Bestemmingsvoorstellen jaarrekening

Eerder heeft de raad het jaarrekeningresultaat 2016 vastgesteld. De bestemmingsvoorstellen vanuit het resultaat zijn in onderstaande tabel opgenomen. Indien de raad akkoord gaat met de bestemmingsvoorstellen, worden de lasten en de bijbehorende onttrekking in de begroting 2018 opgenomen.

Bestemmingsvoorstellen Jaarrekening (reeds verwerkt)

Voorstel

Bedrag (x € 1.000)

Taakmutaties GF dec circulaire

-6.176

Centrum seksueel geweld

-42

Maastunnel

-3.061

Openbare verlichting

-208

City Lab

-707

Collectiegebouw Boijmans van Beuningen / Tijdelijke maatregelen museum BvB

-986

Nieuw vervoer over water

-125

Doorgeschoven onderhoud MOP Vastgoed

-3.666

Bestemmingsvoorstellen Voorjaarsnota

Voorstel

Bedrag (x € 1.000)

Programma

Naam reserve

Bestaande reserve

1

Bestemmingsvoorstel onderhoud sport

-1.700

Cultuur, sport en recreatie

Nee

2

Financieringsreserve

-491

Algemene middelen

Financieringsreserve

Ja

3

Kredietrisicoreserve

-259

Algemene middelen

Kredietrisicoreserve

Ja

4

Informatiebeveiliging bestemmingsreserve vormen

-2.910

Overhead

Nee

5

MVP (Financiele processen op orde)

-2.000

Overhead

Nee

6

Oranjebonnenpolder

-404

Beheer van de stad

Nee

7

Luchtsingel

-670

Beheer van de stad

Nee

8

Maastunnel bestemmingsreserve

-2.702

Beheer van de stad

Nee

9

Combinatiefuncties

-292

Cultuur, sport en recreatie

Nee

10

Bestemmingsvoorstel frictie Cultuurplan 2017-2020

-800

Cultuur, sport en recreatie

Nee

11

BBV-wijzigingen grex (causaliteitseffecten)

-5.606

Ruimtelijke ontwikkeling

Investeringsplannen zonder gronduitgifte

Ja

12

Kansrijke Wijken

-588

Stedelijke inrichting

IFR-195

Ja

13

Groot onderhoud MBVB

-2.000

Ruimtelijke ontwikkeling

Nee

14

Taaleis

-2.000

Werk en inkomen

Nee

15

Taaleis

-500

Maatschappelijke ondersteuning

Nee

16

Bestemmen rekeningresultaat extra baten logiesbelasting (cf afspraak raad)

-1.514

Cultuur, sport en recreatie

Evenementenfonds

Ja

Toelichting
1. Bestemmingsvoorstel onderhoud sport

Eind 2016 is op basis van een aanvullende schouw het onderhoudsplan voor 2017 geactualiseerd, Op basis van dit plan is er € 3 mln extra nodig voor noodzakelijke aanpassingen. Deze aanpassingen betreffen achterstallig en noodzakelijk onderhoud om de objecten/accommodaties op een dusdanig kwaliteitsniveau te brengen dat acceptabel is voor het meegeven bij de verzelfstandiging van het Sportbedrijf. Dit is politiek afgesproken. Dit is eenmalig en heeft zich voorgedaan bij het actualiseren van het MOP 2017 – 2021.

2. Financieringsreserve

Het voorlopig rekeningresultaat 2016 op het product Financiering bedraagt € 491. Voorgesteld wordt dit bedrag geheel toe te voegen aan de Financieringsreserve. Zoals gemeld in onze brief ter afdoening van motie ‘Breng Rotterdamse financiën op orde’ d.d. 12 april jl., vervalt met ingang van het begrotingsjaar 2018 de functie van de financieringsreserve. Nu de Commissie BBV als richtlijn heeft gegeven dat de omslagrente de werkelijke financieringskosten moet volgen, komt immers de egalisatiefunctie van de financieringsreserve te vervallen. Voorgesteld wordt derhalve de Financieringsreserve per 1 januari 2018 vrij te laten vallen en te voegen aan de Algemene Reserve. Indien de raad hiermee instemt, wordt dit bestemmingsvoorstel ad € 491 eveneens aan de Algemene Reserve toegevoegd.
Het voorlopig rekeningresultaat 2016 op het product Financiering bedraagt € 491. Voorgesteld wordt dit bedrag geheel toe te voegen aan de Financieringsreserve.

