Ontwikkelingen

Groei van de stad

De stad is enorm in trek, de woningmarkt trekt aan, er is een toename van bouwinitiatieven. Verwacht wordt dat de bevolking van gemeente Rotterdam in 2030, binnen het bestaande gebied, met circa 47.000 inwoners toeneemt tot 676.000. Zij moeten daar kunnen wonen, zich kunnen verplaatsen en zich kunnen vermaken. Ook de veranderende leeftijdsopbouw en het opleidingsniveau van de bevolking stellen andere eisen aan de woningvoorraad en de inrichting van de stad.

Bereikbare Stad

Rotterdam is een stad die goed bereikbaar is, op de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto. De stad heeft voldoende ruimte voor kinderen opdat gezinnen zich er op hun plek voelen. Rotterdam wordt steeds groener in de buitenruimte en met een schonere lucht. De Rotterdammer is graag buiten en heeft veel mogelijkheden om actief in beweging te zijn. Aan dit perspectief werkt de gemeente aan de hand van het programma Stedelijke Inrichting.

Next City

Onder de titel Next City werken we aan een toekomstverkenning op basis van trends en ontwikkelingen voor de gewenste ontwikkeling van de inrichting van de stad. In 2017 worden de eerste voorstellen hiervoor aan de raad gepresenteerd. Deze verkenning is een ruimtelijke onderdeel van de bredere toekomstverkenning die de gemeente doet onder de titel Verhaal van de Stad en die in 2017 leidt tot een versie van de omgevingsvisie.

Duurzaam

Op het gebied van duurzaamheid is er een trend zichtbaar van een groeiend maatschappelijk bewustzijn met als hoofdthema’s adaptatie, lucht/mobiliteit, energietransitie en circulair zal zich naar verwachting verder vertalen in beleid op rijksniveau.

Nu duurzaamheid op de kaart staat en breed aandacht heeft, is het de komende jaren de opgave om het onderwerp daar waar het mogelijk is te verankeren in projecten, maatregelen en beleid. Uiteindelijk moet het duurzaamheid denken een integraal onderdeel worden van het werken en denken binnen de verschillende clusters, zowel vanuit een fysieke invalshoek, als sociaal, bij planontwikkeling, gebiedsontwikkeling en bij uitvoering en beheer.

Omgevingswet

Per 1 juli 2019 (de invoeringsdatum is door het Rijk opnieuw uitgesteld) treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt vrijwel alle relevante wetgeving ten aanzien van ruimtelijke plannen en vergunningverlening. Hiermee wordt beoogd een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de leefomgeving wettelijk beter te ondersteunen. De gemeente Rotterdam volgt proactief en nauwlettend de voortgang en de inhoud van het wetgevingstraject, met name om de belangen van Rotterdam en van de haven te waarborgen.

Intensivering van handhaving op vakantieverhuur

Het toeristisch bezoek aan Rotterdam is de afgelopen jaren significant toegenomen. Als gevolg hiervan is ook het verhuren van reguliere woningen als toeristisch vakantieverblijf toegenomen. Dit is geen probleem als het op kleine schaal en incidenteel gebeurt, dat verrijkt zelfs het aanbod van voorzieningen aan toeristen in de stad. De gemeente wil echter voorkomen dat reguliere woningen ook meer structureel en voor langere tijd als zodanig worden aangeboden. De Rotterdamse woningvoorraad moet immers zoveel mogelijk beschikbaar blijven als woningen voor Rotterdammers. Maar bovendien kan meer structurele toeristische verhuur van woningen voor overlast zorgen voor de bewoners in de nabijheid. Bovendien verstoort dit de markt voor reguliere hotels in Rotterdam. Daarom wordt vakantieverhuur van woningen aan duidelijke regels gebonden.

Erfgoedagenda

Een structurele heroriëntatie op en continue verbreding van de werkzaamheden ten aanzien van cultuurhistorie en erfgoed zijn noodzakelijk geworden na vaststelling van de Erfgoedagenda.
Met de uitvoering van die ambities is in 2017 gestart. Het aanwijzingsprogramma voor gemeentelijke monumenten loopt weer, er wordt gewerkt aan het verbreden van draagvlak (monumentenschildjes, publicaties) en de voorbereidingen worden getroffen voor het onderzoek naar cultuurhistorisch waardevolle kerkgebouwen.