Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten / beleidsinitiatieven

De prioriteiten van dit college zijn:

  • Verbeteren van de onderwijsresultaten van Rotterdamse leerlingen, verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het tegengaan van uitval door het uitvoeren van het programma Leren Loont!.
  • Masterplan Onderwijs 2025 en Rotterdam Onderwijsstad
  • Onderwijs aan kinderen van statushouders en asielzoekers
  • Onderwijshuisvesting
  • Aanpak schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
  • NPRZ en Children’s Zone
Toelichting
Leren Loont!

Het college heeft voor de periode 2015-2018 het programma Leren Loont! vastgesteld. Het doel is de onderwijsresultaten van Rotterdamse leerlingen te verhogen door de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Dit wordt vormgegeven door de onderstaande thema’s

Vliegende Start
De opvang van de allerkleinste Rotterdammertjes moet van hoge kwaliteit zijn. Alle Rotterdamse peuters verdienen een vliegende start. Zij moeten allemaal zonder achterstanden en goed voorbereid aan de basisschool beginnen. De afgelopen jaren heeft de voorschoolse én de vroegschoolse educatie in Rotterdam een enorme kwaliteitsimpuls gekregen, in pedagogisch beleid, professionele aansturing en educatieve programma’s. Ook de toegankelijkheid is verbeterd: de wachtlijst voor de voorschool is tussen 1 oktober 2015 en 1 oktober 2016 met 50% gedaald, van ruim 1.100 naar ongeveer 550 peuters. De wachtlijst daalt sindsdien steeds verder. Op 30 maart 2017 hebben de gemeente en het veld het Rotterdams kwaliteitskader voorschool vastgesteld in de sectorkamer jonge kind. Het kwaliteitskader beschrijft niet alleen waaraan de groepen nul nieuwe stijl moeten voldoen (eisen), maar geeft ook een perspectief op de verdere kwaliteitsontwikkeling (ambitie).

Kwaliteit door schoolontwikkeling
Rotterdam legt de lat hoog. Het onderwijs moet hier goed zijn en steeds beter worden. Dat alle Rotterdamse kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en kansrijk opgroeien, daar gaat het om. Dat betekent: zorgen voor goed onderwijs, hogere resultaten en minder uitval. Daarop zet het college onder andere in met gerichte arrangementen en goed gekwalificeerde professionals op school en voor de klas om zo de kwaliteit van scholen te verhogen en het aantal zwakke en risicovolle scholen af te laten nemen. De schoolbesturen ontvangen een schoolontwikkelingsbudget, waarbij de scholen zelf binnen de kaders kunnen bepalen waar zij de subsidie voor inzetten.

De afgelopen jaren is er een kentering te zien waarbij Rotterdam echt een inhaalslag heeft gemaakt met betrekking tot het aantal zwakke middelbare scholen; in 2012 was nog 16,5% van de VO afdelingen zwak, in 2016 nog maar 3,9%. In het basisonderwijs lukt het om zwakke scholen snel weer op het juiste kwaliteitsniveau te brengen, maar het beleid heeft er helaas nog niet toe geleid dat er ook geen nieuwe zwakke basisscholen meer bij komen. Daarom heeft de gemeente gezamenlijk met het scholenveld begin 2017 de Leren Loont! aanpak aangescherpt.

Het is gelukt om de onderwijsresultaten van Rotterdamse leerlingen te verhogen. Liep Rotterdam in 2010 nog meer dan 4 punten achter op de landelijke scores op de eindtoets, in 2016 is dit teruggebracht tot slechts 1,8 punten. De stijging van de onderwijsresultaten beperkt zich niet alleen tot de groep 8 leerlingen, ook in eerdere leerjaren zijn de resultaten gestegen; de uitslagen op de tussentijdse toetsen lagen in 2010 nog ver onder het landelijk gemiddelde, maar nu zijn de Rotterdamse scores gelijk aan de landelijke scores.

