

367

-2.848

-5.551

-5.560

-3.337

Totaal bijgestelde begroting

-70.402

-70.414

-71.265

-71.202

-68.979

Intensiveringen

Intensiveringen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Bestuur en dienstverlening

Motie plan van aanpak Oud-Crooswijk

-156

-622

-1.828

-2.223

0

Aanvalsplan Schiebroek-Zuid

-615

-340

-350

0

0

Totaal

-771

-962

-2.178

-2.223

0

Motie plan van aanpak Oud-Crooswijk (van - € 156 tot - € 2,2 mln)

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 is de motie plan Oud-Crooswijk aangenomen. In de motie wordt verzocht een plan op te stelen met daarin opgenomen een stevige sociale aanpak voor meerdere jaren, die waar mogelijk wordt gecombineerd met een fysieke aanpak. Een concept plan van aanpak met voorgenomen maatregelen is opgesteld. Voor deze maatregelen zijn extra middelen gereserveerd in de VJN van € 5,3 mln. Ad € 4,8 mln bij het product gebieden en € 0,5 mln bij het product Maatschappelijke Begeleiding en Advies ten behoeve van het Jongerenloket. Uw raad ontvangt voor de begrotingsbehandeling een nadere uitwerking en dan kan ook mogelijk de motie worden afgedaan.

Aanvalsplan Schiebroek-Zuid (van - € 615 tot - € 350)

Het college heeft bij de begrotingsbehandeling 2016 aangegeven dat het huidige beleid ten aanzien van de aanpak van de sociale problematiek in Schiebroek-Zuid in 2017 en verder zal worden doorgezet en daar waar mogelijk worden geïntensiveerd. In januari 2017 is daarom begonnen met een werkconferentie met diverse partijen die betrokken zijn bij de wijkaanpak Schiebroek. Geconstateerd is dat er iets moet gebeuren. Het plan is opgebouwd langs de pijlers: Jeugd & Opvoeden, Werk & Activering, Buitenruimte en Veiligheid & Wonen. In het plan is aangegeven welke maatregelen gewenst zijn. De meeste maatregelen zijn gedekt binnen de reguliere begroting. Voor een aantal andere maatregelen (ad € 1,3 mln) was dit niet mogelijk. Het college stelt derhalve voor € 1,3 mln beschikbaar te stellen voor het plan Schiebroek-Zuid.

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Bestuur en dienstverlening

Budget gebiedscommissies

-541

0

0

0

0

Budget programma plan van aanpak Evaluatie Bestuur Model Rotterdam (EBMR)

-350

0

0

0

0

Dividend Multidiensten

2.500

0

0

0

0

Geldigheid reisdocumenten van 5 naar 10 jaar

0

0

-2.000

-2.000

-2.000

Juridische capaciteitsuitbreiding

9

23

13

13

13

Rechtsherstel Joodse slachtoffers

-480

0

0

0

0

Vrijval onttrekking bestemmingsrerve Verkiezingen

471

0

0

0

0

Totaal

1.609

23

-1.987

-1.987

-1.987

Budget gebiedscommissies (- € 541)

De raad van de gemeente Rotterdam heeft op 26 november 2015 (raadsvoorstel nr. 15bb7829) besloten dat tot 10% van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies wordt meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding. Het oorspronkelijke budget bedraagt € 5,4 mln. 10% hiervan is € 540. De onderbesteding 2016 is € 1,4 mln. Conform raadsbesluit mag € 540, net als één jaar geleden, worden toegevoegd aan het budget 2017 van de gebiedscommissies.

Budget programma plan van aanpak Evaluatie Bestuur Model Rotterdam (EBMR) (- € 350)

Voor de implementatie van het plan van aanpak EBMR worden kosten gemaakt, o.a. voor externe inhuur en opleidingsprogramma's. De geraamde kosten bedragen € 350 voor 2017.

Dividend Multidiensten (€ 2,5 mln)

Gezien het resultaat jaarrekening 2016 en de vermogenspositie van de deelneming Multidiensten Rotterdam BV (MDR) vindt er een dividenduitkering plaats van € 2,5 mln. Deze incidentele bate is als begrotingswijziging opgenomen voor 2017.

