Prioriteiten en indicatoren

Uitstroom naar werk

Beperking van het aantal bijstandsgerechtigden is ook in 2017 een collegeprioriteit. Het college investeert in de preventieve aanpak om bijstandsafhankelijkheid te voorkomen en blijft tegelijkertijd de uitstroom naar werk bevorderen. Voor de collegetarget wordt het aantal geregistreerde beëindigde uitkeringen met als reden ‘uitstroom naar werk’ gemeten. De ‘datum einde uitkering’ is hierbij leidend. Het streefcijfer voor 2017 is 4.300 werkzoekenden die uitstromen naar werk. Voor deze collegeperiode geldt het streven om tot en met 2017 in totaal 12.000 werkzoekenden te laten uitstromen naar werk. Er zijn in 2017 tot en met april 649 werkzoekenden uitgestroomd naar werk. De komende maanden zal dit nog stijgen als gevolg van het effect van de administratieve vertraging: uitkeringen worden (met terugwerkende kracht) een aantal maanden later beëindigd in verband met administratieve afhandelingen. Over de gehele collegeperiode tot en met het eerste tertaal 2017 zijn er in totaal 11.658 werkzoekenden uitgestroomd naar werk.

Ontwikkelingen BUIG-budget

BUIG staat voor Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten. Het Rijk stelt in de vorm van het BUIG-budget middelen beschikbaar om de sociale uitkeringslasten in het kader van de Participatiewet te betalen. Voor de bepaling van de middelen per gemeente wordt gebruik gemaakt van een verdeelmodel. Een verdeelmodel dat voor 2017 en volgende jaren onvoldoende budget voor Rotterdam oplevert om de geraamde uitkeringslasten te kunnen voldoen.
Voor de verdeling van de middelen die nodig zijn voor 2018 wordt gewerkt aan een verfijning van het huidige model. Daarnaast wordt door middel van onderzoek naar een verklaring gezocht voor de negatieve en positieve uitschieters bij de verdeling in 2017. De uitkomsten van beide onderzoeken zorgen mogelijk voor aanpassingen in het verdeelmodel. Onderzoek toont ook aan dat de gemiddelde prijs van een uitkering sterk verschilt per gemeente. Het verdeelmodel houdt daar op dit moment geen rekening mee. De uitkomsten van het huidige verdeelmodel doen de gemeente Rotterdam, net als de overige G4 gemeenten, tekort. Naast de verdeling van het budget speelt ook de omvang van het totale budget (macrobudget) een rol. Het in 2016 door het rijk uitgekeerde macrobudget was € 271 mln te laag om de betaalde uitkeringslasten (landelijk) te dekken. In de lobby naar het rijk wordt door de G4, VNG en Divosa ingezet op verhoging van het (macro)budget.
Bovengenoemde ontwikkelingen en feiten maken het onmogelijk om een betrouwbare raming af te geven van het BUIG-budget voor de komende jaren. Daarom hanteert de gemeente in de voorjaarsnota dezelfde ramingssystematiek als de afgelopen jaren, waarin voor het lopende en eerstvolgende begrotingsjaar een raming van baten en lasten wordt opgenomen op basis van de meest recente realisatiecijfers en de voor ons bekende informatie vanuit het rijk en voor de jaren daarna uitgegaan wordt van kostendekkendheid.

Soort indicator (college-doelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

College-doelstelling

Uitstroom naar werk

Mijlpaal

2.000

2.500

3.200

4.300

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

JR 2014: 2.665

Peildatum 4/5/2017: 2.963

JR 2015: 3.611

Peildatum 4/5/2017:
3.825

JR 2016: 4.035

Peildatum4/5/2017:
4.221

Realisatie jan t/m apr: 649
(peildatum 4/5/2017)

Prognose: 4.300

Overig

Uitgevoerde heronderzoeken rechtmatigheid

Mijlpaal

n.v.t.

3.000

3.000

3.000

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

JR 2015: 3.056

2.969 (peildatum 1/2/2017)

Realisatie jan t/m apr: 449

Overig

Aanvragen levensonderhoud

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

19.382 (peildatum 14/1/2016)

19.776 (peildatum 1/1/2017)

Realisatie jan t/m apr: 6.446 (peildatum 4/5/2017)

Overig

Instroom in de bijstand

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

11.028 (peildatum 14/1/2016)

10.005 (peildatum 1/1/2017)

Realisatie jan t/m apr: 3.321 (peildatum 4/5/2017)

Overig

Gemiddelde kosten bijstandsuitkering

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

14.085 (peildatum: 25/2/2016)

14.154 (peildatum 1/1/2017)

Prognose heel 2017: 14.160

Overig

Volume bijstandsuitkeringen

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

JR 2015: 38.431 (peildatum: 4/1/2016)

39.043 (peildatum 1/1/2017)

Realisatie jan t/m apr: 39.324 (peildatum 5/5/2017)
Prognose heel 2017: 39.065

Overig

Jongeren aan de slag

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

2.854 (peildatum: 16/2/2016)

3.033 (peildatum 1/1/2017)

Realisatie jan t/m apr: 3.170 (waarvan 354 nieuwe doelgroepen en 480 extra statushouders)

Toelichting indicatoren
Uitstroom naar werk

De uitstroom naar werk is een collegeprioriteit. Gemeten wordt het aantal geregistreerde beëindigde uitkeringen met als reden ‘uitstroom naar werk’. De ‘datum einde uitkering’ is hierbij leidend.

Uitgevoerde heronderzoeken rechtmatigheid

De handhaving op onrechtmatige uitkeringsverstrekking aan de hand van doorlichting van dossiers. Het doel is om in 2017 3.000 heronderzoeken uit te voeren, in 2018 6.000 dossiers en in 2019 ook.

Aanvragen levensonderhoud

Het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering (levensonderhoud). Over de periode januari t/m april 2017 bedraagt dit 6.446.

Instroom in de bijstand

De instroom in de bijstand betreft het aantal toegekende aanvragen levensonderhoud. Over de periode januari t/m april 2017 bedraagt dit 3.321.

Gemiddelde kosten bijstandsuitkering

De gemiddelde uitkeringskosten per huishouden worden berekend door de totale uitkeringslasten te delen door het aantal uitkeringsgerechtigden. De effecten van rijksmaatregelen zijn in de gemiddelde prijs verwerkt. De prognose voor 2017 is 14.160.

Volume bijstandsuitkeringen (gemiddeld)

Het volume bijstand bedraagt op 5 mei 2017 39.324. Het verwachte gemiddelde volume voor heel 2017 bedraagt 39.065.

Jongeren aan de slag

In het Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid (Jongeren aan de slag) is als doelstelling geformuleerd het volume jongeren in de uitkering jaarlijks te verlagen als resultante van instroom en uitstroom.