Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten/ beleidsinitiatieven
 • Verhogen van de cultuur- , sport- en beweegdeelname door Rotterdammers
 • Verhogen kwaliteit en uitbreiden van capaciteit van sportvoorzieningen
 • Verzelfstandigingen: sport en Natuur- en milieueducatie (NME)
 • Uitvoering geven aan het Cultuurplan 2017-2020 incl. de daarin opgenomen speerpunten (aantoonbare) vergroting en verbreding van het publieksbereik, vernieuwing en innovatie, cultuureducatie en talentontwikkeling, internationale profilering en samenwerking. Ontwikkeling en uitvoering van de strategische beleidsdossiers op het gebied van creatieve industrie, nieuwe financieringsvormen, collectiebeleid, cultuur in de gebieden en atelier- en broedplaatsenbeleid.
 • Sportnota 2017-2020
Toelichting
Verhogen van de cultuur- , sport- en beweegdeelname door Rotterdammers

Het college ondersteunt, stimuleert en ontwikkelt het culturele en sportieve klimaat. Het doel is het vergroten van de participatie van Rotterdammers op deze terreinen. Met een uitgebreid aanbod aan voorzieningen en activiteiten draagt de sport- en cultuursector bij aan talentontwikkeling en activering.

Verhogen kwaliteit en uitbreiden van capaciteit van sportvoorzieningen

De sportvoorzieningen vormen de hardware van het sportbeleid. Voor de beleidsdoelstelling om alle Rotterdammers zo veel mogelijk te laten sporten en bewegen, is een goed aanbod aan sportvoorzieningen een noodzakelijke voorwaarde. Het college investeert vanaf 2017 daarom extra in de sportvoorzieningen.
Het college doet dit via twee sporen:

 • sportvoorzieningen basis op orde: het op het gewenste conditieniveau brengen en borgen van de bestaande sportvoorzieningen.
 • kwaliteitsslag sportvoorzieningen: de maatregelen zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van sportvoorzieningen en het oplossen van bestaande capaciteitsknelpunten.

Voor een omschrijving van de maatregelen: zie het product Sport en recreatie.

Verzelfstandigingen: sport en NME

Het college heeft in februari 2017 het hoofdlijnenbesluit genomen om de uitvoering van de taken rond sportvoorzieningen (zwembaden, sporthallen, gymzalen en sportvelden) en sportprogrammering (sportregie, schoolsport, buurtsport en sportieve evenementen) te verzelfstandigen en onder te brengen in een sportbedrijf. Dit sportbedrijf wordt een besloten vennootschap, waarvan de gemeente enig aandeelhouder is. Het sportbedrijf wordt per 1 januari 2018 operationeel. De gemeente sluit een contract af met het sportbedrijf over de te leveren producten, prestaties en kwaliteitscriteria en stelt hiervoor een budget beschikbaar aan het sportbedrijf.

Het college moet medio 2017 een hoofdlijnenbesluit nemen over eventuele verzelfstandiging van de uitvoerende taken rond kinderboerderijen en natuur- en milieueducatie. Dit besluit wordt voorgelegd aan de raad. Indien dat besluit wordt genomen, wordt 2018 een transitiejaar en wordt de verzelfstandiging per 1 januari 2019 gerealiseerd.

Uitvoering van het Cultuurplan 2017-2020

2017 is het eerste jaar van het Cultuurplan 2017-2020. Speerpunten in het cultuurbeleid 2017-2020 zijn (aantoonbare) vergroting en verbreding van het publieksbereik, vernieuwing en innovatie, cultuureducatie en talentontwikkeling, internationale profilering en samenwerking.

Sportnota 2017-2020

In 2016 is in co-creatie met de stad, partners en op basis van uitgangspunten van de raad de nieuwe sportnota voor 2017-2020 opgesteld. Gezamenlijk met al deze partijen is eerst een gedeelde visie op sport in 2030 in Rotterdam geformuleerd. Op basis van deze visie zijn vier ambities voor de sportnota opgesteld, gericht op het verhogen van het aantal Rotterdammers die sporten en bewegen, de inzet van sport als middel en sport als instrument voor citymarketing. Deze vier ambities zijn:

 • De stad nodigt uit tot bewegen en sport
 • Nog meer Rotterdammers hebben plezier in bewegen
 • Sport brengt meer in beweging
 • Rotterdam ademt sportambitie en -innovatie

De sportnota 2017+ is in oktober 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Op 10 mei 2017 is het implementatieplan sportnota 2017+ door het college vastgesteld.