3. Kredietrisicoreserve

Het voorlopig rekeningresultaat 2016 op het product Leningen en Garanties bedraagt € 259. Voorgesteld wordt dit bedrag geheel toe te voegen aan de kredietrisicoreserve.

4. Informatiebeveiliging bestemmingsreserve vormen

De samenleving en het concern Rotterdam digitaliseren in snel tempo. Informatiebeveiliging en privacy worden steeds belangrijker en krijgen daarbij ook steeds meer aandacht. Om te voldoen aan wetgeving en de verwachting van burgers zijn extra middelen en inzet nodig. Een deel van de acties (waaronder bijvoorbeeld de Awareness Campagne) is incidenteel van aard, hiervoor wordt gevraagd een bestemmingsreserve te vormen.

5. MVP (financiële processen op orde)

In lijn met het MVP wordt het financiële proces administratie en verslaglegging verder verbeterd door in toenemende mate processtappen verder te automatiseren. Dit heeft in 2016 geleid tot de start met een aantal projecten. De projecten zijn in 2016 nog niet afgerond, vandaar het verzoek tot een bestemmingsreserve om deze werkzaamheden in 2017 verder uit te voeren.

6. Oranjebonnenpolder

Betreft een afkoopsom van €404 die in 2016 is gedaan voor beheer en onderhoud van de Oranjebonnenpolder tot en met 2019. Indien deze gelden niet worden toegekend wordt er ingeteerd op de toegekende beheergelden volgens nota kapitaalgoederen.

7. Luchtsingel

Betreft een afkoopsom van € 670 voor beheer, onderhoud, instandhouding en verwijdering van de luchtsingel voor 15 jaar. Indien deze gelden niet worden toegekend wordt er ingeteerd op de toegekende beheergelden volgens nota kapitaalgoederen.

8. Maastunnel bestemmingsreserve

Voor de renovatie van de Maastunnel is naast het investeringskrediet € 8,0 mln structureel exploitatiebudget toegekend. Voor 2016 tot en met 2020 betreft dit de dekking van de niet te activeren communicatie- en bereikbaarheidskosten. Bij de goedkeuring van het projectbudget is gekozen geen rekening te houden met het uitgavenpatroon. Er is in 2016 een onderrealisatie van € 5.763 gerealiseerd. Voor een gedeelte van dit bedrag (€ 3.061) zijn reeds verplichtingen aangegaan met externe leveranciers/aannemers, dit bedrag is daarom bij de brief omtrent het voorlopig rekeningresultaat als verplicht bestemmingsvoorstel geoormerkt. Voor het resterende bedrag (€ 2.702) geldt dat er gedurende 2017 verplichtingen worden aangegaan.

9. Combinatiefunties

De combinatiefuncties worden bekostigd door het rijk en de gemeente. De subsidies worden per schooljaar verleend terwijl de middelen daarvoor per kalenderjaar zijn begroot. Door deze mismatch moeten subsidiekosten die in 2017 vallen (7/12 van het verleende bedrag) worden bekostigd uit het budget 2016.

10. Bestemmingsvoorstel frictie Cultuurplan 2017-2020

Cultuur heeft bij de jaarrekening 2016 een voorstel gedaan om een voorziening te treffen ter hoogte van € 800 inzake frictiekosten mbt het nieuwe cultuurplan 2017-2020. Aangezien deze voorziening is afgekeurd en deze kosten onvermijdbaar zijn doen we een voorstel tot resultaatbestemming bij de rekening 2016. Het college heeft in de afdoeningsbrief aan de commissies ZOCS en VOF van 2 december jongstleden gemeld hoe de frictielasten worden gedekt in de begroting,
Het bedrag in de voorziening is bedoeld voor frictiekosten bij instellingen die wel uit het Cultuurplan 2013-2016 werden gesubsidieerd, maar die vanuit het Cultuurplan 2017-2020 geen, of een substantieel lagere subsidie ontvangen.