Geldigheid reisdocumenten van 5 naar 10 jaar (- € 2,0 mln)

De begroting is met ingang van 2019 gewijzigd in verband met lagere legesopbrengsten en rijksafdrachten voor reisdocumenten. In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder) verlengd van 5 jaar naar 10 jaar waardoor er minder verlengingen reisdocumenten worden aangevraagd. De effecten treden eind 2018 op voor een periode van 5 jaar. Lagere aantallen af te handelen aanvragen hebben ook tot gevolg dat er een lagere personele bezetting nodig is.

Juridische capaciteitsuitbreiding (van € 9 tot € 13)

Om bezwaarschriften en procedures binnen de wettelijke termijnen te kunnen blijven afdoen en in antwoorden op vragen naar juridische adviezen te blijven voorzien, is extra juridische capaciteit benodigd. Dit betreft een overheveling van budget van het product Dienstverlening ter dekking van deze kosten bij het product Concernondersteuning.

Rechtsherstel Joodse slachtoffers (- € 480)

Het college stelt voor, in navolging van Amsterdam en Den Haag, om onderzoek te laten uitvoeren naar de omgang met joodse eigendommen in Rotterdam tijdens en na de oorlog, en naar de behandeling van joodse oorlogsslachtoffers na de oorlog door de gemeente Rotterdam.

Vrijval bestemmingsreserve Verkiezingen (€ 471)

De organisatie van het Oekraine referendum in 2016 is financieel gunstig verlopen. Hierdoor zijn meerjarig voldoende middelen aanwezig in de reserve Verkiezingen en kan er €471 vrijvallen.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Bestuur en dienstverlening

Bestemmingsreserve Promotie Rozenburg

0

0

0

0

0

Inzet bestemmingsreserve progr DV tbv hosting

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Promotie Rozenburg (€ 0)

Op de bestemmingsreserve promotie Rozenburg is een bijstelling opgevoerd op de geraamde onttrekkingen. Een geraamde onttrekking ad € 15 is in 2016 niet gerealiseerd en wordt nu geraamd voor 2017.
In de tabel is voor 2017 alleen een € 0 zichtbaar, omdat hier ook extra lasten tegenover staan.

Inzet bestemmingsreserve progr DV tbv Hosting (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Programma DV tbv Hosting is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Bestuur en dienstverlening

Kostenverdeling/Overhead

-587

-1.977

-1.444

-1.443

-1.443

Bijdrage Raad aan Verhaal van de Stad

100

0

0

0

0

Extra capaciteit inzake signalen BRP.

150

0

0

0

0

Technische wijziging afroming SW inleenvergoeding binnen Concern

80

79

79

79

79

Technische wijziging programma BIT

-250

0

0

0

0

Indexering 2018

0

-23

-33

2

2

Overige technische wijzigingen

37

13

13

13

13

Totaal

-470

-1.908

-1.385

-1.349

-1.349

Kostenverdeling/Overhead (van - € 587 tot - € 1.443)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead.

Bijdrage Raad aan Verhaal van de Stad (€ 100)

De gemeenteraad heeft toegezegd € 100 aan budget over te dragen naar product Concernondersteuning als bijdrage aan het Verhaal van de Stad.

Extra capaciteit inzake signalen Basisregistratie Personen (BRP) (€ 150)

Vanwege de voorbereiding op de landelijke centralisering van de BRP is er behoefte aan extra capaciteit. Dekking van deze kosten komt door te verwachten hogere legesbaten in 2017.

Technische wijziging  afroming SW inleenvergoeding binnen Concern (van € 80 tot € 79)

In de Begroting 2017 is de financiële dekking voor de garantiebanen meerjarig ondergebracht binnen het programma Werk en Inkomen. Recentelijk is besloten om de SW doelstelling te integreren met de doelstelling voor de garantiebanen. Dit betekent dat er met ingang van 2017 geen financiële doorbelasting van SW-detacheringen meer plaats zal vinden binnen het concern. De mutatie is op concernniveau neutraal.

Technische wijziging programma Behavioural Insights Team (BIT) ( - € 250)

Het programma BIT betreft een onderzoeksprogramma naar gedragsbeïnvloeding van burgers in relatie tot gemeentelijke dienstverlening. Hiervoor is budget overgeheveld vanuit het programma Volksgezondheid en zorg.

Indexering 2018 ( van - € 23 tot 2)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Overige technische wijzigingen ( van € 37 tot € 13)

De mutaties zijn het gevolg van technische verschuivingen binnen het programma.