Beste leraren
Goed onderwijs in Rotterdam vraagt om voldoende en om de beste leraren. Het college zet in op het aantrekken en behouden van leraren en op het verbeteren van de kwaliteit van leraren. Om leraren aan te trekken en te behouden voor de stad is de Rotterdamse Leraren cao ontwikkeld. De cao biedt maatregelen voor het verbeteren van de werkomstandigheden en randvoorwaarden van Rotterdamse leraren. Zo ontvangen alle leraren (en onderwijsprofessionals) die werkzaam zijn in Rotterdam een Rotterdampas. Met de Welkompremie trekt Rotterdam leraren over de streep om voor onze stad te kiezen. In schooljaar 17/18 verwacht het college rond de 18 premies te verstrekken. Dit is een groeimodel: de premie kan pas worden aangevraagd zodra (in de meeste gevallen na 1 jaar tijdelijke aanstelling) een vast dienstverband ontstaat. Dat kost tijd. Het initiatief zal daarom worden gecontinueerd, waarbij herijking zal plaatsvinden ten aanzien van de vakken waar een groot lerarentekort is in het VO. Daarnaast is in schooljaar 16-17 gestart met de eerste Erasmus Excellentie Leergang. De deelnemende leraren zijn gestart met een traject om zich te ontwikkelen als professional en maken daarbij de vertaling naar de ontwikkeling van het onderwijs als geheel in verbinding met de stad Rotterdam.

Eind februari is een convenant tussen de grote schoolbesturen VO, de OSR, OCW en gemeente Rotterdam gesloten. Vanuit de gemeente is een HR-expertteam gevormd, waarin gewerkt wordt aan de versterking van het HR beleid van de Rotterdamse schoolbesturen. Eén en ander moet leiden tot een gezamenlijke aanpak voor een betere begeleiding van starters in het onderwijs, de ontwikkeling van een toolbox voor besturen om het strategisch personeelsbeleid te verbeteren, de inbedding van het Rotterdamse lerarenprofiel en tot de opbouw van een leerkennisnetwerk voor HR-professionals.

Werk aan vakmanschap
Eén van de doelstellingen van het onderwijs is het opleiden naar een baan. De economie en arbeidsmarkt zijn sterk aan verandering onderhevig en de verwachting is, dat dit groot effect heeft en gaat hebben op de soorten werkgelegenheid in Rotterdam. Daarom zet Rotterdam in op het stimuleren van loopbaanoriëntatie bij leerlingen en op het stimuleren van kiezen voor arbeidsmarktrelevante opleidingen.
Om de keuze voor techniek onder basisschoolleerlingen te stimuleren is begin 2017 samen met Shell de W&T-wijzer gelanceerd (http://www.wtwijzer.org/), een tool waarmee basisscholen in staat worden gesteld om wetenschap en technologie stap-voor-stap in de klas in te bedden. Na de lancering is de W&T-wijzer naar alle basisscholen verstuurd. Om in het bijzonder meisjes te interesseren voor techniek, heeft Rotterdam in april 2017 zeer actief meegedaan met de landelijke ‘Girls Day’. Binnen mbo scholen zijn er nieuwe opleidingen ontstaan in samenwerking met werkgevers zoals de opleiding Cloud Engineering bij het Techniek College Rotterdam en tweetalige management assistent bij het Zadkine.

Aansluiting onderwijs en jeugdhulp
Elk kind verdient een kansrijke toekomst zonder belemmeringen. Voor sommigen betekent dat een onderwijsplek met de juiste ondersteuning en jeugdhulp. De uitdaging voor scholen, jeugdhulpverlening en gemeente ligt in het combineren van onderwijs en jeugdhulp om de kansen van leerlingen positief te beïnvloeden. Dit doet het college onder andere door inzet van de Taskforce Thuiszitters. Deze begeleidt thuiszittende leerlingen voor wie geen oplossing in zicht is, met als doel het aantal thuiszitters te verminderen. De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van scholen, jeugdhulpaanbieders en gemeente. De reductie van het aantal thuiszitters ligt nog niet op schema. Om de gewenste afname te behalen, zou het aantal thuiszitters in april 2017 niet meer dan 62 mogen zijn. Het waren er echter 88. Meer dan 40 daarvan staan op de wachtlijst voor het speciaal onderwijs. Dat vindt het college onacceptabel. Daarom zijn er aanvullende afspraken gemaakt tussen de betrokken partijen en wordt gewerkt aan het versterken van de positie van de Taskforce Thuiszitters.

