Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
 • Cluster Maritiem
 • Cluster Clean Tech
 • Cluster Medisch en Zorg
 • Cluster Food
 • Werklocaties
 • Innovatie Smart City
 • Accountmanagement MKB en Dienstverlening Ondernemers
 • Warenmarkten
 • Roadmap Next Economy
Toelichting prioriteiten
Cluster Maritiem

In 2017 gaat de gemeente door met de versterking van het maritieme cluster, wat één van de hoofddoelstellingen is van de concernbrede Stedelijke Agenda Haven. De vijf programmalijnen zijn nu bepaald; (1) maritieme zakelijke diensten (2) commodity trading (3) hoofdkantoorfuncties logistieke bedrijven (4) scheepsbouw & offshore en (5) innovatie in transport, logistiek, chemie en energie. De coördinatie van het concern brede havendossier ligt voor een belangrijk deel bij het cluster Maritiem.

Cluster Clean Tech

Met het Havenbedrijf Rotterdam, Innovation Quarter, Rotterdam Partners, Deltalinqs, iTanks en Clean Tech Delta geeft de gemeente een impuls aan innovatieve projecten en businesscases van marktpartijen uit de regio. Het gaat om projecten die bijdragen aan de overgang naar de nieuwe economie en een hefboom zijn voor publieke beleidsvorming en flankerende maatregelen.

Cluster Medisch en Zorg

De ambitie is dat Rotterdam een zeer vitale stad is, waar kwaliteit van leven en gezonde leefstijl vanzelfsprekend zijn. De gemeente doet dit met bedrijvigheid die in Rotterdam is gevestigd en vanuit economisch oogpunt langs de volgende programmalijnen:

 • Bredere samenwerking in de regio en binnen het Medical delta
 • Betere experimenteerruimte en groter innovatief vermogen
 • Inzet op beter gekwalificeerd en bij de (markt)vraag passend personeel
 • Het aantrekken van bedrijven en bedrijvigheid
Cluster Food

Speerpunten binnen het cluster Food zijn verkrijging van een betere aansluiting van bedrijven en onderwijsinstellingen op de arbeidsmarkt en creatie van nieuwe werkgelegenheid door aantrekking van nieuwe bedrijven en investeerders. De internationale marketing van onze innovatieve regio is een sterke troef om internationale bedrijven aan te trekken.

Werklocaties

De gemeente richt zich op gebiedsgerichte aanpak van winkels, kantoren en bedrijventerreinen. Met stakeholders werkt de gemeente aan versterking van toekomstbestendige gebieden en van transformatie van winkelgebieden zonder toekomstbestendig perspectief.

Innovatie en de Smart City agenda

Innovatie en digitalisering zijn belangrijke verbindende schakels tussen de clusters. Het Smart City Rotterdam-programma is een paraplu om de innovatieve opgaven voor onze regio te ondersteunen. Die opgaven zijn ondersteunend en vormen de randvoorwaarden voor de economische transitie en de economische groei.

Accountmanagement MKB en Dienstverlening Ondernemers

Het MKB-accountmanagement zoekt de belangrijke bedrijven in de stad op, brengt in beeld wat er leeft bij de bedrijven in de stad en gebruikt de kennis van bedrijven om de dienstverlening te verbeteren. Ook wordt deze kennis gebruikt om gemeentelijke procedures, beleid en projecten aan te scherpen en effectiever te maken. Daarnaast ondersteunt de gemeente netwerken actief om de samenwerking tussen ondernemers te versterken en cross-overs tussen bedrijven uit verschillende sectoren te stimuleren.
Rotterdam Partners (RP) voert het accountmanagement en het current investor development op de grote en middelgrote internationale bedrijven. Hierbij heeft RP specifieke aandacht voor (internationale) handelsbevordering, expats etc.

Bedrijfscontactfunctionarissen

De bedrijfscontactfunctionarissen (BCF) zijn het eerste en vaste aanspreekpunt voor de besturen van de Rotterdamse ondernemersverenigingen. Zij richten zich hierbij op de verenigde ondernemers in winkelgebieden en op bedrijventerreinen. Ondernemers kunnen bij ‘hun’ BCF terecht voor alle kwesties die met ondernemen en economische ontwikkeling te maken hebben.

Ondernemersbalie gemeente Rotterdam
De Ondernemersbalie is het gemeentelijke loket voor de Rotterdamse ondernemer. Zowel gevestigde als (pre)startende ondernemers kunnen bij deze balie terecht voor advies en informatie over ondernemerschap en alle vragen die hen daarbij bezig houden. De fysieke balie bevind zich in het gebouw van de Kamer van Koophandel (KvK) op het Ondernemersplein.

