Ontwikkelingen

Ontwikkelingen
Externe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen zijn onder meer de 'nieuwe economie' (waaronder (her)gebruik van grondstoffen en de energietransitie) en nieuwe technologieën (digitalisering), nieuwe vormen van werken, uitdagingen op het gebied van klimaatbestendigheid en veerkracht (resilience) en uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toenemende verstedelijking en regionalisering, verduurzaming en vergrijzing.

De verwachting is dat Rotterdam tot 2035 nog met zo’n 65.000 inwoners groeit tot 690.000. De opgave van Rotterdam is omvangrijk als gevolg van de aantrekkende economie, het groeiende aantal inwoners en de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van de vastgoedvoorraad. De groei van de stad vraagt niet alleen om nieuwbouw van woningen, kantoren en onderwijshuisvesting, maar biedt ook kansen voor transformatie van incourant vastgoed. De toenemende druk op de stad leidt echter ook tot concurrerende ruimteclaims. Een prettige stad vraagt niet alleen om goede woningen, maar ook om werkgelegenheid, voorzieningen en openbare ruimte. Rotterdam zal bij toekomstige ontwikkelingen steeds vaker moeten afwegen welke ontwikkeling prioriteit krijgt.

Interne ontwikkelingen

De gemeente bereidt zich voor op de (nieuwe) ontwikkelingen en de daarmee behorende nieuwe opgaven in verschillende trajecten. Bijvoorbeeld de Rotterdamse Adaptatie- en Resiliencestrategie, de Roadmap Next Economy en de Roadmap Circular Economy.

Daarnaast speelt de gemeente in op de toenemende druk op de woningmarkt door het vergroten van de woningbouwproductie op korte termijn en het onderzoeken van nieuwe binnenstedelijke woningbouwlocaties op lange termijn. De gemeente faciliteert transformatie van incourant vastgoed (voormalige kantoren, winkels en maatschappelijk vastgoed) naar woningbouw. Daarnaast wil de gemeente nieuwbouw van kantoren op A-locaties (Rotterdam Central District) versnellen, om in te spelen op de aantrekkende economie die leidt tot een nieuwe vraag.

De gemeente is actief op zoek naar nieuwe marktpartijen die een rol kunnen spelen in de stad. De gemeente ontwikkelt hiervoor nieuwe samenwerkings- en financieringsvormen, bijvoorbeeld in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), Hart van Zuid en Feyenoord City.

De gemeente heeft recent een besluit genomen over gemeentelijke deelname aan Feyenoord City. Dit plan omvat naast een nieuw stadion ook een grote gebiedsontwikkeling voor Rotterdam Zuid en een tweede leven voor De Kuip. De bouw van het nieuwe stadion zal – op z’n vroegst – in 2019 starten. De herontwikkeling van De Kuip volgt direct daarna; de ontwikkeling van de rest van het gebied gaat dan nog circa tien jaar door.

Ingezet wordt op het verder uitbouwen van de rol van technisch en strategisch adviseur van het bestuur, het verder professionaliseren van de organisatie, het borgen van de samenhang en synergie tussen de verschillende infrastructuursystemen en op een optimale inschakeling van marktpartijen.