Ontwikkelingen

Invoering stedelijk kader De Rotterdamse Dienstverlening

De in 2016 gestarte invoering van de gemeentebrede servicecentra loopt door tot 2018. De locaties IJsselmonde en Hoogvliet zijn opgeleverd. De locatie Centrum is gesloten vanwege de noodzakelijke verbouwing. De dienstverlening is tijdelijk verplaatst, naar de Hartmansstraat en naar andere locaties.

Uitvoering dienstverlening

Begin 2017 was sprake van een grote stijging van bezoekers aan de gemeentelijke servicecentra. Dat kwam voor een belangrijk deel door de vraag naar reisdocumenten: paspoorten en ID-kaarten. Vanwege de drukte is er tijdelijk extra baliecapaciteit beschikbaar gesteld.

Burgerzaken en BRP (Basisregistratie Persoonsgegevens)

In november 2013 begon het Centraal Meldpunt Persoonsgegevens (CMP). In eerste instantie ging het om een pilot voor terugmeldingen door de politie op de BRP. Het CMP kreeg daarna meer taken en ook meer personeel. Nu is het uitgegroeid tot een meldpunt voor alles wat met mogelijke adresfraude te maken heeft. Ook voert het CMP bijzondere onderzoeken uit die voortkomen uit landelijke en lokale projecten. In 2015 kreeg het CMP een personeelsuitbreiding. Speerpunt was de monitoring en registratie van EU-arbeidsmigranten in de BRP en de REVA (Registratie eerste verblijfsadres). Ook zorgde het CMP voor de handhaving van deze registratie. Voor deze taken is geld geregeld in het programma EU-arbeidsmigranten. Het CMP krijgt ook taken van het meld- en registratiepunt voor Identiteitsfraude. Deze taakuitbreiding is in gang gezet. Het CMP is daarmee uitgegroeid tot een belangrijk schakel in de keten van fraudebestrijding en verbetering van de BRP.

Democratische vernieuwing

Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn. Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B&W en de gebiedscommissies hun rol. De gemeentelijke Ombudsman is voor Rotterdammers aanspreekbaar als er klachten zijn over de gemeentelijke organisatie. Het programma bevat ook het uitvoeren van representatieve en ceremoniële taken, het verzorgen van de dagelijkse ondersteuning van het college, het organiseren van de besluitvorming, het adviseren op de uitvoering van het collegeprogramma en het bewaken van de middelen en prioriteiten. De gebiedscommissies zetten zich in voor de belangen van de inwoners en bedrijven in het gebied.

Evaluatie bestuurlijk model Rotterdam

Met het Plan van aanpak gebiedscommissies 2018 heeft het college invulling gegeven aan de raadsbesluiten van februari 2017 over het Rotterdam bestuurlijk model. De gemeenteraad nam 23 februari 2017 een besluit over de evaluatie van het bestuurlijk model van Rotterdam en ook nam de raad moties en amendementen aan. Het plan van aanpak en de bespreking daarvan in de raadscommissies vormen de basis van de verder uitwerking die moet leiden tot regelgeving. Het college legt de uitwerking voor de zomer 2017 voor aan de gemeenteraad.

Wijkgestuurd werken

De pilotfase van het wijkgestuurd werken is afgesloten. Het concernbrede ontwerp is vastgesteld. Daarmee is een nieuwe stap gezet om in de Rotterdamse organisatie een beter evenwicht aan te brengen tussen enerzijds stedelijke kaders en programma’s en anderzijds het inspelen op vragen uit de wijken en gebieden. In alle wijken is de gemeente met het wijkgestuurd werken gestart.