Case-management
Als de gemeente frequent belemmeringen constateert in de gemeentelijke organisatie of in procedures voor ondernemers, dan start het case-management om een structurele oplossing te realiseren.

Warenmarkten

Binnen het product Economie bepaalt de gemeente het beleid voor markten. Toezicht en uitvoering valt onder het product Markten.

Roadmap Next Economy

Rode draad in het innovatiedossier is de versterking van het innovatie ecosysteem en daarmee de economische hoofdstructuur van (regio) Rotterdam zodat innovatieve bedrijven zich als vanzelfsprekend in de Rotterdamse stad of haven willen vestigen. De afgelopen jaren is het Rotterdamse innovatie ecosysteem - met onder andere startups, scale-ups, incubators, corporates, investeerders, studenten, hogescholen, universiteiten, Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Partners, Innovation Quarter en de gemeente samenwerken -flink verbeterd waardoor de gemeente deze (door)groei kunnen stimuleren en faciliteren; met in het hart vijf grote innovatiehubs: Erasmus Center for Entrepreneurship, Rotterdamse Droogdok Maatschappij Rotterdam (RDM), Erasmus MC Incubator, YES!Delft en, sinds 2015, Cambridge Innovation Center als sluitstuk. In samenwerking met deze innovatiehubs vormt de stichting Venture Café via haar programmering de verbindende schakel naar partijen als corporates, investeerders, (semi)-publieke organisaties en dienstverleners. Rotterdam is hierdoor thuisbasis voor steeds meer jonge bedrijven die werken aan aansprekende innovaties.
Daarnaast ligt de focus op de transitie naar de nieuwe economie. Hierop inspelend is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag eind 2015 gestart met de ontwikkeling van een langetermijnstrategie en actieprogramma (“Roadmap Next Economy”). Langs een vijftal transitiepaden (Digital Gateway, Smart Energy Delta, Circular Economy, Entrepreneurial Region en Next Society) wordt een handelingsperspectief geschetst voor de transitie van de regionale economie, in combinatie met een beperkt aantal schaalbare projecten die leiden tot systeemdoorbraken waarmee de productiviteit, veerkracht en concurrentiekracht van de regionale economie worden vergroot. Rotterdam vervult als initiatiefnemer van de Roadmap Next Economy een actieve rol in dit proces. In het najaar van 2016 is binnen Rotterdam gestart met het maken van een inhoudelijke vertaalslag van de RNE voor Rotterdam. De uitvoeringsagenda zal deze zomer gereed zijn. Daarna zal de uitvoering starten.

Nieuwe beleidsinitiatieven

Ondersteuning van nieuwe financieringsinitiatieven van partners
De gemeente ondersteunt private initiatiefnemers van het financieringsinstrumentarium voor het MKB, zoals kredietunies met kennis, het organiseren van informatiebijeenkomsten en af en toe met een kleine financiële bijdrage in de opstart.

Standplaatsen Foodtrucks
De gemeente heeft in 2017 de eerste foodtrucks verwelkomd. De ambitie is om in 2017 op meerdere plekken in de stad locaties beschikbaar te maken voor deze specifieke categorie standplaatshouders.

Alternatieve financieringsvormen en fondsen
In 2015 is het ‘speelveld’ van de alternatieve financieringsmogelijkheden voor (MKB) ondernemers (zoals informal investors, kredietunies etcetera) in beeld gebracht. Samen met Rotterdam Partners, private partijen en het ministerie van Economische Zaken werkt de gemeente aan een Rotterdams investeringsplatform. Ook treedt de gemeente soms op als investeerder in innovatieve fondsen (zoals IQ-Fonds, Uniq en Icos).

Lopende beleidsinitiatieven

Met het kader Stedelijke Ontwikkeling, de Visie Werklocaties, de Horecanota, het Hotelkader en het Meerjarenperspectief en Uitvoeringsprogramma Warenmarkten 2013-2017 ‘staat’ het ruimtelijk economisch beleid. Vanuit de projecten en praktijk in de clusters, wordt input geleverd voor beleidsdossiers, waaronder de Roadmap Next Economy.

