Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen
Regionale samenwerking

Intensiveren samenwerking met regionale partners; onder andere Innovation Quarter, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), HBR, Cleantech en Medical Delta, en vele private partijen bij het uitbouwen van de kansrijke clusters (Maritiem & Clean Tech, Food en Medisch), verbetering van het vestigingsklimaat, ondersteuning van ondernemerschap en innovatie.

Agenda Stad

Via de Agenda Stad heeft het Rijk de steden opgeroepen tot nieuw elan in de samenwerking tussen de steden onderling en met het Rijk. In 2016 zijn daarvoor meerdere City Deals getekend. In 2017 worden deze verder uitgewerkt.

Interne ontwikkelingen
Clusterontwikkeling Triple Helix

De gemeente ondersteunt, versterkt en bevordert de samenwerking tussen de clusters Maritiem & Clean Tech, Food en Medisch, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. De gemeente speelt een actieve rol in de verbinding van initiatieven van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen die de transitie van de economie van de stad versnellen en waar nodig belemmeringen wegnemen.

Versterking vestigingsklimaat

Via clusteraanpak, met de kansrijke clusters Clean Tech, Medisch, Maritieme dienstverlening en Food, levert de gemeente een bijdrage aan het vestigingsklimaat van de stad. Dat betekent onder andere extra inzet op verbreding van de maritieme dienstverlening, verdere ontwikkeling van de stad als een vestigingsplek voor hoogwaardige dienstverlening, goede dienstverlening aan ondernemers en inzet op een goede bereikbaarheid van de stad

Roadmap Next Economy

In oktober 2016 is de Roadmap Next Economy (RNE) gepresenteerd. De RNE geeft een visie en uitvoeringsprogramma die gericht is op het vormgeven van de transitie van de economie naar nieuwe kansrijke ontwikkelingen. Deze transitiepaden zijn: Digital Gateway, Smart Energy Delta, Circular Economy, Entrepreneurial Region en Next Society. In het najaar van 2016 is binnen Rotterdam gestart met het maken van een inhoudelijke vertaalslag van de RNE naar Rotterdam. Vervolgens is een start gemaakt met de uitvoering van de Roadmap Next Economy in Rotterdam. De uitvoeringsagenda zal deze zomer gereed zijn waarna de bijbehorende organisatie zal starten.

W2Chemicals

Het W2C project is de ontwikkeling en realisatie van een innovatieve fabriek die afval om gaat zetten in grondstof (methanol). Voor Europa een unieke fabriek en verder qua omvang uniek (verwerking 250.000 ton afval jaarlijks). Een consortium met o.a. Akzo, AVR, Van Gansewinkel wil deze fabriek realiseren. Deze fabriek is essentieel voor de transitie van het HavenIndustrieel Complex. De gemeente Rotterdam heeft de inspanningen van het Havenbedrijf ondersteund om deze ontwikkeling tot een daadwerkelijke realisatie te krijgen.

Markten

Voor 2017 staan voor het product Markten diverse zaken in de schijnwerpers. Belangrijk moment in 2017 is de oplevering van de herinrichting van de markt op de Binnenrotte. Daarnaast werken we aan de mogelijkheid tot meer verzelfstandiging van markten, hiervoor is een draagvlakonderzoek uitgevoerd. Op basis van de evaluatie van de eerder uitgevoerde pilot en dit draagvlakonderzoek zal een voorstel worden gemaakt om in de Marktverordening de mogelijkheid op te nemen om een vergunning aan kunnen vragen voor het exploiteren van een verzelfstandigde markt. De verwachting is dat nog in 2017een deel van de huidige markten verzelfstandigd zal zijn.