11. BBV wijzigingen grex (causaliteitseffecten)

Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft de wijze van verslaglegging voor van gemeenten en provincies. In 2016 zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 wijzigingen in het BBV doorgevoerd voor de grondexploitaties.
Middels raadsvoorstel 16bb10364 is de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële consequenties agv de wijzigingen van het BBV. In het betreffende raadsvoorstel wordt een bandbreedte van € 10-€ 15 mln. aangehouden. Deze claim bevat de financiële consequenties voor voorstel F uit dit raadsvoorstel: ‘Causaliteit, proportionaliteit en profijtbeginsel’ en valt binnen de genoemde bandbreedte.

Causaliteit: investeringen in de buitenruimte die niet meer tot de scope van de grondexploitaties gerekend mogen worden, maar die wel noodzakelijk zijn voor de beoogde gebiedsontwikkeling. De investeringen maken wel deel uit van de (in het verleden bestuurlijk) vastgestelde grondexploitaties. De financiering moet echter op een andere wijze plaatsvinden. Voorstel is om voor deze investeringen een bestemmingsreserve te vormen uit het jaarrekeningresultaat op het product Grondzaken. De totale te vormen bestemmingsreserve is € 5.606.025.

12. Kansrijke wijken

De uitgaven voor Kansrijke Wijken in 2016 zijn lager dan begroot. Het programma bevat een aantal grote bijdragen aan andere projecten. Deze projecten hebben vertraging opgelopen, waardoor de lasten bij Kansrijke Wijken ook achterblijven. Daarnaast vragen met name de buitenruimteprojecten een langere voorbereidingstijd om te komen tot uitvoering.
De oorspronkelijke intensivering was € 4,5 mln. Het budget in 2016 was € 1,4 mln, hiervan is € 818 uitgegeven.

13. Groot onderhoud MBVB

De gevormde voorziening binnen vastgoed n.a.v. de claim uit de voorjaarsretraite 2015 voldoet niet aan de vereisten zoals gesteld in art. 44 lid c van de BBV. Dit houdt in dat de voorziening nu ad 2 mln. in het resultaat 2016 vrij valt. Dit geld was bestemd voor het groot onderhoud aan Museum Booijmans van Beuningen en is nog steeds benodigd. Het voorstel is om het beschikbare budget van 2 mln (3 mln. eind 2017 er wordt nog 1 mln. gedoteerd) in te zetten als voorbereidingskrediet voor het groot onderhoud / renovatie MBVB. (voorbereidingen zijn reeds gestart) Voorgesteld wordt om de vrijval uit de voorziening om te zetten in een bestemmingsreserve grootonderhoud MBVB.

14 + 15. Taaleis

Per 1 januari 2016 is de Wet taaleis Participatiewet van kracht. Bij de aanvraag van een uitkering wordt gevraagd bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat het Nederlands op minimaal 1F niveau (vergelijkbaar met niveau eind lagere school) wordt beheerst. Zijn er geen bewijsstukken dan wordt een taaltoets afgenomen. Bij het zakken voor één of meer onderdelen van de taaltoets geldt een inspanningsverplichting. Spant werkzoekende zich niet of onvoldoende in dan kan de uitkering worden verlaagd.
Voor de werkzoekenden die al voor 1 januari 2016 een uitkering ontvingen, is de Wet taaleis per 1 juli 2016 van kracht gegaan. De gemeente heeft tot uiterlijk 1 januari 2019 de tijd om dit genaamde ‘zittend bestand’ te controleren. De kosten voor het uitvoeren van de Taaleis zijn berekend op jaarlijks € 3,5 mln. voor 2017 (en 2018). In die jaren dient het zittende bestand en nieuwe instroom opgepakt te worden. Vanaf 2019 dient enkel voor de nieuwe instroom de wet Taaleis nog uitgevoerd te worden.

16. Bestemmen rekeningresultaat extra baten logiesbelasting (cf afspraak raad)

Aan de raad is cf. raadsbrief 13dkc00059-1164757 toegezegd om alle meer- of minderopbrengsten van de logiesbelastingen ten gunste te laten komen van de bestemmingsreserve evenementenfonds. De gerealiseerde logiesbelastingen in 2016 bedragen € 5,114 mln.
Hiervan is € 3,6 mln. toegevoegd aan het programma Sport en Cultuur en Economie voor evenementen in 2016. Het restant wordt toegevoegd aan de reeds bestaande reserve.