Cambridge Innovation Centre (CIC) & Venture Café

CIC heeft vanuit de betaspace in het Groothandelsgebouw een aanzuigende werking op partijen in en buiten de stad. Per 1 maart 2017 zijn er 51 startups, 10 sole proprietors (eenmanszaken), 10 corporates, 7 non-profit instellingen, 5 service providers, 3 medium sized businesses, 2 investeerders en 1 onderwijsinstelling (in totaal dus 89 huurders) gehuisvest in CIC. Inmiddels staat de teller per eind mei 2017 op 115 huurders. De diversiteit in het type bedrijf en werkgebied laat zien dat het gewenste innovatieve ecosysteem in ontwikkeling is. De non-profit zusterorganisatie Stichting Venture Café moet met laagdrempelige programmering de bij innovatie betrokken spelers in de regio Rotterdam verbinden en versterken. Met wekelijkse workshops, themabijeenkomsten, ontmoetingen etcetera worden startups, scale-ups, corporates, investeerders, innovatiehubs (Erasmus Centre for Entrepeneurship, RDM Rotterdam, Yes!Delft, PortXL, Blue City010), studenten, MKB bedrijven, kennisinstellingen en overheden bij elkaar gebracht

Herziening Detailhandelsnota
Na de update van Detailhandelsnota in 2016 staat in 2017 de vaststelling gepland.

De Visie Werklocaties
De gemeente stelt in 2017 de visie Werklocaties vast die de vigerende Visie Werklocaties Rotterdam 2030 (uit 2008) vervangt.

De Horecanota
De horecanota is in 2016 geactualiseerd. Voor 2017 staat de actualisatie van de horeca-gebiedsplannen gepland.

Hotelkader
In 2017 evalueren we de werking van het hotelkader.

Het Meerjarenperspectief en Uitvoeringsprogramma Warenmarkten 2013-2017
De maatregelen voor de langere termijn uit het Meerjarenperspectief krijgen in 2017 een verdere uitwerking, zodra er duidelijkheid is over de verzelfstandiging van markten. Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie en een draagvlakonderzoek bepaalt de gemeente of verzelfstandiging voor meerdere Rotterdamse markten een optie is voor de verbetering - in de ruimste zin van het woord- en daarmee voor het toekomstbestendig maken van de markten
In 2017 gaat de gemeente ook door met de aanpak tegen vervuilers en bestrijding van illegaal afval.

Indicatoren
 • € 800 mln investeringen in de sterke clusters
 • Verbetering van de dienstverlening aan ondernemers
 • Voldoen aan de vraag naar arbeid
Toelichting indicatoren
 • De gemeente heeft samen met de markt meerdere strategieën ontwikkeld  die de leegstand aanpakken. Eén hiervan is het omzetten van (kwalitatief minder goed) vastgoed naar andere functies, oftewel transformatie.
 • Ontlokken van € 800 mln aan private investeringen in de sterke clusters om een versnellingsimpuls te geven op weg naar de nieuwe economie. De gemeente werkt hier samen aan met Innovation Quarter en Rotterdam Partners. Daarnaast zet de gemeente in op samenwerking met MRDH en de Provincie Zuid-Hollland, op investerings- en subsidiemiddelen (Sofie, EFRO, Icos).
 • Het accountmanagement brengt in beeld wat er leeft bij de bedrijven in de stad (signalering) en deze partners worden waar mogelijk gefaciliteerd. De bedrijfscontactfunctionarissen doen ditzelfde bij de ondernemersverenigingen in de stad. Worden via accountmanagement of bedrijfscontactfunctionarissen voor ondernemers belemmeringen in de organisatie of procedures gesignaleerd, dan worden die structureel aangepakt door case management. Het aantal cases is hierbij afhankelijk van de geconstateerde structurele knelpunten.
 • Dienstverlening krijgt voor de individuele startende of gevestigde ondernemer daarnaast vorm via de Ondernemersbalie. Er is een groot aantal contacten per jaar via telefoon, internet en baliecontact. Ook zet de gemeente in op evenementen als startersavonden, voorlichting over belastingen aan starters en anderen.
 • Er blijft aandacht voor regeldruk vermindering. Begin 2017 is een evaluatie opgeleverd van het traject van regeldruk vermindering, waarbij een nieuw plan van aanpak voor de periode 2017-2020 in voorbereiding is.
 • Samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen werkt de gemeente aan specifieke arbeidsmarktopgaven in de sectoren die binnen de economische clusteraanpak vallen. De gemeente faciliteert en stimuleert waar nodig clusternetwerken waar deze ondernemers, samen met het onderwijs en de overheid, deze vraagstukken kunnen oplossen.