College

Het product College bevat, naast de vergoedingen voor het college van B en W, ook de pensioen- en wachtgeldkosten van de voormalig deelgemeentebestuurders. Ook het budget voor representatie en dienstreizen valt onder dit product.

De Rotterdamse (kinder)ombudsman is benoemd door de gemeenteraad Rotterdam. Hij is onafhankelijk en onderzoekt als tweedelijns instantie klachten van burgers, ondernemers en organisaties over de gemeente Rotterdam. De ombudsman probeert klachten zo veel mogelijk snel op te lossen. Als dat niet lukt, geeft hij aan de hand van de behoorlijkheidsvereisten een oordeel over het overheidsoptreden, vaak met aanbevelingen. Herstel van vertrouwen tussen burger en overheid en het leren van klachten ziet de ombudsman als belangrijke nevendoelen van de klachtbehandeling. Daarnaast verricht de ombudsman op eigen initiatief (grote) onderzoeken naar gemeentelijke afdelingen of structurele problemen binnen de gemeente. Ook beoordeelt de ombudsman op grond van de Regeling Melding Vermoeden Misstand in laatste instantie meldingen van Rotterdamse ambtenaren over integriteitsschendingen binnen de gemeente.

0,1 %