Raadsbehandeling

Op 6 juli is de Voorjaarsnota 2017 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Aan de vaststelling is behandeling in de vakcommissies en algemene beschouwingen voorafgegaan. In het vervolg treft u het complete overzicht van het proces en het raadsvoorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2018. Tevens kunt u zien welke moties en amendementen zijn aangenomen.

Amendement A is een wijziging van de voorjaarsnota en leidt tot extra budget voor armoedebestrijding in 2017. Het amendement is verwerkt in de financiële systemen en het budget is direct beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke organisatie. De cijfermatige tabellen op deze website zijn echter exclusief de financiële effecten van het amendement en de moties.
De moties worden (indien van toepassing) financieel verwerkt bij de begroting 2018, deze zult u op de begrotingswebsite terugzien als bijstelling. Het amendement is bij de begroting onderdeel van de regel ‘stand voorjaarsnota’ in de tabellen.