Investeringen

Ondanks dat de beschikbare middelen teruglopen, blijft het essentieel dat de gemeente ook in de toekomst kan blijven investeren in de economische en sociale opgaven in de stad. Veelal investeringen in fysieke projecten, maar altijd met sociale of economische doelstellingen. Wetende dat het speelveld van fysieke ontwikkelingen is veranderd en dat de gemeente een andere rol heeft. Juist in die andere en meer faciliterende rol is het van belang om aan (markt)partijen in de stad duidelijkheid te schetsen over de geplande investeringen van de gemeente. De doelstelling is:

De gemeente blijft nu én op lange termijn duurzaam investeren in de stad en wil met het inzetten van de beperkte investeringsmiddelen zoveel mogelijk andere partijen verleiden om te investeren in Rotterdam.

Een object met een meerjarig nut dat een substantieel beslag legt op het vermogen, noemen we een investering. De gegevens hebben alleen betrekking op de investeringen die gedekt moeten worden uit de algemene middelen. Investeringen die gedekt worden uit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) en Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) zijn te vinden in de bestemmingsreserve (paragraaf 4.3.1.2). Deze paragraaf geeft daarom alleen een overzicht van:

  • de investeringen
  • kapitaallasten (rente- en afschrijvingskosten)

Investeringen doorlopen verschillende fases. Het gaat hier om nieuwe investeringen, lopende investeringen en bijgestelde investeringen. Afgesloten investeringen worden elk jaar bij de jaarrekening gepresenteerd. De verschillende fases die in deze paragraaf apart worden weergegeven zijn als volgt:

  • De nieuwe investeringskredieten, nog door de raad te voteren, met ramingen voor de projectuitgaven en bijdragen 2018-2021.
  • De lopende investeringskredieten, reeds door de raad gevoteerd, maar nog niet afgesloten, met ramingen voor verdere projectuitgaven en bijdragen 2018-2021.
  • De lopende investeringskredieten, reeds door de raad gevoteerd, maar nog niet afgesloten, waar een bijstelling of correctie gevoteerd moet worden.

De raad stelt kredietaanvragen voor meerdere jaren en op het niveau van het programma vast. De hoogte van het gevoteerde investeringskrediet en de realisatie inclusief verplichtingen wordt door het college bewaakt. Actualisatie van de investeringskredieten vindt plaats bij de begroting en jaarrekening.