Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
 • Verder uitvoeren van de doorontwikkeling van de organisatie op de bedrijfsvoeringsdomeinen en het realiseren van de besparingsopdracht.
 • Verbetering van bestuurlijke besluitvorming.
 • Jaarrekeningproces borgen in de staande organisatie.
 • Voortgang monitoren van de uitvoering van concernbrede projecten en prioriteiten waaronder het meerjaren verbeterprogramma en het collegeprogramma.
 • De planning en control cyclus faciliteert de allocatie van middelen en de besluitvorming hierover door de gemeenteraad.
 • Strategische personeelsplanning.
 • Uitvoeringsagenda HR, onder andere gesprekscyclus, flexibilisering arbeid en verjonging.
 • Aanpak ziekteverzuim.
 • Ontwikkelen informatievoorziening (‘Basis Gezond’ en ‘Innovatie’).
 • Uitvoering geven aan het Meerjarig Verbeterplan (MVP) m.b.t. de bedrijfsvoering.
 • Verwerken van wijzigingen vernieuwing BBV.
 • Beheren en onderhouden van de huisvesting en het huisvestingsconcept volgens de kaders van de hiervoor beschreven opdracht.
 • Verder uitvoeren en ingebruikneming van de 14 Servicecentra.
 • Realisatie van de geprognosticeerde besparingen, die voortvloeien uit motie 31, waarbij een besparing op huisvesting van tenminste 20% t.o.v. 2010 behaald dient te worden.
Toelichting prioriteiten

Bedrijfsvoering is ondersteunend aan het primaire proces. Inzet is het werk voor de stad zo optimaal mogelijk te kunnen verrichten. De verbinding tussen het primaire proces in de clusters en de bedrijfsvoering is daarbij cruciaal. Dit gebeurt onder andere door het samenbrengen van de kader stellende, beleidsmatige en uitvoerende taken van de bedrijfsvoering en “dedicated” te werken (met kennis van het primaire proces).

Indicatoren

Niet van toepassing