Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Nota Rotterdam schone stad
  • Professionalisering
  • Beleidsnota huishoudelijk afval
  • Nota ‘Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018’
  • Burgerparticipatie
Toelichting Prioriteiten
Nota Rotterdam schone stad

Op het gebied van schoon is Rotterdam in 2017 op peil gebleven. De schooncijfers voldoen ruim aan het, in het collegeprogramma, gewenste schoonniveau van een vier gemiddeld in alle wijken. Het wijkprofiel 2016 laat zien dat een deel van de respondenten vaak overlast ervaart van rommel in de buitenruimte, vuil naast de container en hondenpoep. Daarmee is de subjectieve beleving van een schone stad afwijkend van de objectieve beleving. Om ook de schoonbeleving te verbeteren is in 2016 de Nota Rotterdam Schone Stad opgesteld en is gestart met de uitvoering ervan. De uitvoering van deze beleidsnota zet zich in 2017 en 2018 voort.

Professionalisering

Om het schoonniveau te kunnen behouden is het vak reinigen verder geprofessionaliseerd.
Als vervolg op deze professionalisering is in 2016 een start gemaakt met het werken met vervuilingsprofielen (assetmanagement). Dit sturingsinstrument laat zien welke straten het snelst vervuilen en waar de inzet van de reiniging nodig is. In 2017 wordt dit doorgezet.

Beleidsnota Huishoudelijk Afval 2013–2018

In de Beleidsnota Huishoudelijk Afval 2013–2018 staan de ambities van het college beschreven. In 2016 lag de nadruk op verbetering van afvalscheiding, hergebruik en recycling (van grondstoffen), tegen zo laag mogelijke kosten. Ook de komende jaren blijft de focus hierop gericht.

Nota ‘Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018’

Het meest noodzakelijke onderhoud is uitgevoerd. Daarbij lag de prioriteit op wegen, groen, spelen en openbare verlichting. Het college heeft vanaf 2016 structureel € 4,7 mln extra beschikbaar gesteld voor het projectmatig onderhoud van wegen. Daarnaast heeft het college voor 2017 en 2018 € 1,3 mln per jaar beschikbaar gesteld voor de instandhouding van het bomenareaal.

Burgerparticipatie

Right to Challenge: in 2016 liep de challenge Schepenstraat, waarbij bewoners verantwoordelijkheid namen voor de bovengrondse herinrichting van hun straat. Daarnaast zijn een vijftal challenges op het gebied van de buitenruimte in voorbereiding.
Voor het thema Buitenruimte is in 2017 € 600 beschikbaar voor innovatieve ideeën. In het kader van CityLab010 zijn binnen het thema Buitenruimte diverse initiatieven ingediend die worden beoordeeld op het krijgen van een financiële bijdrage.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

Collegetarget

Rotterdamse buurten schoon

Mijlpaal

4,0

> 4

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

4,4

4,6

n.v.t.

Overig

MSB-melding Schoon tijdig afgehandeld

Mijlpaal

95%

95% < 3 werkdagen

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

96,6%

96,4%

n.v.t.

Overig

CROW wegen 85% voldoende of matig vanaf 2020

Mijlpaal

76%

85%

Realisatie (incl. peildatum)

76%

85%

85%

Overig

Openbare verlichting
% brandende verlichting

Mijlpaal

98%

98%

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

98

96,4%

98%

n.v.t.

Toelichting Indicatoren
Collegetarget  Rotterdamse buurten schoon

Het schoonniveau van 66 Rotterdamse CBS- buurten is in de periode 2014-2018 gemiddeld, per buurt, per jaar, een 4 of hoger. Schoonniveau 4 wil zeggen: over alle vijf schoonproducten vanuit de Rotterdamse methodiek Productnormering scoort de gemeente in 66 van de 93 Rotterdamse buurten (dit zijn alle buurten met uitzondering van havengebieden en gebieden waar weinig mensen wonen), gebaseerd op de territoriale indeling van Rotterdam, gemiddeld per buurt, per jaar, een 4 of hoger voor alle schoonprodukten. Het gemiddelde schoonniveau is tot nu toe op het afgesproken niveau (op basis van de Rotterdamse schouwmethodiek) gebleven. Het schoonniveau bedroeg in de eerste 4 maanden van 2017 gemiddeld een 4,43.

Indicator MeldingenSysteemBuitenruimte

MSB-meldingen: 95% afhandeling klachten binnen drie werkdagen (afgehandeld of in behandeling gezet). Het percentage bedroeg in de eerste 4 maanden van 2017 gemiddeld 95,26%.

CROW wegen (% voldoende of matig)

In Rotterdam is vastgesteld dat de kwaliteit van de wegen en fietspaden minimaal 85% voldoende of matig is, gemeten naar de landelijke richtlijnen van CROW (Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur). 84% van het huidige wijkgebonden wegennet heeft een voldoende of matige kwaliteit en 88% van de hoofd- en verzamelwegen (peildatum eind 2016). In de Nota onderhoud kapitaalgoederen is aangegeven wat nodig is om de kwaliteit van de kapitaalgoederen op orde te houden. Met de structurele verhoging van het budget vanaf 2016 met € 4,7 mln investeert de gemeente in de kwaliteit van de wegen, zodat ze voldoen aan de Rotterdamse kwaliteitsnorm van 85% voldoende of matig. De inspectie van het volledige wegenareaal gebeurt volgens de landelijke richtlijnen van het CROW.

Openbare verlichting (% brandende verlichting)

Voor de prestaties van de openbare verlichting gelden andere normen dan voor de overige kapitaalgoederen; verlichting brandt of het brandt niet. Doel is dat gemiddeld 98% van alle verlichting in Rotterdam moet branden. Metingen vinden twee keer per jaar plaats.