Ontwikkelingen

De gemeente regisseert de inzameling van het huishoudelijk afval en zorgt voor de uitvoering van deze inzameling. Daarbij stimuleert de gemeente de burger het afval te scheiden en te hergebruiken. Om zo goed als mogelijk recht te doen aan de circulaire economie regisseert de gemeente de recycling van bruikbare grondstoffen zo maximaal mogelijk.

Afvalscheiding

Er is in de afgelopen jaren veel ingezet op nieuwe ontwikkelingen/pilots. Vulgraadmeting is een van deze ontwikkelingen. In de containers worden sensoren geplaatst, die aangeven wanneer een container vol is, zodat de routes hierop afgestemd kunnen worden. Begin 2017 is de vulgraadmeting aanbesteed.
Daarnaast zien we landelijk, maar zeker ook in Rotterdam dat afvalscheiding in hoogbouw moeizaam verloopt. Rotterdam doet mee aan het landelijke project ‘Verbeteren afvalscheiding en -inzameling in hoogbouw’. De doelstelling van het project is om inzicht te krijgen in de gedragsbepalende factoren die hierbij meespelen om te komen tot een aantal succesvolle interventies. Er zijn langdurige pilots gestart en naar verwachting zijn aan het eind van het derde kwartaal 2017 de eerste resultaten bekend.

In de eerste 4 maanden van 2017 is de uitrol van de gescheiden inzameling van groente, fruit en tuinafval in de wijken Hillegersberg, Schiebroek en delen van Alexanderpolder voorbereid. De gescheiden inzameling start in deze gebieden in oktober 2017.
Een belangrijke en kansrijke innovatie is het achteraf scheiden van integraal ingezameld afval: nascheiding van vooralsnog kunststofverpakkingsafval en drankenkartons. Na het opstellen van een business-case en een marktconsulatie heeft de gemeente in de eerste 4 maanden de aanbesteding van de nascheiding voorbereid. Naast goede voorzieningen is ook bij afvalscheiding de communicatie van groot belang. Voorbeelden van nudges zijn de afvalbaskets, inwerpopeningen in bepaalde vormen, kleur, sensorverlichting en voetstappen.

Dierenwelzijn

In 2015 is de Nota dierenwelzijn opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. In 2015 en 2016 is vervolg gegeven aan het uitvoeren van de Nota dierenwelzijn. In de eerste 4 maanden van 2017 is met name uitvoering gegeven aan het actieplan rattenoverlast, een plan van aanpak voor hoog-risicohonden en onderzoek naar een derde duiventil.

Plaagdierbeheersing

De landelijke regelgeving omtrent het al dan niet mogen gebruiken van gif ter bestrijding van ratten in de openbare buitenruimte is kort geleden gewijzigd. Er zijn alternatieve bestrijdingsmethoden ontwikkeld. Het bestrijden van ratten is hierdoor meer arbeidsintensief geworden. Ook is extra budget nodig voor voorzieningen en preventieve communicatiecampagnes. Ook plaatst de gemeente duiventillen om overlast te voorkomen.

Nota Schone Stad

Met de Nota Rotterdam Schone Stad is in de eerste 4 maanden van 2017 ingezet op verlenging van het schoonbeeld en de verhoging van de subjectieve beleving van het schoonbeeld. Dit gebeurt aan de hand van verschillende aanpakken: aanpassingen in de buitenruimte, maatwerk en inzet gericht op verschillende straten waar veel bijplaatsingen (bijgeplaatst vuil in de omgeving van containers) zijn en de inzet van snel schoon teams in straten en op pleinen die snel vervuilen. Ook zet de gemeente volop in op communicatie om bewoners te betrekken bij het schoonhouden van de straat. Daarnaast wordt er gewerkt met maatregelen om bewoners te stimuleren het juiste te doen. Denk daarbij aan smiley’s op de afvalbakken en lijnen naar de afvalbakken toe. Er wordt gewerkt met vervuilingsprofielen (op welke wijze en hoe snel vervuilt een straat). De uitvoering van alle in de Nota Rotterdam Schone Stad genoemde maatregelen ligt op koers en door het combineren van de verschillende maatregelen worden goede resultaten behaald.

Keep it clean day

In 2016 is met 10.000 deelnemers 10.000 kilo zwerfvuil opgehaald. In de eerste 4 maanden is de voorbereiding van de Keep it clean day 2017 van start gegaan. De gemeente gaat meer inzetten op het gastheerschap: medewerkers van Stadsbeheer zetten zich in om burgers nog meer bewust te maken van het afval. Ook wordt de moeilijk bereikbare doelgroep van scholieren op middelbare scholen gemotiveerd om mee te doen.

Binnenrotte kosten schoonmaken

Met de herinrichting van de Binnenrotte wordt het areaal natuursteen substantieel uitgebreid. Het schoonhouden hiervan vraagt meer inzet (mensen en materieel) en leidt dus tot extra schoonmaakkosten.

Bestrijden van onkruid op verharding

Door een wettelijk verbod op chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen in de openbare buitenruimte en de begraafplaatsen ontstaat een significante stijging van de kosten voor onkruidbestrijding op verharding. Er moeten meer mechanische en thermische middelen zoals borstelen en branden worden ingezet om het gewenste schoonniveau en het collegetarget van 4 gedurende het jaar te behalen. Onkruid op de verharding verstoort het schoonbeeld van de buitenruimte en wordt gedurende een groot deel van het jaar bestreden.

Nota Onderhoud Kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam

In de zomer van 2015 is de nota ‘Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018’ vastgesteld. Deze nota beschrijft de onderhoudsbehoefte en de beschikbare en benodigde budgetten voor het onderhoud van de kapitaalgoederen, zoals wegen, zoals wegen, openbare verlichting en groenvoorzieningen, in de buitenruimte in Rotterdam. Deze nota dient als basis voor de onderhoudsmaatregelen in de buitenruimte.
In 2017 gaan wij verder met de zoektocht naar voortdurende verbetering en vernieuwing. Landelijk gaat Rotterdam vaak aan kop. De Rotterdamse aanpak buitenruimte wordt door de rest van het land met veel belangstelling gevolgd. In 2017 starten wij met de voorbereidingen voor de nieuwe nota onderhoud kapitaalgoederen 2019- 2022.