Masterplan Onderwijs en Rotterdam Onderwijsstad

Rotterdam is verkozen tot Nationale Onderwijsstad in het schooljaar 2016-2017. Het college wil het Rotterdamse onderwijs in de etalage te zetten, kennis en vernieuwing naar de stad halen en de aantrekkingskracht van Rotterdam als onderwijsstad op leraren en andere onderwijsprofessionals vergroten. In de eerste vier maanden heeft een aantal grote evenementen plaatsgevonden in het kader van Rotterdam Onderwijsstad, met zowel nationale als ook internationale uitstraling: uitreiking van provinciale en nationale Onderwijsprijzen, workshops en onderwijsfilms op het IFFR, Dag van de Leerplicht en de maand maart de Maand van het Cultuuronderwijs, afgesloten met een eerste editie van de Nacht van het Onderwijs in KINO. Een festivalprogramma waar inhoud en entertainment rondom het thema Bouwen aan de Toekomst werd aangeboden aan een breed publiek.
In samenwerking met het Onderwijsveld en het bedrijfsleven wordt het Onderwijsjaar benut om een meerjarig visie te maken op het onderwijs: Het Masterplan 2030. Het doel is tweeledig: het onderwijs toekomstbestendiger maken en onderzoeken hoe het onderwijs een bijdrage kan leveren aan een goede toekomst voor de stad.

Onderwijs aan kinderen van statushouders en asielzoekers

Samen met het onderwijsveld heeft het college onderwijs gefaciliteerd voor kinderen van statushouders en asielzoekers door voldoende schakelklassen (primair onderwijs) en internationale schakelklassen (in het voortgezet onderwijs). In februari 2017 is een vve-groep gestart voor peuters in de AZC school Beverwaard. In het po en vo zijn, ondanks de groei van het aantal leerlingen, geen wachtlijsten: leerlingen stromen in op basis van aanmelding.

Onderwijshuisvesting

Eind 2014 is een lijst met 146 aandachtspanden opgesteld. Dit zijn schoolgebouwen waarvan is geconstateerd dat deze niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Niet alles hoeft te worden vervangen. Daar waar mogelijk worden door herschikking panden afgestoten, waardoor tevens de overcapaciteit wordt teruggebracht. Het aanpakken van de resterende panden van de lijst van 146 vergt een investering van om en nabij de € 500 mln over een periode van circa 10 jaar. Bij de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan 2015-2019 (IHP) in november 2014 is er een investeringskrediet van € 200 mln beschikbaar gesteld. In de voorjaarsretraite heeft het college aangegeven eenmalig € 60 mln aan extra investeringskrediet beschikbaar te willen stellen. Daarmee wordt het mogelijk om nog een serie projecten op te starten. De technische verwerking hiervan vindt plaats bij de tweede herziening (bestuursrapportage). In 2017 worden meer dan 30 projecten (schoolgebouwen) van de investeringsagenda uit het Integraal Huisvestingplan 2015 – 2019 in voorbereiding/uitvoering genomen.

Aanpak schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (vsv)

Het is van belang dat de leerlingen die op de Rotterdamse scholen naar school gaan, hun opleiding afmaken, hun startkwalificatie behalen en niet voortijdig uit het onderwijs uitvallen. De gemeente zet zich samen met de Inspectie van het Onderwijs en het scholenveld actief in om schoolverzuim tegen te gaan. Schoolverzuim is een belangrijke indicator van voortijdig schoolverlaten. De gemeente doet dit onder andere door het handhaven van de leerplichtwet richting jongeren en hun ouders. Daarnaast ondersteunt de gemeente scholen om te komen tot een goede inzichtelijk aan- en afwezigheidsadministratie, een goede verzuimaanpak begint immers op school. Alle ingezette acties hebben ertoe bijgedragen dat voor het vijfde achtereenvolgende jaar het aantal absoluut verzuimende leerlingen (niet ingeschreven bij een school) is gedaald.  
Elke vier jaar wordt de aanpak Voortijdig schoolverlaters (vsv) door het ministerie van OCW aangepast. Met ingang van schooljaar 2016-2017 is er weer een nieuwe periode gestart. Samen met het ministerie van OCW, de regiogemeenten en het onderwijsveld heeft de gemeente een vervolgaanpak ontwikkeld die jongeren aan een startkwalificatie helpt of ondersteunt bij het vinden van een baan. Het aantal schoolverlaters is door het beleid van de afgelopen jaren gedaald van 5,3% van de leerlingen in 2011-2012 naar 3,1% in 2015-2016.

NPRZ/Children’s Zone

Met het Rijk en onze partners gaat het college onverminderd verder met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid: goed onderwijs, meer lestijd (minimaal zes uur per week) en de ondersteuning van gezinnen door de wijkteams. Deze extra inzet levert resultaat op: de onderwijsresultaten stijgen op Zuid ook.