Ontwikkelingen

Het collegeprogramma voorziet in een doorontwikkeling van het concern, gekoppeld aan een structurele besparing van € 40 mln. In deze ontwikkelslag ligt de focus op verdere vereenvoudiging, optimalisatie en efficiëntie van de ondersteuning van de andere organisatieonderdelen. Het nieuwe cluster Bestuurs- en Concernondersteuning en een zuivere control organisatie (Middelen en Control) zijn in 2016 opgericht. Daarmee zijn alle bedrijfsvoeringstaken voor het gehele concern in één hand gekomen en is de control functie apart gepositioneerd van alle clusters.
In 2016 heeft de gemeente het product Concernhuisvesting herijkt. Daarin zijn de oorspronkelijke uitgangspunten van het nieuwe huisvestingsconcept bevestigd. Verder is besloten dat alle huisvestingslasten vanaf 2017 als overhead generiek doorbelast worden aan de producten.
De besparingsopgave is in de begroting verwerkt, de invulling hiervan staat toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Net zoals de overige concernontwikkelingen, vindt ook de besparingsopgave op organische wijze plaats. De bijbehorende formatiereductie vindt zoveel mogelijk met natuurlijk verloop plaats. Samen met de Centrale Ondernemingsraad is de ambitie geformuleerd om deze besparingsopgave te voltooien zonder dat daar herplaatsingskandidaten uit voort komen.

Datalekken

Op 1 januari 2016 is de wijziging Wet bescherming persoonsgegevens ingegaan, die onder meer voorschrijft dat datalekken moeten worden gemeld en waarbij het niet voldoen aan de wet sancties tot gevolg heeft. Sinds de inwerkingtreding van deze wet heeft Rotterdam diverse (ernstige) datalekken gemeld. Op verzoek van de raad doet de Rekenkamer momenteel onderzoek naar de informatiebeveiliging binnen de gemeente Rotterdam. De uitkomsten hiervan worden in het najaar verwacht.

Op 25 mei 2016 is de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De implementatie hiervoor wordt voorbereid.

Eigen regie

In onze moderne informatiesamenleving worden nieuwe producten en diensten ontwikkeld. Er ontstaan nieuwe vormen van samenwerking en co-creatie die participatiemaatschappij, zelfredzaamheid en burgerparticipatie mede mogelijk maken. Medewerkers willen in toenemende mate regie over hun werk, hun persoonlijke ontwikkeling en hun HR-zaken.

Er is sprake van toenemende aandacht voor de juiste toepassing van de geldende Europese en nationale wet- en regelgeving op het gebied van inkoop, aanbestedingsprocedures en de hieraan gerelateerde beleidsdoelen.

Concernhuisvesting

Het programma Concernhuisvesting zorgt voor een kostenefficiënte en duurzame huisvesting. Het faciliteert het Nieuwe Werken (HNW010) geeft invulling aan de nieuwe wijze van dienstverlening naar burgers en ondernemers. In 2017 worden de voorbereidingen getroffen om het programma Concernhuisvesting onder te brengen in de organisatie.
In 2017 vindt de overdracht van Concernhuisvesting plaats: van programma terug naar de lijn. En ook de implementatie van de herijking van de businesscase gebieden.

Rol Concernstaf en Strategie

Bij Concernstaf en Strategie staat co-creatie centraal. Verbindingen leggen, intern en extern, is een kernkwaliteit. Met een kleinere organisatie in de politieke realiteit van alledag. Vanuit het belang van het gemeentebestuur, nationale en internationale profilering en de economische en maatschappelijke positie van de stad, ondersteunen en adviseren we het gemeentebestuur.
Concern Auditing en Concern Control ondersteunen in het realiseren van hun doelstellingen.

Concern Auditing voert, in opdracht van het college en/of de concerndirectie, audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatie. Daarmee levert zij een bijdrage aan een betere beheersing van de risico’s (op concernniveau) en aan het realiseren van de doelen van de gemeente Rotterdam. Voor 2017 staan de volgende onderwerpen gepland:

  • Signaalmanagement: leren en verbeteren
  • Sturen op naleving
  • Systeem van fraudepreventie en -detectie
  • Batenmanagement
  • IT-audits op het terrein van informatiebeveiliging
  • Doelmatigheid van processen
  • Ambtelijke integriteit

Concern Control zorgt dat de organisatie kan sturen, beheersen en beslissen. Dit vindt zowel plaats bij het politieke besluitvormingsproces, als in het primaire proces (beleid en uitvoering door de organisatieonderdelen). Een betrouwbare financiële administratie vormt hiervoor de basis.
De bestuurlijke besluitvorming verbeteren we door meer samenwerking en onderlinge verbinding en het vergroten van de externe oriëntatie.