Financiële hoofdlijnen

We sturen in Rotterdam voor wat betreft de financiën op een drie grootheden, namelijk:

  • een sluitende begroting;
  • weerstandsvermogen;
  • weerstandsratio.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het weerstandsvermogen aan het einde van onze collegeperiode sluit op minimaal € 160 mln en dat de weerstandsratio minimaal 1,4 is. De algemene reserve wordt als sluitpost gebruikt: een eventueel overschot van de begroting wordt toegevoegd aan de algemene reserve, en als de begroting een tekort heeft dan wordt er onttrokken aan de algemene reserve.