Kengetallen

In deze paragraaf is aangegeven hoe het weerstandsvermogen en de weerstandsratio zich zullen ontwikkelen. Er is niet aangegeven hoe de overige financiële kengetallen zich ontwikkelen, omdat de hiervoor benodigde informatie pas op weg naar de begroting beschikbaar komt.