Nieuwe beleidsinitiatieven

In het verlengde van het Cultuurplan 2017-2020 wordt beleid ontwikkeld onder andere op het gebied van ateliers- en broedplaatsen en cultuur in de gebieden. In de loop van 2017 zullen daar enkele strategische beleidsdossiers aan worden toegevoegd in het verlengde van de trends en ontwikkelingen die in ''Verhaal van de Stad/Gesprek'' met de Stad worden gesignaleerd, zoals de relatie tussen cultuur en zorg & welzijn en de diversiteit in de culturele sector.

Lopende beleidsinitiatieven

Lopende beleidsinitiatieven zijn de verdere ontwikkeling en uitvoering van de strategische beleidsdossiers Publieksbereik, Cultuureducatie en talentontwikkeling, Creatieve industrie, Evenementenbeleid, Collectie- en ontzamelbeleid, Nieuwe financieringsvormen, Bibliotheekbeleid en Lokaal Mediabeleid.
Daarnaast wordt voorzien besluitvorming en implementatie over de Visie Collectie Rotterdam met daarin inbegrepen uitvoeringsmaatregelen voor de gemeentelijke collecties museale kunst en regelingen op het gebied van beeldende kunst in de openbare ruimte.

Ook behoren hiertoe de uitvoering van het Cultuurplan 2017-2020, de Sportnota 2017-2020, Lekker Fit!, het uitvoeren van het beleidskader Zwemmen 2015-2025, het onderzoek naar een Rotterdamse planningsnorm voor zwembaden, het uitvoeren van het beleidskader NME, verdere uitwerking van de Sportcampus, Hart van Zuid (zwembad) en Huis op Zuid (zwembad en gymzaal).

De evaluatie van Cultuureducatie (uitvloeisel van de besluitvorming over het Cultuurplan 2017-2020) leidt mogelijk tot herijking van het beleid op dit terrein.

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2015

Prognose
2016

2017

Naam monitor

BBV

Niet sporters

%

53,5 %
(realisatie 2014)

nvt

RIVM Zorgatlas

overig

Target sportparticipatie:
Omgevingsindex

Mijlpaal

59%

60%

VTO

Realisatie (incl. peildatum)

59% najaar 2013

62% najaar 2015

nvt

nvt

overig

Aantal Lekker Fit!-scholen

Mijlpaal

Realisatie (incl. peildatum)

88

94

94

overig

Aantal school-sportverenigingen

25

26

26

overig

Aantal sportplusverenigingen

22

25

25

overig

aantal side-events

23

20

20

N.B.: alle gemeenten zijn in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht een aantal door het rijk voorgeschreven beleidsindicatoren in hun begroting op te nemen. Dit met oog op onder anderen het vergroten van de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten. Alle gemeenten moeten gebruik maken van dezelfde bronnen en peildata. Via de website http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/ is vergelijking met andere gemeenten mogelijk.

Toelichting indicatoren
 • Voor de targets sportparticipatie, aantal Lekker Fit!-scholen, aantal schoolsportverenigingen en aantal sportplusverenigingen geldt dat de gemeente inzet op kwaliteit boven kwantiteit. Er wordt bestendigd waar nodig en verder doorontwikkeld in aansluiting op de uitgangspunten en de ambities van de Sportnota 2017-2020.
 • Bij side events gaat het om verschillende vormen van side events. Zo is een clinic voor het basisonderwijs voor 1 geteld al is dat 120 dagdelen. Tevens is een hele dag evenementen bij bv het WK Beachvolleybal ook voor 1 geteld.

Noot: Het verschil tussen de twee sportparticipatie-cijfers dat gemeten wordt door enerzijds het RIVM (openbaar cijfer niet-sporters dat gepubliceerd wordt op waarstaatjegemeente.nl, 53,3% in 2014) en anderzijds onze eigen collegedoelstelling die gemeten wordt middels de landelijke Richtlijn voor sportdeelname onderzoek door OBI (62% sporters in 2015), wordt verklaard door verschillende onderzoeksmethoden met een verschillende aanpak in het veldwerk, verschillen in vraagstelling (12 x per jaar of 1 x per week), verschillende leeftijdsgroepen die worden onderzocht en verschillende meetjaartallen.