Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad
  • Verkleinen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille
  • Minder leegstand in de gemeentelijke vastgoedportefeuille
Toelichting
Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad

Het college wil met een pakket aan maatregelen de verblijfsduur van bezoekers aan de binnenstad verlengen met 10%.

Verkleining van de gemeentelijke vastgoedportefeuille

Doel van het college is de gemeentelijke vastgoedportefeuille te verkleinen door een nieuwe verkoopstrategie voor de commerciële vastgoedportefeuille. Het bezit van vastgoed is voor het college geen doel op zich. De nieuwe verkoopstrategie moet leiden tot een versnelling van de verkoop, bijvoorbeeld door verkoop in pakketten, verkoop van specifieke objecten zoals monumenten en verkoop van te transformeren objecten.

Minder leegstand in de gemeentelijke vastgoedportefeuille

Het college wil de leegstand in het bestaand gemeentelijk vastgoed beperken. Door de economische situatie en bezuinigingen nemen maatschappelijke functies af. Daardoor neemt het risico op leegstand en het aantal te verkopen objecten toe. Totdat objecten verkocht zijn, beperkt de gemeente leegstand door het stimuleren van tijdelijk gebruik.

Nieuwe beleidsinitiatieven
Bouwagenda

Over een periode van 5 jaar wordt de Bouwagenda gerealiseerd via verschillende roadmaps, geordend in de uitdagingen energietransitie, gebruik van grondstoffen (circulair 2050), klimaatadaptatie, duurzaamheid, verstedelijking, digitalisering, vervangingsopgave verouderde infrastructuur.

Lopende beleidsinitiatieven
Uitvoeringsplannen

Jaarlijks stelt de gemeente voor de veertien gebieden van Rotterdam een uitvoeringsplan op. In deze uitvoeringsplannen is aangegeven welke inspanningen de gemeente per gebied levert. De gemeente actualiseert de uitvoeringsplannen in 2017 en vormt deze samen met de gebiedsplannen om tot zogenoemde gebieds- en wijkactieplannen.

Marktbenadering

In 2017 continueert de gemeente haar inzet op het aantrekken van investeerders in de stad. Tot nu toe lag de nadruk op investeringen in vastgoed. Mede in het kader van de Roadmap Next Economy wordt de marktbenadering verbreed. Hierbij zoekt de gemeente samenwerking met partners in stad en regio en met andere grote steden.

Agenda Stad

Via de Agenda Stad heeft het Rijk steden opgeroepen tot nieuw elan in de samenwerking tussen de steden onderling en met het Rijk. In 2016 zijn daarvoor meerdere City Deals getekend. In 2017 worden voor een aantal van deze trajecten (Roadmap Next Economy, Klimaatadaptatie, enzovoorts) los van of in vervolg op deze City Deals met het Rijk en anderen vervolgafspraken gemaakt.

Rotterdamse Adaptatie strategie en Resilience strategie

De uitvoering van deze strategie moet er voor zorgen dat Rotterdam een klimaatbestendige en weerbare, veerkrachtige stad is.

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Realisatie 2017

Naam monitor

Collegetarget

Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad

Mijlpaal

2016, begin 4e kwartaal: minimaal 5% toename verblijfstijd

2017, begin 4e kwartaal: minimaal 10% toename verblijfstijd

Realisatie (incl. peildatum)

4 uur en 9 minuten (begin 4e kwartaal 2015)

Begin 4e kwartaal: 11% toename verblijfstijd

Collegetarget

Transformatie van 120.000 m2 kantoren

Mijlpaal

30.000m2

1 januari 2015

60.000 m2

1 januari 2016

90.000

1 januari 2017

tenminste 120.000 m2 bvo per 1 november 2017

Realisatie (incl. peildatum)

56.308 m2

81.830 m2

114.916 m2

136.526 m2
(per 1-5-2017)

Toelichting indicatoren
Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad

Het doel is om bezoekers langer te laten verblijven in de binnenstad (het kernwinkelgebied met de daaraan grenzende belangrijkste aanloopstraten en verblijfsplekken).

Transformatie van 120.000 m² kantooroppervlakte

De gemeente heeft samen met de markt meerdere strategieën ontwikkeld die de leegstand aanpakken. Eén hiervan is het omzetten van (kwalitatief minder goed) vastgoed naar andere functies, oftewel transformatie. De target is begin 2017 gerealiseerd.