Ontwikkelingen

Onderwijshuisvesting

Bij de start van het college is afgesproken in te zetten op het verbeteren van de kwaliteit van de schoolgebouwen. Rotterdam telt circa 650 schoolgebouwen, waarvan ca. 146 aandachtspanden. Dit zijn schoolpanden die van zodanige kwaliteit zijn dat zij vervangen moeten worden, dan wel dat groot onderhoud vereist is. In de gemeentebegroting 2015 is vastgesteld dat dit een investering van in totaal € 500 mln vraagt. Bij de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan 2015-2019 (IHP) in november 2014 is er een investeringskrediet van € 200 mln beschikbaar gesteld. Hiermee zijn de middelen beschikbaar gesteld voor de eerste tranche van onderwijshuisvestingsprojecten. In de voorjaarsretraite heeft het college aangegeven eenmalig € 60 mln aan extra investeringskrediet beschikbaar te willen stellen. De technische verwerking hiervan vindt plaats bij de tweede herziening (bestuursrapportage). Hiermee wordt het mogelijk verder door te pakken op de totale opgave op dit terrein en te starten met een volgende tranche.

Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid

De uitvoering van het Rotterdams onderwijsbeleid wordt voor een deel gefinancierd door rijksgelden uit het onderwijsachterstandenbeleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De gemeente Rotterdam verwacht een aanzienlijke bezuiniging op deze middelen in 2018 (een korting van ongeveer € 6 mln, op een totaal bedrag van € 55 mln). Daarnaast is de verwachting dat de huidige regeling vervangen wordt door een nieuwe regeling. Op basis van een CBS onderzoek naar onderwijsachterstanden verwacht de gemeente Rotterdam fors minder rijksgelden te ontvangen binnen de nieuwe regeling: worst-case scenario is dat de gemeente Rotterdam € 20 mln minder gaat ontvangen. Mede door de vorming van een nieuw kabinet is een besluit op korte termijn over een nieuwe regeling onderwijsachterstandenbeleid niet realistisch. Rotterdam is samen met de G4 een lobbytraject gestart. Er zijn in Rotterdam de laatste 2 jaar juist meer kinderen met een onderwijsachterstand en niet minder.

Diploma praktijkonderwijs

Leerlingen die praktijkonderwijs (pro) volgen, ontvangen momenteel geen afsluitend diploma. Omdat het college het belangrijk vindt dat in Rotterdam alle leerlingen hun schoolcarrière met trots kunnen afsluiten, is afgesproken dat pro-leerlingen na afsluiting van hun schooltijd vanaf dit jaar ook een diploma krijgen. De examens voor het pro-diploma zijn ondertussen opgesteld en het diploma is vormgegeven. De lancering van het pro-diploma is in het Stadhuis in juni. De eerste lichting van ca. 400 leerlingen ontvangt dan een diploma.

Bridge: extra inzet op Zuid

De gemeente Rotterdam heeft Europese subsidie gehonoreerd gekregen van voor het project Bridge. Met Bridge wordt een bijdrage geleverd aan de doelstellingen voor Zuid ten aanzien van de keuze voor zorg en techniek. Rotterdam Zuid kampt met een grote mismatch tussen opleidingskeuzes van jongeren en de vraag van het bedrijfsleven. Nog steeds kiezen te veel jongeren voor financiële, administratieve en juridische opleidingen met weinig tot geen arbeidsmarktperspectief. Om deze reden sturen gemeente, schoolbesturen en NPRZ aan op gerichte opleidingskeuzes via een uitgebreid traject van loopbaan oriëntatie.

De beste leraren in Rotterdam
  • De gemeente, de Hogeschool Rotterdam, de schoolbesturen in het vo, de EUR en de ROC’s werken aan een plan voor een eerstegraads lerarenopleiding in Rotterdam. De uitgangspunten voor een dergelijke opleiding zijn inmiddels vastgesteld. Besluitvorming hierover vindt plaats na de zomer.
  • De tot nu toe gerealiseerde afspraken binnen het thema Beste Leraren vormen een belangrijke aanzet, maar intensivering en uitbreiding van de aanpak zijn noodzakelijk om het lerarentekort op te lossen en het percentage onbevoegd gegeven lessen te verminderen. Gezamenlijk met schoolbesturen wordt constant de lerarenagenda aangescherpt en aangevuld.
Landelijke ontwikkelingen
  • De G4 en acht samenwerkingsverbanden hebben in februari 2017 samen concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters fors te laten dalen. Met de afspraken wordt geregeld dat er sneller toegang is tot zorg als dit het onderwijs in de weg staat. Wachtlijsten worden effectief aangepakt en ook het leerlingenvervoer mag geen beletsel meer zijn als er een onderwijsplek is gevonden
  • OCW heeft de regeling Regionaal Investeringsfonds verlengd met een jaar, waardoor ook in 2018 gezamenlijke aanvragen kunnen worden gedaan door bedrijfsleven, overheid en onderwijs voor initiatieven die inzetten op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De minister heeft hiervoor € 25 mln extra ingezet voor 2018. Rotterdam zal gezamenlijk met de onderwijsinstellingen aanvragen indienen om initiatieven te realiseren.