Ontwikkelingen

Voor de programma’s Voor Mekaar, Langer Thuis en het Nieuw Rotterdams Welzijn geldt dat de gemeenteraad jaarlijks via een voortgangsbrief wordt geïnformeerd.
Als onderdeel van het programma Voor Mekaar, kregen alle ouderen in Rotterdam (40.000) een aanbod voor een huisbezoek. Zo’n 30% van de ouderen maakte daar gebruik van.

Huizen van de wijk

Belangrijk onderdeel van de het Nieuw Rotterdams Welzijn, zijn de huizen van de wijk. Een voorziening waar men elkaar kan ontmoeten, netwerken-en gezamenlijk initiatieven ontstaan. Een plek waar bewoners elkaar vinden, elkaar kennen en van elkaar leren. Met als doel het vergroten van de sociale cohesie. De ambitie is 48 Huizen van de Wijk realiseren in 2017. Op dit moment zijn 47 Huizen van de Wijk gerealiseerd. Eind 2017 zijn alle 48 Huizen van de Wijk open. Hiervan worden 6 Huizen van de Wijk door bewoners zelf gerund.

Aanbesteding

Eind maart/begin april 2017 zijn de bestekken voor de inkoop van welzijn, wijkteams, jeugdhulp en Wmo-arrangementen gepubliceerd. Een aanbesteding van opgeteld ruim 400 mln euro per jaar; de grootste in de gemeentelijke geschiedenis. Gunning van de opdrachten staat gepland voor augustus/september 2017. Zie ook programma Volksgezondheid en Zorg.

Samenhang Schulddienstverlening

Het uitvoeringsplan Samenhang Schulddienstverlening is in april van dit jaar in de raadscommissie besproken. Op basis van het plan zijn eisen omtrent schulddienstverlening bij de inkoop welzijn, wijkteams en Wmo-arrangementen opgenomen. Dit gaat zorgen voor een betere ondersteuning van mensen met schulden om te komen tot zelfredzaamheid. De voorbereiding hiervan, met pilots rond de methode van Mobility Mentoring, vindt op dit moment plaats.
In het kader van het Armoedebeleid zijn de nieuwe verordening Individuele Inkomenstoeslag en AOW/Jeugdtegoed vastgesteld. Ook zijn de nieuwe draagkrachtregels vastgesteld

Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

De gemeente zorgt er voor dat vrijwilligers en mantelzorgers adequaat worden ondersteund. De helft van de Rotterdammers doet aan vrijwilligerswerk of informele hulp. Het platform Rotterdammersvoorelkaar.nl is in de lucht en ruim 3300 Rotterdammers zijn hierop actief.
De gemeente geeft als waardering aan mantelzorgers een gratis Rotterdampas. Er zijn er dit jaar (vanaf 1 maart) al 3700 passen verstrekt. Dit zijn er al ruim 30% meer dan over heel 2016.

Tegenprestatie

De uitvoering van de Tegenprestatie is conform planning actief in 36 wijken en volgend jaar wordt er uitgebreid naar alle 42 wijken.
Van de doelgroep (ruim 20.000 werkzoekenden) zijn op dit moment met ruim 11.000 werkzoekenden afspraken over een tegenprestatie gemaakt. Uit monitoring en onderzoek is gebleken, dat werkzoekenden meer zelfredzaam worden en meer participeren. Hun welbevinden neemt toe en zij leveren een bijdrage aan de stad.

Wet taaleis Participatiewet

Door de nieuwe Wet taaleis Participatiewet wordt in 2016 een extra inspanning geleverd om van de gehele doelgroep (ruim 20.000 werkzoekenden) het taalniveau vast te stellen en uitvoering aan de Wet taaleis Participatiewet te geven. Van zo’n 5.000 werkzoekenden is al duidelijk dat zij voldoen aan de Wet taaleis Participatiewet. Voor de overige 15.000 werkzoekenden (het zogenoemde ‘zittend bestand’: werkzoekenden die al voor 1 januari 2016 een uitkering ontvingen) wordt dit nog geïnventariseerd. Uiterlijk 31 december 2018 moet van het volledige zittend bestand duidelijk zijn of werkzoekenden wel of niet aan de Wet taaleis Participatiewet voldoen.

Integratie

De wereldwijde spanningen en extremistische tendensen worden ook in Rotterdam gevoeld en hebben impact op de Rotterdamse samenleving. We mogen het integratievraagstuk echter niet laten gijzelen door de spanningen en terreur. Tegelijkertijd mogen we ook niet doof zijn voor de sentimenten en gevoelens die spanningen veroorzaken. Een betere integratie van migranten draagt bij aan een stad, aan wijken en buurten waar het prettig samenleven is en waar iedereen zich gelijkwaardig en geaccepteerd voelt. In 2017 wordt de Wet inburgering aangepast. De participatieverklaring wordt dan een verplicht onderdeel van de wet. De uitvoering wordt bij de gemeenten belegd. Dit betekent een nieuwe verantwoordelijkheid voor gemeenten.

Doorontwikkeling Jongerenloket

De gemeente wil Rotterdamse jongeren bieden wat nodig is om de (economische) zelfredzaamheid te verbeteren en de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Om de werkloze jongeren in Rotterdam goed te ondersteunen, wordt de dienstverlening van de Jongerenloket verbeterd. Een Gateway Review heeft eind 2016 aanbevelingen gedaan met betrekking tot het realiseren van de visie van het Jongerenloket, die eerder in dat jaar is opgesteld met behulp van jongeren, partners, zorginstellingen en collega’s. Er is met name grote behoefte aan meer maatwerk en meer contact tussen jongeren en jongerencoaches. Uit gesprekken blijkt dat jongeren zich met de huidige aanpak onvoldoende gezien en begrepen voelen. Door de huidige grote caseload is het nu niet mogelijk om de ondersteuning te bieden die deze jongeren, gezien de complexiteit van hun problematiek, nodig hebben.
In 2017 wordt geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het Jongerenloket, om de dienstverlening te optimaliseren. De nieuwe werkwijze kent een aantal speerpunten:

  • Werken met een team van intakespecialisten. Deze professionals kunnen met meer tijd en focus een betere diagnose te stellen en toeleiden naar passende ondersteuning.
  • De aanpak per jongere aanpassen aan de zwaarte van de hulpvraag, door waar nodig intensievere begeleiding in te zetten in de vorm van casusregie.
  • Werken met gespecialiseerde jongerencoaches (op het gebied van werk, onderwijs en zorg) die goed kunnen aansluiten bij de behoeften van de jongere.
  • Met de keuze voor meer maatwerk en het invoeren van onder andere casusregie wil het Jongerenloket de behoefte van de jongere centraal stellen, en zodoende tot een effectievere aanpak richting een duurzaam toekomstperspectief te komen. Het college investeert hierin door extra middelen beschikbaar te stellen voor het Jongerenloket, zodat het aantal jongerencoaches kan worden uitgebreid. Daarnaast zal, conform motie plan Oud-Crooswijk, een uitbreiding van jongerencoaches in Oud-Crooswijk plaatsvinden.