Prioriteiten en indicatoren

De hoofdprioriteiten binnen het programma Maatschappelijke ondersteuning zijn:

 • Uitvoering van het programma Langer Thuis: het makkelijker maken voor ouderen en mensen met een beperking om langer zelfstandig te wonen;
 • Uitvoering van het programma Voor mekaar: zorgen dat het sociale netwerk van ouderen wordt vergroot en versterkt;
 • Samenwerking met zorgverzekeraars;
 • Vroegsignalering van problematische schulden en inkomensondersteuning op maat;
 • Uitvoering meerjaren beleidsplan schulddienstverlening Rotterdam 2016-2019;
 • Uitvoering uitvoeringsplan Samenhang Schulddienstverlening: effectievere inzet van ondersteuning, herontwerp van de keten en effectmeting en monitoring;
 • Uitvoering van het beleidskader 2015-2019: Met taal versta je elkaar;
 • Steeds meer Rotterdammers doen iets terug voor hun uitkering (tegenprestatie);
 • Voor Rotterdammers die vrijwilligerswerk doen en/of mantelzorg verlenen is een  ondersteuningsstructuur voor vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers en bewonersinitiatieven beschikbaar zodat hun taak wordt verlicht. Evenals een online matchingsplatform voor vraag en aanbod;
 • Doorontwikkelen van de basisinfrastructuur welzijn in de gebieden, inclusief Huizen van de Wijk en het versterken van wijknetwerken zodat ondersteuning wijkgericht wordt georganiseerd, dicht bij Rotterdammers;
 • Zichtbaar maken van ondersteuning voor het maatschappelijk middenveld (inclusief sociaal ondernemers) en van bewonersinitiatieven;
 • Realiseren inkoop 2018 zorg, welzijn en jeugdhulp en daarna implementeren van de nieuwe contracten (afhankelijk van onderwerp al dan niet samen met aanbieders) zodat Rotterdammers nog betere ondersteuning krijgen;
 • Versterken van wijknetwerken ten einde de ondersteuning aan Rotterdammers te verbeteren;
 • De medewerkers van het Jongerenloket helpen jongeren het best passende loopbaan- en toekomstperspectief te vinden. Het einddoel is economische en sociale zelfstandigheid, zodat jongeren weer meedoen en actief deel uitmaken van de maatschappij.